Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BED-2113 Finansielle instrumenter - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er mulig å ta som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Dette emnet gir en innføring i finansielle instrumenter. Emnet tar opp hvordan instrumentene prises, hvordan de hensiktsmessig kombineres til porteføljer, og hvordan disse kan brukes i sikringsøyemed.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper:

  • Ha kunnskap om finansielle instrumenter, og forstå prinsippene som ligger til grunn i prissetting og risikovurdering av disse.
  • Ha kunnskap om porteføljeteori, og hvordan ulike instrumenters kontantstrøm kan gjenskapes ved bruk av andre instrumenter.
  • Ha kunnskap om hvordan finansielle instrumenter kan brukes innenfor risikostyring.

Ferdigheter:

  • Kunne sette sammen finansielle instrumenter til porteføljer for å oppnå ønskede effekter.
  • Kunne beregne pris og avkastning for finansielle instrumenter, både enkeltvis og i porteføljer.
  • Kunne beregne og tolke risikomål for finansielle instrumenter.
  • Kunne bruke digitale verktøy (som Excel) i beregningsarbeidet.

Kompetanse:

  • Være i stand til å begrunne hvordan finansielle instrumenter kan kombineres for å generere ønskede kontantstrømmer, både spekulativt og i sikringsøyemed.
  • Være i stand til å forklare teorien rundt de ulike prisingsmodellene, samt være i stand til å argumentere for hvordan endringer i underliggende faktorer forventes å påvirke markedskursen til de finansielle instrumentene.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer og praktiske øvelser ved bruk av digitale verktøy som Excel o.l.

Eksamen

Arbeidskrav

I løpet av emnet skal studentene levere 1 innleveringsoppgave som skal godkjennes av faglærer før endelig eksamen kan avlegges.

Vurderingsordninger

4 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter. (A-E, med F som stryk)

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Denne eksamen arrangeres i sept/okt. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamen på dette emnet avholdes på UiT Harstad.

Eksamensdato

Skriftlig skoleeksamen 04.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan