Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

TANN-112 Helsefremmende og forbyggende arbeid - 15 stp

Sist endret: 06.05.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i tannpleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

TANN-112 foreleses over 2 semester første studieår. Dette emnet er et innledende tannpleiefaglige emne med fokus mot barn og ungdom. Det blir undervist i grunnleggende odontologiske emner, i samfunnsodontologi, epidemiologi, biopsykososial odontologi, forebyggende helsearbeid/forebyggende tannhelsearbeid og om tannpleiers og tannhelseteams rolle. Teoretisk undervisning foregår i basisgrupper (PBL) og seminar (i 1.-2. semester), samt forelesninger. Her trenes studentene i faglige diskusjoner, refleksjon og presentasjon av definerte oppgaver. Studentene lærer å avgrense problemstillinger, og får skrivetrening. Det gis praktisk undervisning på simuleringsklinikken (SIMU). Her gis innledende læring i det tannpleierfaglige håndverket og tannpleierfaglige ferdigheter. Obligatorisk emneevaluering inngår i all undervisning.

Hva lærer du

KUNNSKAPER: Studenten skal etter endt prosjektoppgave kunne:

- redegjøre for forebyggende og helsefremmende arbeid innen tannhelsearbeide

- beskrive de syv trinnene i PBL-prosessen

- planlegge, og gjennomføre en prosjektoppgave

- redegjøre for metoder og verktøy for skriftlig fremstilling av en prosjektoppgave

FERDIGHETER. Etter endt semester skal studenten kunne:

- anvende og forklare PBL som metode

- arbeide under veiledning

- forklare bruk av bakgrunnskunnskap fra internett og metode

GENERELL KOMPETANSE:

- studenten kan definere elementær tannpleiefaglig forståelse

- studenten kan forholde seg til andres meninger, og kan diskutere elementære tannpleiefaglige emner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Undervisning

Læringsmetoder for emnet består av; basisgrupper (PBL) og seminar, forelesninger og undervisning på simuleringsklinikk og studentklinikken.

Eksamen

Obligatoriske aktiviteter

Alle former for obligatorisk aktivitet må være bestått for å gå opp til eksamen. I tillegg er det  et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på hver enkelte obligatoriske aktivitet for å fremme seg til eksamen. 

Følgende aktivitet er obligatorisk:

  • Vanlige seminarer samt seminarer med utfordringer (PBL basisgruppe), som løses i gruppe og presenteres i seminar for hele kullet (individuelt og i gruppe). Presentasjonene bedømmes til godkjent/ikke godkjent.  
  • All undervisning på SIMU; seminar og demonstrasjoner. Arbeidet evalueres fortløpende.
  • All undervising og pasientbehandling i Studentklinikken (UTK)

Eksamen:

Består av en hjemmeeksamen/ prosjektoppgave som skrives etter en gitt oppgavetittel, relatert til fag og emner i første studieår, individuelt eller i grupper på 2-3 studenter. 3 timer à 45 minutter veiledning pr oppgave. Oppgaven skal ha et omfang på 12-14 sider.

Antallet studenter som samarbeider om oppgaven kan variere og dette blir det tatt hensyn til ved vurderingen av oppgaven.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få levere prosjektoppgaven. Med utgangspunkt i den skriftlige oppgaven og selvvalgt pensum blir det gjennomført individuell muntlig eksaminasjon: 20 min høring på skriftlig oppgave og 20 min høring på selvvalgt pensum.

Vurderingsuttrykk: A-E (F er stryk). 

Kandidater som ikke får sin hjemmeeksamen/prosjektoppgave godkjent eller leverer gyldig legeerklæring gis adgang til ny innlevering og påfølgende muntlig eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering 15.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret