Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

HEL-6318 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge (samlingsbasert) - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø | Kirkenes |

Søknadsfrist

15. april 2019

Emnetype

Videreutdanning på masternivå.

Det forutsettes opptak av minimum 10 studenter for oppstart og gjennomføring av studiet.

Emnet går over et semester.Undervisningen er samlingsbasert og fordeles over tre samlinger.

Opptakskrav

Bachelor eller annen tilsvarende utdannelse med 3 års varighet (180 studiepoeng) fra pedagogisk-, helse- eller sosialfaglig område.

Dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (vitnemål fra VGS). Opptak til studier på grunnlag av generell studiekompetanse er regulert av forskrift om opptak til høyere utdanning. Det finnes ulike veier til generell studiekompetanse. Du kan lese mer om dette på nettsidene til Samordna opptaknettsidene til Samordna opptak.

Innhold

Emnet skal gi en innføring i forebyggende og helsefremmende arbeid blant barn og unge. Det blir gitt forelesninger på aktuelle temaer knyttet til små barn, skolebarn og ungdommer. Studentene skal få kunnskap om hva som utgjør viktige risikofaktorer og beskyttende faktorer i forhold til barn og unges psykiske helse.

Temaer:

• Konflikt i familien, sårbare barn og unge • Engstelige barn- internaliserte vansker • Barn forstår mer enn du tror • Hvorfor er temperament viktig for å forstå barns utvikling? • Barn som pårørende • Samhandling og tverrfaglig arbeid • Skolemiljø, ungdomstid og trivsel • Resiliens • Samtaler med barn • Flyktning i Norge med fokus på barn og unge • Mobbing • Rusforebygging • Hvordan forebygge atferdsvansker? • Virksomme tiltak • Nettbaserte helsetjenester • Selvmordsforebygging

Emnet passer godt for personer som har erfaring fra arbeid med barn og unge, for eksempel fra skole, barnehage, helsetjeneste eller barnevern.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse:

  • Studenten skal kjenne til ulike modeller for forebygging blant barn og unge og ha kunnskap om relevant teori og empiri om sentrale faktorer (både risiko og beskyttende) av betydning for barn og unges psykiske helse.
  • Studenten skal få kjennskap til relevant og nyere forskning på feltet.

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne vurdere risiko- og beskyttende faktorer for barn og unges psykiske helse.
  • Studentene skal kunne vurdere og anbefale ulike forebyggende og helsefremmende tiltak utfra informasjon om barnets behov, problemområder og tilgjengelig kunnskapskapsgrunnlag om hva som er virksomme tiltak.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk er hovedspråk i undervisningen, men det kan også bli undervist på svensk, dansk og engelsk. Eksamensspråk er norsk, med mulighet for å skrive på et av de øvrige skandinaviske språkene eller engelsk etter avtale.

Undervisning

Under forutsetninger av tilstrekkelig antall søkere vil det blit tilbudt undervisning i Kirkenes og Tromsø.

Emnet er samlingsbasert med totalt tre samlinger. Undervisningen består av forelesninger og gruppearbeid.

Studentene må regne med å arbeide med stoffet mellom samlingene.

Eksamen

Eksamen for studenter i Kirkenes arrangeres lokalt. For studenter i Tromsø tilbys det eksamen på campus Tromsø.

Det kreves minst 75 % deltakelse på samlingene. Ta kontakt med instituttet dersom du er i ferd med å overskride denne grensen. Ved ikke godkjent gjennomførelse må skriftlig oppgave over oppgitt tema innleveres og godkjennes av emneansvarlig før eksamen tas. Studenten skal levere et skriftlig arbeidskrav over en oppgitt problemstilling som vurderes til bestått/ikke bestått. Arbeidskravet må være godkjent av faglærer før studenten kan gå opp til eksamen.

Eksamen består av en fire timers skoleeksamen der studentene må besvare fire av seks spørsmål. Vurderingen gis i form av bokstavkarakter A-F, der F er ikke bestått.

Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i påfølgende semester. Kontinuasjonseksamen arrangeres i henhold til forskrift for eksamener ved UiT Norges arktiske universitet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 11.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

HEL-3505 Forebyggende psykisk helsearbeid rettet mot barn og unge. 10 stp


Søk her:

Søknadsfrist: 15. april 2019

SØK HER

 

SAMLINGER HØST 2019

Tromsø:

Uke 37 (9/9-11/9)

Uke 43  (21/10-23/10)

Uke 47 (18/11-20/11)

 

SAMLINGER HØST 2019

Kirkenes:

Uke 38 (17/9-19/9)

Uke 44  (29/10-31/10)

Uke 48 (26/11-28/11)Kontaktpersoner

Kjærsti S. Magnussen

Studiekonsulent

Tlf. 77646983

 

Mariann Bellika Hansen 

Universitetslektor

Tlf. 77644251

Epost: mariann.b.hansen@uit.no