høst 2019
BIO-1007 Kvantitative metoder - 5 stp

Sist endret: 19.03.2020

Søknadsfrist

Søknadsfrist enkeltemner: 1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for og kan kun tas av studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i biologi.
Emnet er anbefalt som forkunnskap til de obligatoriske emner på bachelorprogrammet

Opptakskrav

Generell studiekompetanse + REALFA

Innhold

Det gis innføring i kvantitative metoder som er forkunnskapskrav i alle andre obligatoriske emner i bachelorprogrammet i biologi. Kurset vil gi studenten:
1) en forståelse av grunnleggende kvantitative metoder (logaritmen, enheter, trigonometri),
2) grunnleggende kunnskap i programmering ved hjelp av anvendelige programpakker (R, Python),
3) kunnskap til å lage og tolke enkelte grafer, og
4) grunnleggende innsikt i forskjellige kvantitative metoder til å løse problemstillinger i biologifaget, med eksempler fra biokjemi, evolusjon og zoologi, økologi, mikrobiologi og molekylærbiologi, systematikk, dyre- og plantefysiologi.

Hva lærer du

Studenten skal etter fullført kurs ha tilegnet seg følgende:

Kunnskap:

 • grunnleggende kunnskap om programmering i R og Python
 • grunnleggende kunnskap til å lage og tolke grafer
 • grunnleggende forståelse av og innsikt i forskjellige kvantitative metoder som kan brukes til å løse problemstillinger i biologifaget 

Ferdigheter:

 • kan bruke R/Python til å utføre enkel beregning og databehandling
 • kan bruke R/Python til å lage enkle grafer
 • kan utføre enkle kvantitative oppdrag innenfor ulike retninger i biologifaget, dvs. biokjemi, molekylærbiologi, mikrobiologi, fysiologi, systematikk, evolusjon, og økologi 

Generell kompetanse:

 • å kunne forstå den grunnleggende betydningen av kvantitative metoder i ulike retninger innenfor biologifaget
 • å tilegne seg kvantitative begreper som vil være nødvendig for å gjennomføre andre emner i bachelorprogrammet i biologi
 • å reflektere over fordeler og ulemper av forskjellige grafer
 • å tilegne seg kunnskap for å løse enkle problemstillinger i biologi
 • å være klar til å løse mer kompliserte problemstillinger i andre obligatoriske emner i bachelorprogrammet i biologi
 • å kommunisere muntlig og skriftlig kunnskap om hvordan forskjellige kvantitative metoder kan løse problemstillinger i biologifaget.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk (med mulighet å levere oppgaver på engelsk).

Undervisning

Emnet omfatter 30 t undervist som "flipped-classroom", med 9 undervisningsblokker på 2-4 t.

Før hver undervisningsblokk, må studentene i forkant ha 1) lest/sett på kursmaterialet som forklarer hvordan kvantitative metoder kan brukes for enkelte problemstillinger i biologi, og 2) prøvd å løse en enkel problemstilling oppgave.

For å få tilgang til klasserommet, studentene må ha levert oppgaven dagen før. I hver undervisningsblokk skal vi jobbe sammen med problem løsning, med fokus på å få en dypere forståelse av vanskelige begreper. Studentene må levere ny versjon av oppgaven etter undervisningsblokk.


Eksamen

Mappeevaluering og muntlig eksamen (presentasjon). Det gis én samlet karakter. Bokstavkarakterer. A-F, der F er ikke-bestått.
Mappeevalueringen består av innleveringer:
1. Ni hjemmeoppgaver knyttet til hver undervisningsblokk
2. Skriftlig rapport

Muntlig eksamen: gjennomføres etter at de ni hjemmeoppgavene er levert. Muntlig eksamen består av en presentasjon (5 min) hvor hver student må presentere for de andre studentene en valgfri problemstilling i biologifaget.

Etter muntlig eksamen skal studentene levere en skriftlig rapport (maks 2 sider) om problemstilling. Rapporten må ta hensyn til innspill fra andre studenter.

Arbeidskrav: Tilstedeværelse på de ni undervisningsblokkene. Arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: BIO-1007