Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

AUT-2007 Styringsteknikk - 10 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

PLS-Programmering 

Om PLS-er: Oppbygning og prinsipiell virkemåte. Konfigurering. Adressering. 

Signaler og utstyr: Diskrete signaler og digitalt utstyr. Sampling og diskretisering. Analoge signaler og analogt utstyr. Givere, sensorer og aktuatorer. Tilkobling. Kabling. Støy og filtrering.  Kommunikasjon med PLS og mellom PLS-er. Aksess over Ethernet. Lagring av logge-data til SD-kort/datafil. 

Planlegging og metodikk: Prosessbeskrivelse. I/O-liste. Kravspesifikasjoner. Kombinatorisk og sekvensielt design. Sekvensdiagram. Flytskjema. Tilstandsdiagram. 

IEC 61131-3: Navngiving. Konvensjonell adressering vs. variable og objekt. Variable og variabeltyper. Datatyper. Variabeldeklarering. I/O-adressering. Tasks. 

Programmering: Fra kildekode til maskinkode. POUs. Standard funksjoner og funksjonsblokker. Definering, koding og kall av egnedefinerte funksjoner og funksjonsblokker. Debugging. 

Funksjonsblokkdiagram (FBD). Ladderdiagram (LD). Strukturert tekst (ST). Sekvensielle Funksjonskart (SFC). Debugging. Handtering av analoge signal og regulering med PLS. 

LabView 

Introduksjon til LabView: Introduksjon til grafisk programmering og bruk av datakommunikasjon og I/O kort til datainnsamling, styring og regulering av ekte prosesser og simulerte prosessmodeller. 

Anbefalte forkunnskaper

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller

Hva lærer du

Etter endt kurs skal kandidaten være i stand til å anvende tilegnet kunnskap til å programmere og implementere en automatisert styring og tilhørende overvåking av industrielle prosesser. 

Kunnskap 

Kandidaten skal: 

 • Ha dybdekunnskaper innen virkemåte og anvendelse av PLS-er og om ulike programmeringsspråk. 
 • Kunne det essensielle i standarden IEC61131-3. 
 • Ha grundige kunnskaper om metodiske fremgangsmåter for design og utvikling av strukturerte PLS-program. 
 • Kunne flere programmeringsspråk og deres styrker og svakheter. 
 • Kunne bruk av grafisk programmering i LabVIEW. 
 • Kunne bruke I/O-kort til datainnsamling og output. 

Ferdigheter 

Kandidaten skal kunne: 

 • Kople opp PLS-er, konfigurere disse, legge til bibliotek og implementere programkode. 
 • Kople til ulike typer sensorer og aktuatorer. 
 • Lage programmer for automatisk styring av mindre prosessavsnitt. 
 • Lage enkle grafiske visualiseringer (web-grensesnitt) i CODESYS og logge data til fil. 
 • Anvende LabView til styring og regulering av både ekte prosesser og simulerte prosessmodeller, samt lage enkle grafiske operatørgrensesnitt for dette. 

Generell kompetanse 

Kandidaten skal: 

 • Forstå andre anvendelser og muligheter av/med LabView 
 • Vite forskjellen mellom kildekode og maskinkode. 
 • Planlegge, strukturere og dokumentere programkode. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen vil i utgangpunktet foregå på norsk, men dersom utvekslingsstudenter følger emnet, kan forelesningene bli gitt på engelsk.

Undervisning

42t forelesning og 42t trening laboratoriet. 

Obligatoriske øvinger. 

Eksamen

Arbeidskrav 

Det er et arbeidskrav som skal være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen, dette arbeidskravet inneholder følgende elementer: 

 • 5 av 7 øvinger i PLS 
 • 1-2 tradisjonelle laboppgaver om PLS og tilhørende utstyr. 
 • 1 større prosjekt, muligens inndelt i moduler, i LabView

Eksamen og vurdering 

Eksamen: 

4 timers skriftlig eksamen. 

Karakterskala: 

Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått. 

Kontinuasjon: 

Det gis ikke kontinuasjonsadgang for studenter som har stryk i dette emnet. 

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: 

Angitt pensumbok samt kalkulator 

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 08.06.2020 innlevering 08.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AUT-2001 Industriell Styring 10 stp
AS217 Prosess-styring 10 stp