Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SVF-8062 Programvarebasert analyse av kvalitative data - innføring i NVIVO 12 TM - 5 stp

Sist endret: 19.04.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

Ph.d.-studenter søker opptak ved å melde seg til undervisning i Studentweb innen 15. juni.

Andre søker opptak i Søknadsweb innen 1. juni. Søknadskode 9304.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Ph.d.-studenter og deltakere i førstelektorprogrammet ved UiT som har avlagt mastergrad kan søke opptak. Gyldig dokumentasjon er en bekreftelse fra din utdanningsinstitusjonen på at du er aktiv ph.d.-student inneværende studieår. Deltakere i førstelektorprogrammet må dokumentere at de har avlagt mastergrad på fem år eller 3 +3 år (eller tilsvarende) for å være kvalifiserte søkere.

Deltakerne må ha tilstrekkelig kunnskap i kvalitativ metodikk til å kunne planlegge et kvalitativt forskningsprosjekt. Grunnlag og slutningslogikk for kvalitativ metodikk forutsettes kjent.

Maksimum antall deltakere er 12. Opptak foretas etter følgende prioritering:

Kategori 1: Personer som er tatt opp på ph.d.-program ved UiT i sosial-, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag.

Kategori 2: Personer som er tatt opp på ph.d.-program ved andre fakultet på UiT

Kategori 3: Deltakere på førstelektorprogrammet som oppfyller utdanningskravet.

Kategori 4: Ph.d.-studenter i sosial-, samfunnsvitenskapelige og humanistiske fag fra andre institusjoner.

Dersom det er flere enn 12 ph.d.-studenter ved HSL-fak som søker opptak vil de som er kommet lengst i studieløpet prioriteres til disse plassene. Dersom noen står likt vil opptak avgjøres ved loddtrekning. Minst antall deltakere for at emnet skal tilbys er: 8.

Innhold

Kurset gir en innføring i prinsipper og funksjoner i programvarebasert analyse av kvalitative data. I kursets første del drøftes muligheter og begrensninger av såkalte CAQDAS (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software), sammenliknet med manuelle metoder. Det gis også en kort oversikt over de mest brukte programmene.

I kursets andre del gis det en praksisrettet innføring i grunnleggende funksjoner for bearbeiding og analyse av kvalitative data i programvaren NVivo 12TM.

Praksiseksempler for kurset er hentet fra sosialfaglig forskning. Deltakerne kan med fordel gjennomføre øvelser med deler av datamateriale fra egen forskning. Det vil også være anledning til begrenset individuell veiledning for å opprette et prosjekt i NVivo, tilpasset deltakernes egne metodologiske prosjektdesign.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har kunnskap om:

 • muligheter og begrensninger som ligger i computerbasert analyse av kvalitative data, sammenliknet med manuell analyse.
 • muligheter og begrensninger for ulike kvalitative metodologiske analysestrategier som ligger i computerbasert analyse av kvalitative data.

Ferdigheter

Studenten kan bruke NVivo 12TM til å:

 • opprette et prosjekt
 • importere ulike datakilder
 • kode datamaterialet
 • opprette linker mellom ulike tekstsekvenser, interne og eksterne datakilder
 • søke i prosjektmaterialet ved hjelp av ulike søkefunksjoner
 • benytte modellbyggingsmodulen til teoridannelse.

Kompetanse

Etter bestått emne har studenten kompetanse i bruk av NVivo 12TM til å organisere og analysere kvalitative data i et større (ph.d.-) prosjekt.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning gis som forelesninger og praktiske øvelser med to undervisningsdager á 7,5 timer, fordelt på to undervisningsdager med tre uker mellomrom.

Tida mellom undervisningsdag 1 og 2 benyttes til egenarbeid og skriving av arbeidskrav.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Studenten leverer

 • en NVivo 12TM prosjektfil der et utvalg av studentens egne data er organisert og bearbeidet i.h.h.t. valgt metodologisk perspektiv
 • en tekstfil på inntil 1500 ord med begrunnelse for valgt prosjektstruktur.

Eksamen består av:

 • en skriftlig prøve der studenten demonstrerer sin kompetanse i praktisk bruk av NVivo 12TM.

Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Ved karakter ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. 

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 12.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
BjørgMalmo.jpg

Malmo, Bjørg


Seniorkonsulent
Telefon: +4778450286 bjoerg.malmo@uit.no

Utvidet søknadsfrist til 1. september. Ny søknadskode 9306