Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SPA-2250 Nettbasert fordypning i spansk grammatikk og litteratur - 15 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk i NTNUs bachelor i spansk. Det kan tas som enkeltemne.

Emnet er en del av de obligatoriske emnene som kvalifiserer studenter til opptak på master i spansk språk / master i spansk litteratur.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: årsstudium i spansk

Søknadskode 5199- nettbaserte- og desentraliserte emner

Innhold

Emnet gir studentene:

 • Fordypning i spansk grammatikk (med særlig fokus på bruken av fortidsformene i konjunktiv, indirekte tale, forskjellige konstruksjoner med infinitiv, gerundium og partisipp, orddanning).
 • Oversikt over de mest sentrale verkene i spanskspråklig litteratur fra middelalderen til det 18. århundret. Hovedvekten vil bli lagt på Gullalderen. Studentene skal jobbe med både oversatte og originale tekster.

Studentene vil etter gjennomføring av kurset ha forbedret sine skriftlige og muntlige ferdigheter i spansk til et nivå C1.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytt:

Kunnskaper:

Studenten har:

 • fått fordypet kunnskap om spanskspråklig litteraturhistorie og blitt kjent med sjangrer og litterære modeller fra forskjellige perioder
 • fått en bedre forståelse for bruk av tidsformene både i indikativ og konjunktiv, morfem, determinativer, plassering av adjektiv, leddsetninger og hovedsetninger, ordstilling, perifraser og tekster

Ferdigheter:

Studenten:

 • har blitt kjent med grammatisk analyse og de viktigste og mer problematiske grammatiske forskjellene mellom norsk og spansk
 • er kjent med særtrekk ved ulike epoker i spansk og latinamerikansk litteratur og i stand til å kommentere litterære tekster

Kompetanse:

Studenten:

 • har nådd nivå C1 (avansert) i spansk, har fått fordypet kunnskap i den spanske deskriptive grammatikken
 • har supplert sin språkkunnskap med fordypet kulturell og litterær kunnskap
 • har kompetanse til å begynne med masterprogrammet i spansk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen er beregnet på norskspråklige studenter, men undervisningsspråket vil være spansk, med norsk som hjelpespråk.

Eksamensspråk er spansk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter

Emnet er nettbasert, med 1 samling ved NTNU.

Studentene må jobbe aktivt på egen hånd med tekstlesing, oppgaveløsning og snakketrening.

Undervisningsmåten er både teoretisk (30%) og praktisk (70%). Teori og praksis er fast tilknyttet emnet, i form av øvelser, tekstkommentarer, og skriftlige oppgaver.

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • 1 skriftlig oppgave i grammatikk (3-4 sider)
 • 1 skriftlig oppgave i litteratur (3-4 sider)
 • 1 muntlig presentasjon

Arbeidskrav evalueres med godkjent/ikke godkjent. Alle arbeidskravene må godkjennes av faglæreren.

 

Eksamen:

 • 1 ukes hjemmeeksamen

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 30.04.2020 innlevering 08.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SPA-2011 Fordypning i spansk grammatikk 7.5 stp
SPA-2111 Sentrale verk i spanskspråklig litteratur 7.5 stp


Kontakt
antonio-fabregas

Antonio Fábregas


Professor spansk språkvitenskap
Telefon: +4777644581 antonio.fabregas@uit.no

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no

Carlos F. Cabanillas Cárdenas


Førsteamanuensis spansk litteratur/kultur
Telefon: +4777645661 carlos.cabanillas@uit.no