Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BED-2104 Revisjon - 15 stp

Sist endret: 21.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Det undervises i emnet for siste gang studieåret høst 2019/vår 2020.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Det undervises i emnet for siste gang studieåret høst 2019/vår 2020.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Emnet gir en grundig innføring i revisors rammebetingelser, revisjonsteori og metode for å utøve revisoryrket, herunder etisk refleksjon og inkludert en oversikt over sentrale elementer i revisjon av stat og kommune.

Hva lærer du

Læringsutbytte for revisjon

KUNNSKAP: Studenten

  • har kjennskap til revisors rolle som allmennhetens tillitsperson, herunder behovet for revisjon, omfanget av revisjonsplikten og revisors tjenestespekter i privat og offentlig sektor
  • har kjennskap til det juridiske og profesjonsbestemte rammeverket for revisors yrkesutøvelse
  • har kjennskap til normativ etisk teori og morallære
  • har overordnet kunnskap om revisors oppgaver i forbindelse med egenkapitaltransaksjoner
  • har overordnet kunnskap om forvaltningsrevisjon, etterlevelsesrevisjon og selskapskontroll i stat og kommune.

 

FERDIGHETER: Studenten

  • kan anvende rammeverket og etiske regler i praktisk problemløsning
  • kan foreta og gjennomføre et revisjonsoppdrag fra oppdragsvurdering
    • til rapportering med fokus på noen utvalgte revisjonsområder herunder
    • kan vurdere om revisor til enhver tid faktisk er og framstår som objektiv og kapabel
    • kan fastsette og anvende vesentlighetsgrenser på det enkelte oppdrag
    • kan vurdere iboende og kontrollrisiko, herunder mislighetsrisiko, og bestemme revisjonsmessig angrepsvinkel
    • kan utforme mest effektive testmetoder og utvalg
    • kan innhente hensiktsmessige og tilstrekkelige revisjonsbevis
    • kan konkludere på utførte revisjonshandlinger
    • kan bestemme revisjonsberetningens utforming
    • kan bestemme annen lovpålagt og hensiktsmessig rapportering til
    • offentlig myndighet og ledelse

 

GENERELL KOMPETANSE: Studenten

  • kan planlegge og gjennomføre et revisjonsoppdrag som strekker seg over tid alene og som deltaker i en gruppe.
  • kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
  • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
  • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
  • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
  • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv for etiske refleksjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil bli undervist i høst- og vårsemesteret. Dette inkluderer oppgavegjennomgang og diskusjoner i klassen. I tillegg er det helt nødvendig at studentene arbeider med oppgaveløsning mellom forelesningene.

Eksamen

I løpet av emnet skal studentene levere en obligatorisk oppgave som skal være godkjent av faglærer før endelig eksamen avlegges.

Emnet avsluttes i vårsemesteret med 6 timers individuell skriftlig skoleeksamen med bokstavkarakter A-F, der F er ikke-bestått. 

Karakterkravet som er fastsatt av Finanstilsynet for å få godkjenning som registrert revisor, er karakteren C eller bedre.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Denne eksamen arrangeres i sept/okt.

Eksamen for siste gang arrangeres våren 2021 iht Forskrift for eksamener ved UiT § 24.

Eksamensdato

Skriftlig skoleeksamen 12.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

RREV Revisjon 15 stp