vår 2019
NOR-2365 Skandinavisk samtidslitteratur. Spesialemne for internasjonale studenter - 10 stp

Sist endret: 12.08.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er et tilbud til internasjonale studenter som har norsk eller nordisk språk og litteratur som studiefag ved et utenlandsk universitet. Emnet tas i andre eller tredje året på bachelornivå.

Emnet gir ikke kompetanse til å undervise i norsk skole. Dersom studenten senere tar emnet NOR-2665 Skandinavisk samtidslitteratur, faller studiepoengene for dette emnet bort.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: 1000-nivå i nordisk litteratur eller tilsvarende

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Hvilke tendenser - kulturelle, politiske og private - karakteriserer samtidslitteraturen? Hvilke temaer aktualiseres av skandinaviske forfattere i dag, og hvordan kommuniseres disse estetisk? Emnet presenterer et utvalg av den skandinaviske samtidslitteraturens mest fremtredende forfatterskap, og analyserer verk skrevet på dansk, norsk og svensk fra et bredt kontekstualisert perspektiv. Pensumlitteraturen behandler dagsaktuelle tendenser i de skandinaviske landenes kulturliv, og løfter fram estetiske berøringspunkter og skillelinjer mellom dagens skandinaviske litteraturer. Gjennom emnets gang vender vi tilbake til det sentrale spørsmålet: Hvordan går vi frem når vi analyserer den ofte underteoriserte samtidslitteraturen?

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 • god oversikt over skandinavisk samtidslitteratur
 • dyptgående kunnskap om utvalgte fremtredende skandinaviske forfatterskap
 • spesialisert innsikt i hvordan litteraturen samhandler med historiske og sosiale kontekster i de skandinaviske landene i dag

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • studenten kan identifisere de uttrykksmiddel som særpreger den skandinaviske samtidslitteraturen
 • lese og diskutere litterære verk som hører til ulike litterære sjangere forfattet på dansk, norsk og svensk
 • problematisere litteraturvitenskapens relevans ved studiet av samtidslitteratur


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er svensk eller et annet skandinavisk språk

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk.


Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger i kombinasjon med forberedte studentinnlegg, noe som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Antall undervisningstimer er ca. 26 (2x13).

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en muntlig presentasjon som baseres på en av pensumtekstene.

Eksamen består av:

 • 1 ukes hjemmeeksamen på 10-12 sider (eksklusive litteraturliste og/eller appendiks). Eksamensspråk: Norsk, dansk eller svensk. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt. Det blir ikke stilt krav om å kunne bruke både bokmål og nynorsk, og det blir også stilt mindre krav til praktisk språkdyktighet enn for studenter som tar et ordinært emne i nordisk språk eller litteratur.

Alle skriftlige arbeid er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Vurderingsuttrykk

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A- F, hvor F er "kke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

NOR-2665 Skandinavisk samtidslitteratur 10 stp

Pensum

Listene med pensum er tilgjengelig i Canvas og direkte i Leganto: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=582086
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-2365