vår 2019

PED-3033 Samarbeid, rådgivning og veiledning i spesialpedagogisk arbeid - 10 stp

Sist endret: 06.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet tilbys på master i spesialpedagogikk. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Dette emnet er del av mastergradsprogrammet i spesialpedagogikk og har samme opptakskrav som studieprogrammet.

Søknadskode: 9371.

Innhold

 • modeller for samarbeid, ansvars- og oppgavefordeling
 • rådgivnings- og veiledningsteorier
 • kommunikasjon og samtaleforståelse
 • krefter og prosesser som bidrar til konstituering av spesialpedagogiske tiltak
 • planlegging og gjennomføring av rådgivnings- og endringsprosesser
 • jus- og etikk knyttet til samarbeid, etiske utfordringer i rådgiverrollen
 • ulike forståelser av etikk (f.eks. nærhetsetikk, relasjonsetikk, yrkesetikk)

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten har inngående kunnskap om:

 • spesialpedagogisk rådgivning og endringsarbeid som fag- og forskningsfelt, basert på nasjonal og internasjonal forskning
 • teorier, modeller og paradigmer som ligger til grunn for samarbeid, rådgivning og veiledning på det (spesial)pedagogiske feltet
 • hvilke muligheter og barrierer som ligger i tverrfaglig og etatlig samarbeid om mennesker med ulike lærevansker
 • hvordan spesialpedagogen fyller sin rolle i barnehagen, skolen og hjelpeapparatet, blant annet gjennom tverrfaglig samarbeid

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • planlegge, gjennomføre og evaluere spesialpedagogisk arbeid og tverrfaglig samarbeid
 • identifisere og diskutere kunnskapsparadigmer i profesjonelle samtaler

 

Kompetanse

 • forstå etiske og juridiske retningslinjer for samarbeid mellom ulike nivåer med ansvar for opplæring, og videre kunne framstille dette arbeidet skriftlig
 • kunnskap om grunnleggende egenskaper som er viktige for veilednings- og rådgivningsoppgaver

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk med noe engelskspråklig studielitteratur.

Undervisning

Emnet er samlingsbasert med 2 samlinger á tre dager ved campus Alta. Undervisningsomfang på om lag 30 timer.

Undervisningsform vil være forelesninger, studentframlegg, gruppearbeid, rollespill og diskusjoner.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

 •  100% fremmøte på samlingene. Én dags fravær godkjennes ved legeerklæring, mot at studenten skriver en 3-siders kompensasjonsoppgave.
 • Innlevering av før-veiledningsdokument, 1 side.

Eksamen består av:

 • Individuell skriftlig eksamen på 4 timer.

Det gis bokstavkarakter fra A-F, der F regnes som stryk. Kontinuasjonseksamen ved karakter F tilbys  i begynnelsen av påfølgende semester.

Eksamensdato

Samarbeid, rå
dgivning og veiledning, skoleeksamen 26.04.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Rådgivning og veiledning

 • Ulleberg, I. (2014). Kommunikasjon og veiledning. En innføring i Gregory Batesons kommunikasjonsteori-med historier fra veiledningspraksis. 2. utgave. Oslo: Universitetsforlaget. Hele boka: 172 sider.
 • Afdal, H. (2011). Profesjon som kunnskapskultur. I T. Karlsen (red) Veiledning under nye vilkår. Oslo: Gyldendal akademisk I KOMPENDIUM. 19 sider.
 • Helgesen, M.B.(2014) Nyutdannede barnehage- og grunnskolelærere, kompetente profesjonsutøvere eller noviser? I E. Stjernstrøm & L.C. Knudsen (red) Stemmer i veiledningsrommet. Bergen: Fagbokforlaget. I KOMPENDIUM. 15 sider.
 • Suhr, H. (2014): Hvordan bidrar Handling- og refleksjonsmodellen til reproduksjon av barnehagens tradisjoner? I E. Stjernstrøm & L.C. Knudsen (red) Stemmer i veiledningsrommet. Bergen: Fagbokforlaget. I KOMPENDIUM. 18 sider.
 • Worum, S. K. (2014). Dialogbasert gruppeveiledning, utvikling av kunnskap og felles læring. I E. Stjernstrøm & L.C. Knudsen (red) Stemmer i veiledningsrommet. Bergen: Fagbokforlaget.  I KOMPENDIUM.  20 sider.
 • Skagen, K. (2013). På reise i veiledningens landskap, s. 11-31. I K. Skagen: I veiledningens landskap. Oslo: Cappelen Damm. (20 sider) I KOMPENDIUM

 

Samarbeid og kommunikasjon

 • Seikkula, J & Arnkil, T.E. (2013). Åpen dialog i relasjonell praksis. Respekt for annerledeshet i øyeblikket. Oslo: Gyldendal Norsk Forlag AS. Hele boken: 185 sider

 

Juss og etikk

 • Eriksen, E. og Germeten, S.(2012). Barnevern i barnehage og skole. Møte mellom barn, foreldre og profesjoner. Oslo: Cappelen Akademiske. Kapittel 1, 2, 3 og 9: 113 sider
 • Eriksen, E.(2014). Spesialpedagogisk arbeid i framtidas barnehage- i spennet mellom individ og felleskap. I Germeten, S.(red). De utenfor. Forskning om spesialpedagogikk og spesialundervisning. Side 103 til123. 20 sider. I KOMPENDIUM
 • Forskningsetiske komiteer (2006). Forskningsetiske retningslinjer for samfunnsvitenskap, humaniora, juss og teologi. Hele heftet: 30 sider. Finnes som nettressurs: https://www.etikkom.no/Documents/Publikasjoner-som-PDF/Forskningsetiske%20retningslinjer%20for%20samfunnsvitenskap,%20humaniora,%20juss%20og%20teologi%20(2006).pdf
 • Grimen, H.(2008). Profesjon og profesjonsmoral. I Molander, A. & Terum, L. I. (red). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 8 (side 144- 159): 15 sider: I KOMPENDIUM
 • Grimen, H.(2008). Profesjon og tillit. I Molander, A. & Terum, L. I. (red). Profesjonsstudier. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 11 (side 197- 212): 15 sider: I KOMPENDIUM
 • Kirkebøen, G. (2013). Kan vi stole på fagfolks skjønn? I Molander, A. & Smeby, J-C. (red). Profesjons-studier II. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 2 (side 27- 43): 16 sider: I KOMPENDIUM
 • Lippestad, G.(2014). Fra et juridisk perspektiv. Barn med funksjonsnedsettelser har rettigheter. I Lundh, L., Helmbrekke, H. & Skogdal, S. (red) Inkluderende praksis. Gode erfaringer fra barnehage, skole og fritid. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 5, side 53 til 63: 10 sider: I KOMPENDIUM
 • Molander, A. (2013). Profesjonelt skjønn i velferdsstaten: mekanismer for ansvarliggjøring. I Molander, A. & Smeby, J-C. (red). Profesjons-studier II. Oslo: Universitetsforlaget. Kapittel 3 (side 44-55): 11 sider: I KOMPENDIUM
 • Tangen, R.(2010). Beretninger om beskyttelse Etiske dilemmaer i forskning med sårbare grupper  barn og ungdom. I Norsk Pedagogisk Tidsskrift. 2010/4. Side318-329: 12 sider. I KOMPENDIUM