vår 2019

ALI-2162 Knut Hamsuns forfatterskap i tid og rom - 10 stp

Sist endret: 12.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan også inngå som fordypning i bachelor i språk og litteratur - studieretning allmenn litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199- enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet skal gi en grunnleggende innføring i Knut Hamsuns forfatterskap, med vekt på hans romaner og noveller. Særlig vil 1890-tallstekstene i Hamsuns diktning stå sentralt, men vel så viktig er det å se på utviklinga i hans skrivekunst, derfor fokuseres det også inngående på tekster etter 1900. Det legges også opp et kompendium av teoretiske tekster, forfattet av en rekke sentrale Hamsun-forskere.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har:

 • bred kunnskap om sentrale temaer og problemstillinger innenfor Knut Hamsuns forfatterskap
 • kjennskap til forskningstradisjonen innenfor Knut Hamsuns forfatterskap
 •  kunnskap innenfor fagområdet "Knut Hamsuns forfatterskap"
 • kunnskap om fagområdet "Knut Hamsuns forfatterskap" hva angår historikk, tradisjoner og egenart
 • kunnskaper om enkeltverkene i pensum

Ferdigheter

Studenten kan:

 • identifisere og beskrive sentrale trekk ved den kunstneriske kvaliteten i Hamsuns forfatterskap
 • systematisk beskrive og fortolke verkene i pensum
 • anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og kunne treffe begrunnede valg
 • reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 •  finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling, samt å kunne beherske relevante faglige verktøy, teknikker og uttrykksformer.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg. Det vil bli undervisningsfrie perioder i løpet av semesteret.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

 • Ett muntlig framlegg på ca. 10 minutter som godkjennes av faglærer

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent.

Eksamen består av:

 • En ukes hjemmeeksamen over oppgitt emne. Eksamensoppgaven skal være på 10-12 tekstsider (eksklusiv litteraturliste og eventuelle appendiks)

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk: Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F / «ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 05.04.2019 innlevering 12.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Anne Myklatun

Anne Myklatun


Studiekonsulent for nordisk, russisk, tysk og norsk for internasjonale studenter
Telefon: +4777620725 amy016@post.uit.no

Ansatte--Even-Arntzen

Arntzen, Even


Førsteamanuensis allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777644260
Mobil: 90859225 even.arntzen@uit.no