Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

MBI-2108 Avsluttende fordypningsoppgave - 13 stp

Sist endret: 07.07.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter som er tatt opp på bachelorprogrammet i bioingeniørfag, og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnets varighet er ett semester med eksamen i vårsemesteret på tredjeåret ved bioingeniørutdanningen.

Innhold

Studentene har ansvar for å planlegge og gjennomføre et vitenskapelig arbeid innenfor et bioingeniørfaglig tema. Bacheloroppgaven skal fortrinnsvis ha en praktisk karakter og være relatert til faglige problemstillinger innen de medisinske laboratorieemnene.

Emnet er obligatorisk medisinsk laboratorieemne i tredje studieår i bioingeniørprogrammet.

Emnet består av 13 studiepoeng hvorav 1 studiepoeng er vitenskapteori.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne: 

Kunnskap

  • Forklare vitenskapelig bakgrunn for et prosjekt
  • Forklare en metodes prinsipp og hvilke begrensninger den har. 

Ferdighet

  • delta aktivt i planleggingen av et utviklingsarbeid/vitenskapelig arbeid innen et bioingeniørfaglig tema
  • gjennomføre et utviklingsarbeid/vitenskapelig arbeid innen et bioingeniørfaglig tema 

Generell Kompetanse

  • utarbeide en vitenskapelig rapport etter IMRAD-standard
  • formidle egne resultater for bioingeniører og andre helsefaglige yrkesgrupper

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Prosjektarbeid i gruppe på opptil 3 studenter.

Studentene er ca. 2 uker på laboratorier.

Eksamen

Alle emner i første og andre studieår og all laboratoriepraksis i tredje studieår i bioingeniørprogrammet må være bestått for å ta eksamen i emnet.

Eksamen og vurdering: skriftlig hjemme gruppeeksamen og individuell muntlig høring, vurderingsuttrykk bestått/ikke bestått. Bacheloroppgaven må være bestått før kandidaten kan framstille seg til muntlig eksamen. Ved ikke bestått etter muntlig høring må hele eksamen tas på nytt.

 

Arbeidskrav: skriftlig rapport etterfulgt av timeplanfestet postersesjon.

Kontinuasjonseksamen: arrangeres i påfølgende semester for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 02.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIOIN-112 Avsluttende fordypningsoppgave 13 stp