Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

DTE-1500 Programmering 0 - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Alta | Bodø | Annet | Nettbasert |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Overveiende praktisk med en del teori.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse + Matematikk R1+R2 og Fysikk 1.

Søknadskode: 9391 - enkeltemner i ingeniørfag ; 5198 - enkeltemner i ingeniørfag, nettbasert

Innhold

 • Introduksjon til datamaskiner og programspråk
 • Elementær programmering
 • Datatyper, variabler, tilordninger og uttrykk
 • Innlesning og utskrift
 • Kontrollsetninger
 • Tabeller og collections
 • Metoder
 • Objekter og klasser
 • Tegn- og strenghåndtering
 • Arv og polymorfi
 • Elementær søking og sortering
 • Enhetstesting

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kan lese og forklare grunnleggende programsyntaks
 • Kjenne de grunnleggende elementer og kontrollstrukturer i et programmeringsspråk
 • Kan analysere problemet for enklere programmeringsoppgaver og løse disse i et programmeringsspråk
 • Kan redegjøre for prinsippene for objektorientert programmering.
 •  Kandidaten kjenner til hva som ligger i begrepene arv og polymorfisme.
 •  Kandidaten kjenner til avanserte modelleringsmekanismer innenfor objektorienteringen, blant annet abstrakte klasser og interfaces.
 • Kandidaten kjenner til rammeverk til bruk for enhetstesting

Ferdigheter

 • Kan benytte et utviklingsverktøy med en kompilator
 • Kan skrive enklere programkode ut i fra en problembeskrivelse
 • Kan sette seg inn i og forstå eksisterende enklere programkode og foreta endringer i denne ved behov
 • Kan benytte metoder fra standard API for aktuelt programmeringsspråk
 • Kandidaten kan skrive objektorientert programkode ved bruk av klasser, metoder, innkapsling, arv og polymorfi.
 • Kandidaten kan skrive enhetstester og «clean code»

Generell kompetanse

 • Kandidaten vil tilegne seg grunnleggende programmeringsferdigheter
 • Studenten skal lære seg samarbeid i oppgaveløsning gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter
 • Studenten vil lære seg samarbeid i oppgaveløsing gjennom gruppearbeid og dialog med medstudenter

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesinger med teori og praktiske eksempler

Ukentlige (ikke obligatoriske) øvingsoppgaver

Elektroniske tester som inngår som del av obligatoriske øvinger

Obligatoriske øvingsoppgaver

Eksamen

Arbeidskrav:

4 av 5 obligatoriske oppgaver må være godkjent

For campusbaserte studenter kreves 2/3 oppmøte i timeplanlagte aktiviteter (TPA). For nettstudenter kreves 2/3 oppmøte i egne tilrettelagte nettmøter (TN) eller et likt antall oppmøter i TPA eller TN i kombinasjon.

Eksamen og vurdering:

5 timers digital eller skriftlig eksamen (med tilsyn, uansett eksamensform).

Kontinuasjonseksamen: Kontinuasjon er mulig i neste påfølgende kontinuasjonsperiode  

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 05.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

DTE-2508 Programmering 0 10 stp