høst 2019

ARK-3025 Kulturhistorisk fordypning - 10 stp

Sist endret: 05.11.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Valgemne for arkeologistudenter på mastergradsnivå.

Emnet kan også tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad i arkeologi.

Kunnskaper tilsvarende ARK-1005 eller ARK-1012 og ARK-1013 kreves.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnets formål er fordypning i kulturhistorisk kunnskap og tolkninger, med utgangspunkt i nordre Fennoskandia. De aktuelle temaene vil rullere fra år til år. Kurset vil ta utgangspunkt i en eller flere tradisjonelle perioder, eller i spesifikke temaer.

Anbefalte forkunnskaper

ARK-1005 Fra istid til historisk tid, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere, ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

Studenten skal ha:

  • Utvidet kunnskap om og innsikt i de empiriske forholdene og fortolkningsgrunnlagene relatert til en kulturhistorisk periode eller tema.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

  • Gi en selvstendig og kritisk vurdering av den pågjeldende kulturhistorisk tema og skal kunne fremlegge denne i en diskusjon på avansert akademisk nivå.

Kompetanse:

  • Evne til å bruke den kulturhistoriske innsikten i egen forskning på masternivå.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Emnet omfatter 12 dobbelttimer, primært med seminarer, men også noen forelesninger dersom det blir formålstjenlig. Seminarene vil omhandle etablert kildemateriale samt ny litteratur og data.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det kreves oppmøte på minst 7 dobbelttimer av undervisningen.

Eksamen:

Karaktergivende eksamen består av en hjemmeeksamen. Hjemmeeksamen har selvvalgt tema, skal være på ca. 3500 ord (ca. 10 sider), og innleveres til en gitt frist.

Det benyttes karakterskalaen A-E for bestått og karakteren F for stryk.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 20.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Marte Spangen

Spangen, Marte


Førsteamanuensis i middelalderarkeologi
Telefon: +4777646765 marte.spangen@uit.no

1480565_10152155502245831_717184185_n.jpg

Inga Bårdsen Tøllefsen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646976 inga.bardsen.tollefsen@uit.no