høst 2019
PSY-2701 Utviklingspsykologi i et livsløpsperspektiv - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt studenter på profesjonsstudiet i psykologi.

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1513 Statistikk og metode III, PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III, PSY-1702 Vitenskapelig formidling, PSY-1703 Læringspsykologi

Innhold

Emnet gir en innføring i moderne utviklingspsykologi. Fokus vil være generell psykologisk utvikling fra fødsel til død, altså i et livsløpsperspektiv. Emnet er empirisk basert og vil gjennomgå sentrale teorier og metoder som inngår i moderne utviklingspsykologi. Både perseptuell, kognitiv, språklig, emosjonell og sosial utvikling vil berøres.

Mennesker utvikler seg kontinuerlig gjennom livet. Derfor er kunnskap om utvikling i et livsløpsperspektiv relevant for å kunne forstå andre deler av psykologien, eksempelvis kognitiv psykologi, biologisk psykologi og sosialpsykologi. Et viktig mål med emnet er å gi studentene en innføring i sentrale deler av en livsløpsorientert utviklingspsykologi.


Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Ha kunnskap om de mest sentrale teoriene innenfor utviklingspsykologi
 • Ha kunnskap om de vanligste metodene for å studere utvikling i et livsløpsperspektiv
 • Ha grunnleggende kunnskap om viktige trekk ved utviklingspsykologi, inkludert kognitiv, biologisk, perseptuell, språklig, emosjonell og sosial utvikling

Ferdigheter:

 • Kunne drøfte og beskrive utviklingspsykologiske teorier og modeller
 • Kunne beskrive og drøfte typiske forskningsmetoder som brukes i utviklingspsykologisk forskning
 • Redegjøre for hovedtrekkene i normal utvikling for både barn, ungdom, voksne og eldre

Generell kompetanse:

 • Vise forståelse for hvordan individet endrer seg gjennom livet, på ulike alderstrinn
 • Kunne bruke utviklingspsykologien som en referanseramme for å kunne forstå andre psykologiske disipliner på en bedre måte
 • Kunne drøfte begrensninger med de vanligste utviklingsteoriene


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen vil bestå av forelesninger og/eller økter med gruppeaktivitet og samarbeidslæring. Undervisningen vil være todelt, med en del som omfatter utvikling hos barn og ungdom, og en del som handler om utvikling hos voksne og eldre.

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.


Eksamen

Hjemmeeksamen vurderes etter bestått/ikke bestått.

Hjemmeeksamen er delt i to. En del er relatert til utvikling fra spedbarn- til ungdomstid og en del er relatert til utvikling hos voksne og eldre. Begge delene må bestås for at hele eksamen skal bestås.

Kontinuasjonseksamen tilbys i påfølgende semester.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PSY-2701