Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

MFA-2010 Skipshydrostatikk og Skrogkonstruksjoner - 10 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

 • Gjeldende regelverk
 • Skrogets konstruksjon
 • Arkimedes lov
 • Hydrostatikk
 • Statisk stabilitet og likevekt
 • Dynamisk stabilitet
 • Skrogbelastinger
 • Tap av stabilitet og oppdrift

Anbefalte forkunnskaper

MAT-1051 Matematikk 2 for ingeniører, TEK-1011 Anvendt mekanikk, TEK-1013 Fysikk og kjemi for ingeniører

Hva lærer du

Kunnskap:

Kandidaten har:

 • Kunnskap om IMO konvensjoner, koder, regelverk og krav til skipets konstruksjon, drift og stabilitet.
 • Teoretisk og praktisk kunnskap og beregningsferdighet til å utføre relevante operasjoner med og på et fartøy på en sikkerhetsmessig tilfredsstillende måte, ut fra stabilitets-, trim- og skrogbelastningshensyn.
 • Kunnskap om virkningen av last, herunder tunge løft, på skipets sjødyktighet
 • Kunnskap og ferdighet til prosedyrer for inspeksjon av skader og mangler som forekommer under ulike driftsforhold.
 • Kunnskap om virkningen av last og laste- og losseoperasjoner på trim og stabilitet.
 • Kunnskap om forholdsregler som skal tas for å hindre forurensning av havmiljøet.
 • Kunnskap om effekten en skrogskade/vanninntrenging har på skipets trim og stabilitet.

Ferdigheter:

Kandidaten kan:

 • Ut fra matematiske beregningsstrategier beregne skipets undervannsvolum, volummomenter, vannlinjeareal, arealtreghetsmomenter, usymmetriske senterlinjer og plassering av tyngde- og flotasjons sentrer.
 • Ut fra praktiske lab-forsøk beregne skipets stabilitet, kondisjon og flyteevne ut fra gitte forutsetninger, både med og uten vanninntrenging.
 • Identifisere deler av skipets konstruksjon som er kritiske for skipets sikkerhet
 • Prosesser rundt kontroll og inspeksjon av skipet.
 • Praktisk bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning.
 • Praktisk kjennskap til og bruk av stabilitets-, trim- og belastningstabeller, diagrammer og utstyr for beregning av belastning.

Generell kompetanse:

 • Skipets konstruksjon, skrog, definisjoner og parameter, linjetegninger, vekt- og oppdriftsdeplasement, belasting på skrog, trim og stabilitet.
 • Opprettholdelse av skipets sjødyktighet og overlevelsesevne ved skrogskade.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

48 timer forelesning, 28 timer regneøvinger og laboratorieøvinger hver på -18 timer.

Eksamen

5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

Obligatoriske øvinger må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått ¿ eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 27.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

MFA-2001 Skipsteknologi - hydrostatikk og skrog 10 stp
MS527 Skipsteknologi 10 stp