Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

YGR1600 Teknisk språkføring - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tilknyttet Y-vei ved UiT.

Opptakskrav

Som til opptak på Y-vei for ingeniørutdanning.

Innhold

a) Språket og kommunikasjonsprosessen: Grammatisk struktur og stilnivåer på norsk og engelsk, sakprosasjangrer, møter og debatter, generell argumentasjonsteknikk, rettskriving og tegnsetting.

b) Skriftlig framstilling: Skriveprosesser, resonnerende framstilling og utgreiinger, rapporter, referater, meldinger, notater og innkallinger, forretningsbrev og søknader, debattinnlegg

c) Muntlig framstilling: Formelle og uformelle møte- og diskusjonsøvinger, regler, roller, deltaking, ledelse/styring

Innholdselementene skal kunne dekkes både på norsk og engelsk

Hva lærer du

Kunnskap:

 • Ordklasser og setningsfunksjoner i norsk og engelsk språk
 • Sjangerlære
 • Fagterminologi på norsk og engelsk

Ferdigheter:

 • Kunne utarbeide tekster innen ulike sakprosasjangrer på norsk og engelsk
 • Kunne planlegge og gjennomføre formelle møter på norsk og engelsk

Generell kompetanse:

 • Daglig anvendelse av norsk og engelsk språk generelt og teknisk fagterminologi spesielt innenfor ulike muntlige og skriftlige sjangrer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid.

Eksamen

Obligatoriske arbeidskrav

 • To skriftlige innleveringer på engelsk. Oppgavene utføres etter retningslinjer som gis ved utdeling.
 • Én skriftlig innlevering (hjemmeoppgave) knyttet til skriving av resonnerende tekst/analyse av fagtekst på norsk. Oppgaven utføres etter retningslinjer som gis ved utdeling.
 • Praktiske hjemmeoppgaver knyttet til sakprosasjanger - kandidatene legger ut 3-5 oppgaver innen praktisk sjanger på emnets læringsplattform.
 • Gjennomføring av én praktisk muntlig gruppeoppgave på norsk og én på engelsk.
 • To muntlige framføringer, én på norsk (knyttet til gruppeoppgave) og én på engelsk

Alle disse arbeidene må være godkjente for at studentene skal få gå opp til eksamen.

Vurdering

To skriftlige eksamener (4 t.) knyttet til henholdsvis en norsk (vårsemesteret) og en engelsk (høstsemesteret) del av pensum. Disse teller like mye, og må begge være bestått for at studenten skal få godkjent emnet. Studentene må bruke egne PC-er på eksamenene, og installere skolens eksamensplattform. I tillegg kan de bruke ordlister godkjent av emnelærere.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semesteret. Ved manglende vurdering eller stryk i én av deleksamenene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den delen som mangler eller ikke er bestått.

Eksamensdato

Teknisk språ
kfø
ring - del 2 NORSK 27.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

TEK-1508 Teknisk språkføring 10 stp

Pensum

Marion Federl og Arve Hoel (2015): Norsk for fagskolen, NKI-forlaget.

Pensum for engelsk-delen av emnet oppgis ved studiestart.

Deler av pensum er nettbasert. Handouts og annen skriftlig, muntlig og elektronisk informasjon fra timene regnes også som pensum. Ved fravær plikter studentene å holde seg oppdatert på dette. Det kan påregnes noe selvvalgt pensum i forbindelse med gruppearbeid, fremføringer o.l. Dette godkjennes av faglærer.