vår 2019
NOR-2665 Skandinavisk samtidslitteratur - 10 stp

Sist endret: 11.09.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er et valgfritt emne i nordisk fordypning på bachelor i nordisk språk og litteratur, lektorutdanning trinn 8 -13, studieretning nordisk.

Anbefalte forkunnskaper: emner på 1000-nivå i nordisk eller tilsvarende.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: 1000-nivå i nordisk litteratur eller tilsvarende.

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag).


Innhold

Hvilke tendenser - kulturelle, politiske og private - karakteriserer samtidslitteraturen? Hvilke temaer aktualiseres av skandinaviske forfattere i dag, og hvordan kommuniseres disse estetisk? Emnet presenterer et utvalg av den skandinaviske samtidslitteraturens mest fremtredende forfatterskap, og analyserer verk skrevet på dansk, norsk og svensk fra et bredt kontekstualisert perspektiv. Pensumlitteraturen behandler dagsaktuelle tendenser i de skandinaviske landenes kulturliv, og løfter fram estetiske berøringspunkter og skillelinjer mellom dagens skandinaviske litteraturer. Gjennom emnets gang vender vi tilbake til det sentrale spørsmålet: Hvordan går vi frem når vi analyserer den ofte underteoriserte samtidslitteraturen?

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har:

 • god oversikt over skandinavisk samtidslitteratur
 • dyptgående kunnskap om utvalgte fremtredende skandinaviske forfatterskap
 • spesialisert innsikt i hvordan litteraturen samhandler med historiske og sosiale kontekster i de skandinaviske landene i dag

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • studenten kan identifisere de uttrykksmiddel som særpreger den skandinaviske samtidslitteraturen
 • lese og diskutere litterære verk som hører til ulike litterære sjangere forfattet på dansk, norsk og svensk
 • problematisere litteraturvitenskapens relevans ved studiet av samtidslitteratur


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er svensk eller et annet skandinavisk språk

Eksamensspråket er norsk. Valgfri målform: nynorsk eller bokmål.


Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger i kombinasjon med forberedte studentinnlegg, noe som forutsetter aktiv deltakelse fra studentene. Antall undervisningstimer er ca. 26 (2x13).

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent innen fastsatt frist av faglærer før man kan fremstille seg til eksamen:

 • en muntlig presentasjon som baseres på en av pensumtekstene.

Eksamen består av:

 • 1 ukes hjemmeeksamen på 10-12 sider  (eksklusive litteraturliste og/eller appendiks). Eksamensspråket er norsk. Valgfri målform: bokmål eller nynorsk. Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

 

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

NOR-2365 Skandinavisk samtidslitteratur. Spesialemne for internasjonale studenter 10 stp

Pensum

Listene med pensum er tilgjengelig i Canvas og direkte i Leganto: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=582086
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-2665