høst 2019

BED-1096 Bedriftsøkonomi for luftfartsnæringen - 5 stp

Sist endret: 20.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gjennomgår følgende temaer: økonomi i bedrift, verdiskapning, organisasjoner, mål og beslutninger, økonomistyring og økonomifunksjonens rolle i bedriften, kostnader og kostnadsforløp, inntektsdannelsen, inntekter, kostnader og resultat - modeller, investeringsanalyse.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

 • Kunne forklare økonomifagets historie, tradisjoner og egenart
 • Kunne forklare grunnleggende teorier, modeller, metoder og begreper i faget.

Ferdigheter

 • Kunne analysere en virksomhet ved hjelp av enkle bedriftsøkonomiske modeller
 • Kunne forklare ulike selskapsformer og valg mellom dem
 • Kunne forklare økonomifunksjonens rolle i en virksomhet
 • Kunne skille mellom ulike typer kostnader
 • Kunne identifisere faste og variable kostnader
 • Kunne forklare hvordan prisdannelse skjer i et marked
 • Kunne analysere et regnskap grovt ved hjelp av nøkkeltall.

Kompetanse

 • Vise evne til å kunne analysere et regnskap for et flyselskap ved bruk av metoder og modeller fra økonomifaget
 • Vise evne til å trekke inn oppdatert sentral kunnskap ved problemløsning.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

2,5 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Eksamen arrangeres i Tromsø.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen i emnet. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 18.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-1011 Bedriftsøkonomisk analyse 5 stp
BED-0001 Innføring i bedriftsøkonomi 5 stp
BED-6003 Innføring i bedriftsøkonomi 5 stp
ØAD1019 Bedriftsøkonomisk analyse med grunnleggende regnskap 5 stp
ØKBED Bedriftsøkonomi og grunnleggende regnskap 5 stp
BED-1013NETT Bedriftsøkonomisk analyse 5 stp