høst 2019

PED-6105 Minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på videreutdanningen i spesialpedagogikk og kan ikke tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Det stilles krav til generell studiekompetanse. I tillegg er det krav om treårig bachelorgrad.

Søknad registreres i lokal søknadsweb. I Søknadsweb velges kategori Videreutdanninger. Deretter kategori Lærerutdanning og pedagogikk og vernepleie. I søknadsalternativene finner du kategori 5007 Studierett - Videreutdanningsemner i spesialpedagogikk, Harstad. I merknadsfeltet under skriver du emnekoden til det/de emner du ønsker å søke opptak til.

OBS: Du kan ikke søke opptak til dette emnet via søknadskategorien "Enkeltemner".

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.

Innhold

Sentrale tema:
 • Innledende om språk, kultur, erfaring og læring, herunder flerspråklighet, førstespråk og andrespråk
 • Lover, rettigheter og retningslinjer for opplæringen av minoritetsspråklige barn og unge
 • Flerspråklighet, ordforrådsutvikling og språklige minoriteter
 • Vurdering som grunnlag for pedagogiske tiltak
 • Tiltaksnivå 1: Opplæring i henholdsvis første- og andrespråket i et forebyggende perspektiv for å tilrettelegge for et godt læringsutbytte
 • Tiltaksnivå 2: Organisatoriske og metodiske tilpasninger og tiltak i forhold til minoritetsspråklige barn og unge med språklige og kognitive vansker

Hva lærer du

«Videreutdanning i minoritetspedagogikk i et spesialpedagogisk perspektiv» er et kompetansehevende tilbud til fagfolk som i sin arbeidssituasjon kommer i kontakt med barn og unge som blir hemmet i sin læring og utvikling grunnet minoritetsspråklig problematikk og norsk som andrespråk.

Det er et mål at kandidatene skal få viderekommen kunnskap og forståelse av sentrale faglige og personlige ferdigheter i forhold til arbeid med rådgivning, veiledning og barn tilrettelegging i forhold til minoritetsspråklig problematikk og norsk som andrespråk overfor barn og unge i barnehage og skole.

Etter bestått studium skal kandidatene ha følgende kompetanse:

Kunnskaper:

 • Inngående kunnskap om flerspråklighet, førstespråk- og andrespråk
 • Inngående kunnskap om lovverk, rettigheter og retningslinjer for opplæring av minoritetsspråklige barn og unge

Ferdigheter:

 • Kan gjennomføre en hensiktsmessig vurdering i forhold til minoritetsspråklige barn og unge som sliter med sin læring i barnehage og skole
 • Kan gjennomføre en tidlig og forebyggende språkstimulering av minoritetsspråklige barn  
 • Kan jobbe med spesialpedagogiske tilretteleggelser for minoritetsspråklige barn og unge som sliter med sin læring i barnehage og skole

Generell kompetanse:

 • Kan kommunisere om språk, kultur, erfaring og læring, herunder flerspråklighet, førstespråk- og andrespråk
 • Kan anvende sin kunnskap om lovverk og rettigheter for minoritetsspråklige barn og unge
 • Kan bidra til nytenking og i innovasjonsprosesser knyttet til grunnlaget for kritisk tenkning og vurdering av pedagogisk tiltak for minoritetsspråklige barn og unge, samt reflektere over egen praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Videreutdanningen er et teoretisk og praksisnært deltidsstudium. Studiet er organisert med to samlinger à 3 dager fordelt over ett semester. Det er obligatorisk arbeid mellom samlingene. Studiet avsluttes med en individuell hjemmeeksamen. 

Arbeidsformer:

Studiets læringsaktiviteter er forelesninger, gruppearbeid, praktiske øvelser, og selvstudium. Det legges vekt på at både undervisning og læring skal være studentaktiv. Studentenes egne erfaringer er en ressurs og vil bli aktivt bruk i studiet. Selvstudium er en viktig del av utdanningen.

Undervisning og eksamener vil foregå på norsk. Engelskspråklig litteratur vil inngå i pensum.

Eksamen

Arbeidskrav:

Det blir gitt ett obligatorisk, individuelt arbeidskrav innenfor sentrale tema i pensum. Arbeidskravet vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskravet skal være godkjent av faglærer før skriftlig hjemmeeksamen kan avlegges.

Grunnet studentaktive læringsformer på samlingene kreves det 80 % tilstedeværelse på disse for å kunne fremstille seg til eksamen.

Vurdering:

Tre dagers individuell hjemmeeksamen med omfang på mellom 1800 og 2000 ord. Det gis ikke veiledning på hjemmeeksamen. Oppgaven vurderes etter karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Minoritetspedagogikk - hjemmeeksamen innlevering 06.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan