Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

ITE1835 Elektrisitetslære - 10 stp

Sist endret: 28.05.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Nettbasert | Annet |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Anbefalte forkunnskapskrav: Studentene bør ha grunnleggende kunnskaper om DC-kretser:

 • spenning, strøm, resistans og effekt
 • ohms lov og kirchoffslover
 • seriekretser og parallellkretser

Innhold

DC-kretser:

 • serie-parallelle kretser
 • analysemetoder: kildetransformasjon, maskeanalyse, nodeanalyse, bronettverk og stjerne-trekanttransformasjoner
 • nettverksteoremer: superposisjon, Thévenins teorem, Nortons teorem og makseffektoverføringsteorem
 • kondensator: virkemåte og transientanalyse
 • spole: virkemåte og transientanalyse
 • magnetiske kretser

AC-kretser:

 • sinusformede signaler
 • visere og grunnleggende størrelser
 • serie og parallelle ac-kretser
 • analysemetoder: kildetransformasjon, maskeanalyse, nodeanalyse, brunettverk og stjerne-trekant transformasjoner
 • nettverksteoremer: superposisjon, Thévenins teorem, Nortons teorem og makseffektoverføringsteorem
 • effekt
 • resonanskretser

Hva lærer du

Studentene som har fullført ITE1835 skal ha følgende samlede læringsutbytte definert i form av kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse.

Kunnskap

 • Kandidaten kan forklare prinsippene for DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder. 
 • Kandidaten har kunnskaper om analysemetoder og nettverksteoremer.
 • Kandidaten har kunnskap om prinsippene for magnetiske kretser og prinsippene for resonanskretser.

Ferdigheter 

 • Kandidaten kan beregne strømmer, spenninger og effekter i parallelle og seriekoblede elektriske DC-kretser og AC-kretser som inneholder resistanser, kapasitanser og induktanser, strømkilder og spenningskilder. 
 • Kandidaten kan bruke bestemte analysemetoder og nettverksteoremer. 
 • Kandidaten kan anvende prinsippene for magnetiske kretser og resonans i elektriske kretser 
 • Kandidaten kan anvende måleinstrumenter og gjøre praktiske utførelser på laboratorier samt gi dokumentasjon av laboratoriearbeid i form av journal- og rapportskriving 
 • Kandidaten kan anvende Pspice for beregning av strøm og spenninger i elektriske kretser 

Generell kompetanse

 • Kandidaten skal ha innsikt og forståelse av elektriske kretser.
 • Kandidaten skal ha innsikt og forståelse magnetiske
 • Kandidaten skal ha innsikt og forståelse elektriske felt.
 • Kandidaten kan utføre grunnleggende måleteknikk. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger samt obligatoriske laboratorieøvelser og innleveringer.

Programvare som benyttes i forbindelse med laboratorieøvelse: Pspice Orcad

Eksamen

Arbeidskrav

Test i sikkerhet for lab må være godkjent før laboratorieøvelsene kan utføres.

5 av 5 laboratorieoppgaver og tilhørende rapporter må være godkjent.

4 av 5 regneøvinger må være godkjent.

Eksamen og vurdering

Skriftlig skoleeksamen, 5 timer.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler på eksamen: En valgfri formelsamling uten egne notater og godkjent kalkulator med tomt minne.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 11.06.2020 innlevering 11.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan