høst 2019
MUS-2310 Korledelse og liturgisk sang 2 - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne og er forbeholdt studenter med studierett på årsstudium i kirkemusikk.

Kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Det undervises i taktering og dirigering, grunnleggende pratiturlesing og innstudering av korrepertoar til ulike kirkeårstider.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- har grunnleggende tekniske og musikalske ferdigheter samt innsikt for å øve med og kunne lede arbeid med kor i ulike format

- har oversikt over relevant korlitteratur tilpasset de ulike kirkeårstider

- har innsikt i korlederrollen og sosial relasjonsbygging i korarbeidet

- har bevissthet om trosopplæring gjennom korarbeid.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert over to semester. Gruppeundervisning og individuell veiledning. Arbeid med kor i mendighet, øvingskor og deltakelse i øvingsgudstjenester. Utarbeide repertoarliste. Oppgaver og beskrivelse av studentens deltakelse i ulike obligatoriske aktiviteter beskrevet i semesterplan, samles i ei arbeidsmappe. Praksis: Se praksisplan 2. Studenten skal i sin menighetspraksis få innsikt i og kunnskap om de musikalske og sosiale utfordringene ved å synge i kor, samt arbeide med menighetskor eller annet kor som kan benyttes i gudstjenestelig sammenheng.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet:

Arbeidsmappe:

- Forslag til korrepertoar for en musikkandakt eller en konsert, som har et tema knyttet til en bestemt kirkeårstid.

- Repertoarliste over innstudert korrepertoar på ca. 20 min.

- Ledelse av hele eller deler av en gregoriansk tidebønn.

- Bestått praksis.

Eksamen: Utøvende eksamen. Korledelse av 2-3 sanger i en gudstjeneste hvorav en er en bibelsk salme.

Eksamen vurderes med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med ny eksamensoppgave.


Timeplan


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-2310