Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SOS-1030 Frivillig arbeid - nettbasert - 30 stp

Sist endret: 27.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som en del av bachelorstudiet i sosiologi, og det vil da erstatte SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid, samt to valgemner/frie emner. Emnet kan gjerne tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer. Emnet er spesielt beregnet for studenter som er engasjert i en eller annen form for frivillig arbeid fra før, men det er ikke noe i veien for at studenten starter med frivillig arbeid samtidig med studiet. Emnet gis som nettbasert tilbud.

Overlapping: Det vil bli 10 studiepoeng studiepoengreduksjon i forhold til SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 5199 - nettbaserte og desentraliserte emner.

Innhold

Emnet er delt inn i to hovedkomponenter:

1) Emnet består av en teoretisk innføring i sosiologiske teori som anvendes på feltet fritid og frivillig arbeid. Dette knyttes sammen med valg av fritidsaktiviteter, og da spesielt frivillig arbeid. Fritid som fenomen er et tema som gjennomgås, og en vil vise til den historiske utviklinga av fritid og valg fritidsaktiviteter. Hovedfokus vil være å forstå hvorfor folk velger frivillig arbeid, og å forstå utvikling av fenomenet frivillig arbeid i samfunnet. Forholdet mellom den norske staten og de frivillige organisasjonene er også et viktig tema. Utbredelsen av, og arbeidet til de store, ikke statlige organisasjonene, NGO (Non-governmental Organizations) både nasjonalt og internasjonalt drøftes. Frivillig arbeid i andre land vil også være tema som tas opp.

2) Praksis i frivillig arbeid og faglig refleksjon over dette arbeidet.

Emnet evalueres en gang per programperiode. Evalueringen skjer etter avslutning ved hjelp av Quest Back. Evalueringen gjennomgås av faglærer og drøftes av programstyret for sosiologi.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • kunnskaper i sosiologisk teori om kultur og fritid.
  • kjennskap til fritid og frivillig arbeid i nåtid og nær historie, de store organisasjonene nasjonalt og internasjonalt, og de små lokale organisasjonene
  • god forståelse av frivillig arbeid som samfunnsmessig fenomen.

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • vise hva frivillig arbeid betyr i samfunnet
  • se spørsmål om frivillig arbeid i et større perspektiv, både nasjonalt og internasjonalt
  • anvende sosiologisk teori i forståelsen av fritid og frivillig arbeid.

Kompetanse:

  • kunne drøfte frivillig arbeid i et sosiologisk perspektiv, og sette egne erfaringer fra frivillig arbeid inn i en faglig sammenheng
  • gjøre rede for kunnskaper om frivillig arbeid i et større skriftlig arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis ca 20 timer forelesning. Emnet gis som nettbasert tilbud. Forelesningene vil bli filmet og legges ut på undervisningsportalen Canvas, og der vil det også bli lagt ut lydfil og powerpoint. Fronter blir brukt til kommunikasjon med studentene på emnet.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Arbeidskrav knyttet til frivillig arbeid:Studenten må delta i frivillig arbeid over en periode på minst 3 uker, og skrive en skriftlig oppgave som er knyttet til dette frivillige arbeidet. Oppgaven skal være på ca. 6 sider (2400 ord). Det vil bli gitt nærmere beskrivelser av hva som skal inngå i denne skriftlige oppgaven.Organisasjon/arena for frivillig arbeid skal godkjennes av faglærer. Det skal leveres bekreftelse fra organisasjon eller annen dokumentasjon på deltakelse. Bekreftelsen leveres sammen med oppgaven (arbeidskravet) om frivillig arbeid.
  • Deltakelse i nettbasert diskusjonsforum om frivillig arbeid. Alle må delta med innlegg og kommentarer, deriblant minst 6 faglige innlegg. Nærmere beskrivelse av diskusjonsforumet vil bli lagt i Fronter.

Eksamen består av:

Hjemmeoppgave på ca. 8 000 ord (ca.20 sider) med selvvalgt oppgavetekst. Tema og oppgavetekst skal godkjennes av faglærer senest seks uker før innlevering av oppgaven. Det gis veiledning på valg av tema og oppgavetekst, samt en til tre ganger underveis i arbeidet med oppgaven. Det er obligatorisk med veiledning minst en gang. Pensum skal anvendes i besvarelsen.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 13.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOS-1012 Kultur, fritid og frivillig arbeid 10 stp


Kontakt
ISS Sissel H Eriksen.jpg

Eriksen, Sissel H


Førsteamanuensis, sosiologi
Telefon: +4777646217 sissel.eriksen@uit.no

HSL-ISS-Lena-Bogstrand-512x640-.jpg

Lena Cecilie Bogstrand


Rådgiver
Telefon: +4777645269 lena.bogstrand@uit.no