Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

BED-2108 Prosjektstyring - 15 stp

Sist endret: 19.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som et enkeltemne.

Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet handler om generell kunnskap om prosjektledelse, med særlig vekt på hvordan ulike prosjekt kan styres. Det gis en grundig innføring i ulike verktøy for prosjektstyring.

Noen sentrale spørsmål i emnet er:

 • Hvilke særtrekk har prosjektledelse som fagområde og som arbeidsform?
 • Hvordan formulere formål og mål i et prosjekt?
 • Hvordan organisere et prosjekt med bruk av ansvarskart for fordeling av roller, ansvar og myndighet?
 • Hvordan planlegge et prosjekt ved hjelp av milepælsplan?
 • Hva er en interessentanalyse og hva bør en risikovurdering inneholde?
 • Hvordan bør prosjektavslutning foregå for å sikre overføring av prosjektets resultater?
 • Hva er suksesskriterier og suksessfaktorer?
 • Hvordan skal prosjektet finansieres?
 • Hvordan bygger man et godt budsjett for prosjektet?
 • Hvordan følger man opp og styrer prosjektet etter budsjett?

Hva lærer du

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

 • kunnskap om prosjektets egenart, utvikling og plass i samfunnet.
 • kjennskap til ulike retninger innenfor prosjektledelse som fagområde
 • inngående kunnskap om ulike prosjektverktøy for å starte, planlegge, gjennomføre og avslutte et prosjekt
 • kunnskap grunnleggende prinsipper for budsjettering og økonomistyring i et prosjekt
 • kunnskap om suksesskriterier og suksessfaktorer i et prosjekt

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • trekke frem særtrekk med prosjektledelse som fagområde og som arbeidsform.
 • utvikle og formulere de ulike prosjektverktøyene som navn, formål og mål i et prosjekt, organisasjonskart for fordeling av roller, ansvar og myndighet, samt milepælsplan, interessentanalyse, risikovurdering og et budsjett for prosjektet på milepælsnivå med relevante inntekter og kostnader.
 • ha daglig oppfølging av et prosjekt gjennom oppfølging av de ulike prosjektverktøyene
 • benytte ulike metoder for å evaluere og overføre prosjektets resultater ved prosjektets slutt

Samlet kompetanse:

Studenten skal

 • kunne utvikle, planlegge, gjennomføre, evaluere og avslutte et prosjekt fundamentert i teorier fra og prinsipper for effektiv prosjektledelse, herunder yrkesetiske prinsipper.
 • kunne formidle sentrale teorier, problemstillinger og perspektiver både muntlig og skriftlig, herunder delta i faglige diskusjoner for å utvikle god prosjektstyring.
 • ha innsikt i aktuelle fag- og yrkesetiske problemstillinger.
 • kjenne til nytenkning og endringer i prosjektarbeidsformen.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil skje gjennom en kombinasjon av forelesninger, gruppearbeid og veiledning. Arbeid med konkrete og praktiske problemstillinger vil bli vektlagt. Emnet vil innbefatte tre samlinger, hver på tre dager. Det må påregnes å jobbe både individuelt og i gruppe mellom samlingene. Det er lagt opp til 54 timer undervisning i emnet.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det skal utformes en prosjektskisse som kan leveres individuelt eller i gruppe (maks 3 deltagere). Besvarelsen skal ha et omfang på 2000 - 2500 ord, og vurderes til godkjent/ikke-godkjent. Nærmere kriterier vil gi gitt. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Vurdering:

6- timers individuell skoleeksamen som vurderes med bokstavkarakter fra A-F, hvor A er den beste karakteren, og F er ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangert eksamen i dette emnet.

Eksamen arrangeres kun ved Campus Harstad.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 03.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PROØK Prosjektstyring 15 stp
BED-2042NETT Prosjektstyring 10 stp