Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BED-2106 Årsregnskap og god regnskapsskikk - 15 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Det undervises i emnet for siste gang studieåret høst 2019/vår 2020.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Det undervises i emnet for siste gang studieåret høst 2019/vår 2020.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Temaene bygger på studentens kunnskaper fra videregående regnskapsfaglige emner og verdsettelse. Emnet gir studenten ytterligere dybdekunnskap i å utarbeide og vurdere om et årsregnskap er i samsvar med sentrale regnskapsstandarder innenfor ulike regnskapsspråk, herunder IFRS.

Hva lærer du

Læringsutbytte for årsregnskap  

KUNNSKAP: Studenten

 • har kunnskap om sentrale standarder for utarbeidelse av årsregnskap
 • har kjennskap til foretakets ansvar for rapportering om samfunnsansvar
 • har kjennskap til etiske regnskapsfaglige problemstillinger, herunder grensen mot regnskapsmanipulasjon.
 • kan beskrive krav til de mest sentrale noter til regnskapet og årsberetningen
 • kjenner til prosessen rundt avleggelsen av et årsregnskap og være aktiv bidragsyter i et regnskapsfaglig miljø

 

FERDIGHETER: Studenten

 • kan innregne og måle alle hovedpostene i resultatregnskapet og balansen og spesifikasjonen i årsregnskapet
 • kan anvende kunnskapen på praktiske regnskapsproblemstillinger og dets påvirkning på resultat og balanse
 • kan utarbeide et regnskaps for virksomhetskjøp med skatt og minoriteter,
 • kan utarbeide konsernregnskap
 • kan utarbeide regnskap der egenkapitalmetoden er benyttet

 

GENERELL KOMPETANSE: Studenten

 • kan tilegne seg oppdatert kunnskap innenfor ovennevnte kunnskaps- og ferdighetsområder og kunnskap om andre områder innen faget
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan bidra og støtte opp under nytenkning og i innovasjonsprosesser
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor faget
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil bli undervist i høst- og vårsemesteret. Dette inkluderer oppgavegjennomgang og diskusjoner i klassen. I tillegg er det helt nødvendig at studentene arbeider med oppgaveløsning mellom forelesningene.

Eksamen

I løpet av emnet skal studentene levere to obligatoriske oppgaver som skal være godkjent av faglærer før endelig eksamen avlegges.

Emnet avsluttes i vårsemesteret med 6 timers individuell skriftlig eksamen med bokstavkarakter A-E, med F som stryk. 

Karakterkravet som er fastsatt av Finanstilsynet for å få godkjenning som registrert revisor er karakteren C eller bedre.

Eksamen avholdes i Harstad.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Denne eksamen arrangeres i sept/okt.

Eksamen for siste gang arrangeres våren 2021 iht Forskrift for eksamener ved UiT § 24.

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 20.05.2020 innlevering 20.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

REV 2 Årsregnskap og god regnskapsskikk 15 stp