vår 2019

ALI-2150 Litteratur og filosofi - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan også inngå som fordypning i bachelor i språk og litteratur - studieretning allmenn litteraturvitenskap.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Forholdet mellom litteratur og filosofi er selv et filosofisk og litteraturteoretisk spørsmål. Vi vil diskutere og problematisere forholdet mellom litteratur og filosofi med utgangspunkt i filosofiske og litterære tekster som strekker seg fra antikken til moderne tid. Diskusjonen vil ta utgangspunkt i og problematisere etablerte forventninger til hva henholdsvis litteratur og filosofi er.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har:

  • innsikt i emnets hístorie; oversikt over de viktigste  posisjonene i den mer enn to tusen år gamle disputten om forholdet  mellom litteratur og filosofi
  • oversikt over det sjangermessige mangfoldet som hhv den litterære og den filosofiske tradisjonen betjener seg av.
  • innsikt i de ulike problemstillingene som forholdet mellom litteratur og filosofi reiser: Kvalifiserer litterære tekster som tenkning? Er den tradisjonelle konflikten mellom litteratur og filosofi grunnet i ulike oppfatninger av hva tenkning er eller kan være? Finnes det et særskilt litterært språk som også filosofien kan betjene seg av?
  • innsikt  i muligheten for å lese litterære tekster som filosofi.
  • innsikt i muligheten for å lese  filosofiske tekster som litteratur.

Ferdigheter

Studenten kan:

  • reflektere over forholdet mellom litteratur og filosofi, og dermed å reflektere over hva tenkning og refleksjon dypest sett er
  • lese både litterære og filosofiske tekster med større utbytte og presisjon
  • sammenlikne litterære og filosofiske tekster, med henblikk på å identifisere ulikheter i hvordan ulike sjangrer og fremstillingsformer  (stil, komposisjon, etc) bidrar til tekstens refleksjon

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisninga blir gitt i form av forelesninger der studentene forventes å bidra underveis.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan framstille seg til eksamen:

  • En mindre oppgave (2-3 sider) over oppgitt emne leveres til fastsatt dato i løpet av semesteret.

Arbeidskravet evalueres med godkjent/ikke godkjent og må være godkjent av faglærer senest 2 uker før eksamen.

Eksamen består av:

  • En ukes hjemmeeksamen. Oppgavebesvarelsen skal være på 8-10 sider.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Emnet vurderes med bokstavkarakter A-F, hvor F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Kontinuasjonseksamen arrangeres så snart som mulig etter ordinær eksamen og normalt senest 15. februar for emner undervist i høstsemesteret/15. september for emner undervist i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave utlevering 02.05.2019 innlevering 09.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ALITTMFT Allmenn litteraturvitenskap mellomfagstillegg 10 stp


Kontakt
Anne Myklatun

Anne Myklatun


Studiekonsulent for nordisk, russisk, tysk og norsk for internasjonale studenter
Telefon: +4777620725 amy016@post.uit.no

Anniken-Greve

Greve, Anniken


Professor allmenn litteraturvitenskap
Telefon: +4777646195 anniken.greve@uit.no