høst 2019

ALI-2000 Tragedien fra Aiskhylos til Ibsen - 10 stp

Sist endret: 20.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret. 

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan også inngå som fordypning i bachelor i språk og litteratur - studieretning allmenn litteraturvitenskap. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. 

Søknadskode 9199.

Innhold

Vi vil arbeide med et utvalg tragedier fra klassisk tid i den greske antikken til Ibsen. Grundige fortolkninger av enkeltdramaer vil bli prioritert, og arbeidet med dramaene vil være styrt av ønsket om å forstå så rikt og nyansert som mulig den form- og tankeverden som kommer til uttrykk i de ulike tekstene.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • tragedien som sjanger
  • dramahistorien fra klassisk tid i antikken til moderne realistisk dramatikk.
  • forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagfeltet

Ferdigheter

Studenten:

  • har gode ferdigheter i å beskrive og tolke den undersjangeren av dramatikk som kalles tragedie.
  • har gode ferdigheter i tolkning av faglitteratur.
  • er i stand til å forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og faglige resonnementer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger der studentene forventes å bidra underveis.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:  ¿ En mindre oppgave (2-3 sider) over oppgitt emne leveres til fastsatt dato i løpet av semesteret. Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent. 

Eksamen består av: En-ukes hjemmeeksamen. Oppgavebesvarelsen skal være på 8-10 sider. Eksamensspråket er norsk. Eksamen vurderes med bokstavkarakter (A-F), hvor F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret. 

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 08.11.2019 innlevering 15.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Ansatte--Rolf-Gaasland

Rolf Gaasland


Professor allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777644588 rolf.gaasland@uit.no

HSL-IKL-Line-N-Sandanger-512x640-.jpg

Line Nilsen Sandanger


Studiekonsulent (allmenn litteratur, spansk, samisk, kvensk, finsk)
Telefon: +4777645649 line.nilsen.sandanger@uit.no