høst 2019

SVF-8064 Begrepsanalyse som metode i forhold til tradisjonell kunnskap og forståelse av reindriften - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. september. Søknadskode 9305.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Emnet er forbeholdt ph.d.-studenter.

Maksimum antall deltakere er 6. Opptak foretas etter følgende prioritering:

Kategori 1: Personer som er tatt opp på ph.d.-program ved UiT i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag Kategori 2: Ph.d.-studenter i humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag fra andre institusjoner  

Dersom det er flere enn 6 ph.d.-studenter ved HSL-fak som søker opptak vil de som er kommet lengst i studieløpet prioriteres til disse plassene. Dersom noen står likt vil opptak avgjøres ved loddtrekning. Minst antall deltakere for at emnet skal tilbys er: 1

Innhold

Kurset tar sikte på å demonstrere hvordan reindriftskunnskap kan forklares med utgangspunkt i reindriftens fagterminologi og fagspråk, som er spesialterminologi hentet fra muntlig tradisjon og ikke fra samlede tekster eller et korpus av skriftlig materiale.

Reindriftskunnskap er et komplekst kunnskapssystem, som gjenspeiler den holistiske forståelsen av reindriften. I systemet ligger begreper som komplekse kategorier, beskrevet og diskutert fra utgangspunkt for begrepsanalysen.  I analyser av grunnleggende begreper i reindriften, er komplekse kategorier fremtredende, i den forstand at et begrep inneholder og omfatter mange faktorer samtidige som kan forklares som kjerne- og særegne egenskaper og mer eller mindre faste prototypiske egenskaper, som feks sted, tid, temperatur og konsekvenser for dyr og mennesker.

Studentene skal forklare reindriftssamisk spesialterminologi ved å analysere begrep som er sentrale for reindriften og som utgjør viktige deler for reindriftas praksiser og tradisjonelle kunnskaper. Begrepsanalysen skal gi innsikt i hvordan begrepene brukes i daglig kommunikasjon i praksis og hvordan begrep og komplekse begrepssystem er en del av den reindriftssamiske forståelse av bærekraftig reindrift.

Kurset tilby metoder for begrepsanalyse med utgangspunkt i terminologi, i en sosiokognitiv tilnærming, som et verktøy for å presentere begreper i begrepssystemer koblet til kognitive strukturer i reindriftens kunnskapssystem.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

 

Kunnskaper og forståelse

Studenten har kunnskap om:

  • om metoder som kan brukes for å analyse av begreper knyttet til reindriftens fagterminologi og fagspråk. Det innebærer at de skal ha oversikt over nøkkelbegrep innenfor eget forskningstema og avansert kunnskap om betingelser på den faktiske bruken av begrepene og slik forstå og systematisere de begrepsmessige sammenhengene.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • bruke metoder for begrepsanalyse av begrep knyttet til reindriften. De skal delta i faglige diskusjoner om reindriftssamisk spesialterminologi som er sentrale for reindriften og som utgjør viktige deler for reindriftas praksiser og tradisjonelle kunnskaper.

 

Kompetanse - Studenten skal være kvalifisert til å gjennomføre en begrepsanalyse av begreper som komplekse kategorier i reindriftens fagspråk, og beskrive og diskutere disse med utgangspunkt for begrepsanalysen på doktorgradsnivå.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Kurset er på 20 timer fordelt på 4 dager. Her vil det være en blanding av forelesinger, diskusjoner og praktiske øvinger. Det blir ventet at pensum er lest på forhånd.

Eksamen

Eksamen består av:

Eksamen består av et paper over en selvvalgt problemstilling innenfor temaet.  Eksamensbesvarelsen skal være på ca. 15-20 sider og skal leveres senest to måneder etter endt kurs. Eksamen vurderes med "Bestått" / "Ikke bestått".

Timeplan