Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

BED-2107 Skatte- og avgiftsrett - 15 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Det undervises i emnet for siste gang studieåret høst 2019/vår 2020.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet. Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Det undervises i emnet for siste gang studieåret høst 2019/vår 2020.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet skal gi studenten kunnskap om skatte-og avgiftssystemet med mest fokus på næringsvirksomhet og selskaper, herunder beregning av skatt og avgift.

Hva lærer du

Læringsutbytte for skatte- og avgiftsrett  

KUNNSKAP:

Studenten

 • har kunnskap om skatte- og merverdiavgiftsreglene knyttet til næringsvirksomhet og selskaper
 • har kjennskap til hvilke transaksjoner og hendelser vedrørende eierskap og egenkapital som kan medføre beskatning
 • har kjennskap til skattemessige virkninger av opphør av virksomhet og likvidasjon av selskap
 • har kjennskap til regler for beregning av arbeidsgiveravgift
 • har kjennskap til hovedreglene om inntekts- og formuesbeskatning for personer
 • har kjennskap til formuesfastsettelse for ikke-børsnoterte aksjer og andeler i ansvarlige selskaper
 • har kjennskap til reglene om fradrag i utlignet skatt
 • har kjennskap til sentrale regler for å fastsette skattemessig inngangsverdi for eiendeler mottatt som arv eller gave
 • har overordnet kjennskap til skatteplanlegging og etiske refleksjoner
 • har kjennskap til grunnleggende skatteforvaltningsrett og skattebetaling
 • har kjennskap til sentrale regler for tilsidesettelse

 

FERDIGHETER:

Studenten

 • kan avgjøre hva som er skattepliktige inntekter, fradragsberettigede kostnader samt foreta korrekt tidfesting av postene for beregning av alminnelig inntekt i næring (EPF, AS, ANS)
 • kan beregne skattekostnad, betalbar skatt og utsatt skatt for aksjeselskaper
 • kan fastsette grunnlag for beskatning av aksjonærer (Aksjonærmodellen og Fritaksmetoden), deltakere i ansvarlige selskap (Deltakermodellen) og innehaver av enkeltpersonforetak (Foretaksmodellen)
 • kan skattemessig behandle omdanning av EPF til AS
 • kan vurdere skattemessige virkninger ved virksomhetsoverdragelse
 • kan vurdere en virksomhets merverdiavgiftsmessige forhold
 • kan merverdiavgiftsmessig behandle alminnelige transaksjoner

 

GENERELL KOMPETANSE:

Studenten

 • kan anvende juridisk metode ved behandling av skatte- og avgiftsmessige problemstillinger
 • kan oppdatere og tilegne seg ny kunnskap innen skatte- og avgiftsrett samt andre rettsområder som har betydning for regnskap og revisjonsarbeid
 • kan formidle sentralt fagstoff gjennom relevante uttrykksformer
 • kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre fagpersoner og bidra til å utvikle god praksis
 • kan reflektere over etiske problemstillinger innenfor emnet
 • kan se emnet i en større sammenheng i et samfunnsmessig perspektiv

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det vil bli undervist i høst- og vårsemesteret. Dette inkluderer oppgavegjennomgang og diskusjoner i klassen. I tillegg er det helt nødvendig at studentene arbeider med oppgaveløsning mellom forelesningene.

Eksamen

I løpet av emnet skal studentene levere to obligatoriske oppgaver som skal være godkjent av faglærer før endelig eksamen avlegges.

Emnet avsluttes i vårsemesteret med 6 timers individuell skriftlig eksamen med bokstavkarakter. 

Karakterkravet som er fastsatt av Finanstilsynet for å få godkjenning som registrert revisor er karakteren C eller bedre.

Eksamen avholdes i Harstad.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet. Denne eksamen arrangeres i sept/okt.

Eksamen for siste gang arrangeres våren 2021 iht Forskrift for eksamener ved UiT § 24.

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt. 

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 27.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

REVSKA1 Skatterett 15 stp