Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SOA-1003 Kommunikasjon og mening - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk innenfor bachelorstudiet i sosialantropologi og tas vanligvis i studentens andre semester. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet passer godt som valgemne for samfunnsfag og humanistiske fag.

 

Undervisning og eksamen tilbys kun i vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

 

Anbefalte forkunnskaper: SOA-1001 "Innføring i sosialantropologi" eller tilsvarende. Emnet forutsetter gode lesekunnskaper i engelsk i tillegg til ferdigheter i det norske språk.

Innhold

Emnet gir en innføring i hvordan språk, kulturer og representasjonsformer utvikles og uttrykkes i sosialt liv. Eksempler på verdenssyn, kosmologi og religion blir analysert i sammenheng med handlingsstrategier og rituelle uttrykksformer. Emnet er sentralt i faget antropologi.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • kunnskap om antropologiske tilnærminger til kommunikasjon mellom mennesker med fokus på kognisjon, kategorisering og symbolanvendelse

 

Ferdigheter

Studentene skal kunne:

  • anvende fagterminologi fra studier av kommunikasjon, mening og ritualer.
  • reflektere over tema og være kritisk i lesing av antropologisk litteratur
  • samarbeide med andre om faglige problemstillinger og tematikker
  • skrive en resonerende tekst
  • kunne diskutere begreper og teorier i analyser av gitte sosiale og kulturelle uttrykksformer

 

Kompetanse:

Studentene skal ha:

  • et komparativt perspektiv på kulturelle praksiser.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er på norsk. Det er vanligvis mulig å besvare eksamen på norsk, svensk og dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller engelsk oppgavetekst rettes til Instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av totalt 10 dobbeltimer, hvorav 7 - 8 dobbeltimer er forelesninger, og 2 - 3 dobbeltimer er seminarer.

Eksamen

Karaktergivende eksamen er individuell og består av en hjemmeeksamen med oppgitt tema på ca. 3500 ord (ca. 10 sider) og skrives over én uke.

Karakterskala fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Sensur blir offentliggjort i StudentWeb senest tre uker etter eksamensdato.

 

Kontinuasjonseksamen:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 27.04.2020 innlevering 05.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan