høst 2019

TANN-107 Helhetlig pasienttilnærming - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i tannpleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Alle emner på 1. og 2. studieår i bachelor i tannpleie må være bestått.

Innhold

I emnet inngår en helhetlig pasienttilnærming. Emnet består av innledende/ videregående fagemner fra: generell og spesiell patologi, geriatri, gerodontologi, farmakologi, etikk, trygdelovgivning, sosialmedisin og samfunnsodontologi. Studenten skal lære å integrere, bruke og videreutvikle helse- og tannpleierelaterte oppgaver i forebyggende og behandlende arbeid, spesielt ovenfor pasienter med spesielle behov eller eldre. I tillegg lærer studenten lærer om utbredelse og fordeling av tannsykdom i spesielt utsatte grupper, samhandling og samarbeidsprosesser innen forebyggende arbeid, lover og regler samt bruk av trygdeverkets refusjonsordning.

Hva lærer du

KUNNSKAPER: Studenten skal etter endt semester kunne:

- vurdere hvilken tannpleiefaglig kunnskap som er nødvendig for å kunne foreta en helhetlig pasientevaluering, diagnostisere og kartlegge status presens og planlegge tannpleiefaglig behandling

- diskutere utbredelse og fordeling av tannsykdom

-beskrive ulike former for funksjonshemming og deres konsekvenser for tannhelse og tannbehandling

-beskrive refusjonsordninger knyttet til tannbehandling.

-vurdere eldres og spesielle gruppers medisinske historie knyttet opp mot farmakologi

-diskutere de viktigste smertebegrepene og smerteteorier, herunder smerte relatert til muskulatur og kjeveledd, smerter relatert til patologiske prosesser samt neuralgiforme lidelser

-beskrive hvilken innvirkning tobakk har på tannhelsen

 

FERDIGHETER: Studenten skal etter endt semester kunne:

-kommunisere på en åpen og respektfull måte overfor pasienter med spesielle behov

-foreta en helhetlig pasientevaluering, diagnostisere, kartlegge status presens, planlegge og gjennomføre tannpleiefaglig behandling

-vurdere (røntgenologisk, klinisk) forskjellige endodontiske materialer

-vurdere, og gjennomføre munnstell på svært syke mennesker

-justere klammere og fjerne støtpunkter som gir gnag, ta avtrykk og gjennomføre rebasering, i samarbeid med tannlege og tanntekniker

-gjennomføre nødvendig justering av tannteknisk arbeid

-foreta manuell og maskinell ekskavering, og kunne legge provisorisk dentalt fyllingsmateriale (IRM, Zinkoksyd mm)

-kunne bruke nødvendige instrumenter i forbindelse med ekstraksjon av melketenner

 

GENERELL KOMPETANSE: Studenten skal etter endt semester kunne:

-diskutere en tannpleiefaglig og etisk forståelse for hele mennesket, ulike funksjonshemminger, kunne tilrettelegge tannpleietjenesten slik at mennesker med spesielle behov bli ivaretatt på en best mulig måte

-diskutere folkehelsearbeidet, slik at det opprettes kontakt mellom tannhelsetjenesten og andre helsetjenester med tanke på best mulig tilbud til spesielle grupper, både på klinikknivå og på samfunnsnivå

-diskutere etiske og kommunikative utfordringer i møtet med pasienter fra andre kulturer og være i stand til å tilpasse helsefremmende og -forebyggende tiltak til pasienter med ulik kulturell bakgrunn.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer, klinisk praksis og basisgrupper.

Eksamen

Arbeidskrav:

Alle former for obligatorisk aktivitet må være bestått for å gå opp til eksamen. Det er krav om minimum 80 % studiedeltakelse på hver enkelt obligatorisk aktiviet for å fremme seg til eksamen. Obligatorisk aktivitet må være godkjent for å gå opp til eksamen.

Obligatoriske aktiviter for emnet er:

- Seminarer

- Basisgrupper

- Undervisning på simuleringsklinikk

- Intern og ekstern praksis på klinikk

Eksamen:

Skoleeksamen består av en 5 timers skriftlig eksamen, karakter A-E (F er stryk). Ved vurdering til stryk eller i tilfeller hvor studenten har levert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen gis det adgang til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 10.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Riise, Geir Grønning


Studieveileder
Telefon: +4777644906 geir.riise@uit.no