vår 2019

BED-3075 Lønnsomhetsanalyse og inntektsstyring - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som et masterenkeltemne.

Innhold

Lønnsomhetsanalyse og inntektsstyring handler om hvordan finansiell informasjon kan anvendes av interne aktører i virksomheten som beslutningsgrunnlag for lønnsomhetsforbedringer. Sentralt i kurset står vurdering av lønnsomhet, herunder produktlønnsomhet, kundelønnsomhet og inntektsstyring. 

 

Emnet har følgende hovedtema:

 • Produktlønnsomhet (tradisjonelle kalkyler og ABC)
 • Aktivitetsfokus og styring (ABM)
 • Kundelønnsomhet, kundesegmentering og markeder
 • Kostnadsestimering og kostnadsfordelinger
 • Kapasitetskostnader
 • Target Costing
 • Kapitalkostnader
 • Inntektsstyring
 • Segmentering
 • Prisfastsettelse

Hva lærer du

Kurset omhandler bruk av finansiell informasjon til lønnsomhetsvurderinger internt i virksomheten. Kjennskap til hvilke inntekter og kostander både produkter, aktiviteter, kunder og markedssegmenter generer, vil være viktig for å forstå virksomhetens lønnsomhet. For mange virksomheter er ressursbruken i økende grad relatert til kunderettede aktiviteter. Kundelønnsomhetsanalyser brukes til å kartlegge hvilke kunder som bidrar til bedrifts inntjening.

 

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap

Kandidaten

 • har avansert kunnskap om sentrale verktøy innenfor fagområdet lønnsomhetsanalyser og inntektsstyring, og spesialisert innsikt i produkt- og kundelønnsomhet, samt optimal prissetting
 • han inngående kunnskap om tradisjonelle produktkalkyler og ABC, lønnsomhetsanalyser for kundesegmenter, kostandsestimering og kostnadsfordeling, Target Costing, kapitalkostnader, inntektsstyring, herunder segmentering og prisfastsettelse
 • kan anvende kunnskap om lønnshetsanalyser og inntektsstyring for lønnsomhetsvurderinger i virksomheter og kan analysere problemstillinger rundt lønnsomhetsforbedringer

 

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan analysere lønnsomhet for ulike aktiviteter, produkter, kunder og markedssegmenter og forholde seg kritisk til ulike metoder sett i lys av den historiske utviklingen innen fagområdet
 • kan anvende relevante produktkalkyler og metoder for estimering av kostnader for ulike formål og vurdere i hvilken grad disse gir et riktig bilde av virksomhetens lønnsomhet
 • kan anvende analytiske verktøy for å fastsette pris som ledd i beslutningsprosesse

 

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan analyser lønnsomhet og anvende analysene i ulike beslutningssituasjoner i virksomheten
 • kan anvende metoder for fastsetting og justering av pris med tanke på økt lønnsomhet
 • kan relatere analyser av lønnsomhet til prestasjonsmål for kommunisering og oppfølging av virksomhetens lønnsomhetsmål
 • kan holde seg oppdatert på den faglige utviklingen og bidra til nytenkning og innovasjon innen fagområdet lønnsomhetsanalyse og inntektsstyring

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, seminar, øvelser og gruppearbeid

Eksamen

Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 100 %). Bokstavkarakter A-E, med F som stryk.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet. Kontinuasjonseksamen består av en skriftlig skoleeksamen (teller 100 %). Eksamen arrangeres i Tromsø.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 05.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no