høst 2018
ITE1877 Drift og vedlikehold av veger og gater - 10 stp

Sist endret: 08.02.2019

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er teoretisk.

Emnet kan tas av enkeltemnestudenter. Gjelder ikke Y-vei.


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode: 5198 for enkeltemner i ingeniør, nettbasert

Forkunnskapskrav:

 • For å gjennomføre emnet ITE1861 Veg- og VA-teknikk eller tilsvarende være godkjent.

Innhold

Emnets faglige innhold er som følger:

Innenfor temaet skal Studenten lære om;

 • Drift og vedlikehold, oppgaver og standardkrav
 • Kontrakter, sikkerhet og miljø
 • Veg tilstand
 • Vegkonstrusjon, belastning og skader
 • Vegdekker
 • Vinter- og sommerdrift
 • Bruer, kaier og vegtuneller
 • Skred og beredskap


Anbefalte forkunnskaper

ITE1861 Veg- og VA-teknikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal Studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

i. Studenten skal tilegne seg et teoretisk grunnlag for å jobbe med planlegging og gjennomføring av drift og vedlikehold som byggeledere i Statens vegvesen, kommuner og som driftsledere hos entreprenører og andre som utfører vegarbeider.

Ferdigheter:

ii. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor planlegging og bygging av veger og gater.

iii. Studenten skal tilegne seg forståelse for hva som er viktig å ta hensyn til i plan-, bygge og driftsfasen.

iv. Studenten skal tilegne seg ferdigheter innenfor å finne gode og varige løsninger for å sikrer en effektiv, miljøvennlig og sikker trafikkavvikling og vedlikehold av offentlige veger og gater. 

Kompetanse:

i. Studenten skal erverve generell kompetanse innenfor det å selv kunne planlegge og drifte veier og gater.

ii. Studenten skal erverve seg tilstrekkelig fagtermologi til å kunne medvirke i faglige diskusjoner innenfor drift og vedlikehold av veier og gater.

iii. Kurset er også viktig for konsulenter og offentlige etater i forhold til økt kompetanse innenfor fagområdet.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet undervisers i hvert høstsemesteret. Emnets læringsutbytte formidles gjennom pre-produserte videoforelesninger av faglærer og gjesteforelesere.

Emnet gjennomføres hovedsakelig som teoretisk kunnskapsformidling. Studentens ferdigheter fremmes gjennom relevante rapportskriving.

Rapportmalen beskriver:

 • Studentgruppe og studieopplegg
 • Innhold med fremdriftsplan og innleveringsfrister
 • Fag- / Temasider
 • Kvalitetsvurdering av eget arbeid
 • Læringsmodell


Eksamen

Arbeidskrav

Hver student må bruke minst 12,5 timer per uke til kurset. Totalt 200 timer + eksamen med forberedelse og etterarbeid.

Besvarelsen leveres som er avsnitt i endelig rapport innen oppsatte frister for de enkelte fag/temagrupper. Endelig rapport blir på totalt 36 sider (forside + innholdsfortegnelse + 4*8 fag/temasider + evaluerings- og studieopplegg). Den enkelte studentgruppe skal selv foreta kvalitetsvurdering av egen besvarelse etter kravbeskrivelsen i rapportmalen. Fagansvarlig/sensor vurderer:

 • Gruppestørrelse.
 • Om oppgitt mal er benyttet.
 • Plagiering (hvert tema blir kontrollert mot tilgjengelig litteratur).
 • Oppsett og lesbarhet.
 • Faglig innhold.
 • Kandidatens vurderingsevne.

For å få tilgang til eksamen må minst 12 delrapporter (75%) være godkjent og innlevert innen oppsatte frister.

Eksamen og vurdering

Generelt gjelder «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet».

Emnets vurderingsuttrykk er en gradert skala med fem (5) trinn fra A til E for bestått og F for ikke bestått.

Emnet består av en 3 timers skriftlig eksamen med egen kvalitetsvurdering. Kvalitetsvurderingen er en viktig del av læringsprosessen.

Tillatte hjelpemidler til eksamen:

 • Hb-N200 Vegbygging (ikke kopi av Hb-N200).    
 • Hb-R610 Standard for drift og vedlikehold (ikke kopi av Hb-R610).   
 • Kalkulator, skriv- og tegnesaker.  

NB! Det er tillatt med håndskrevne notater i tillatte hjelpemidler, men det er ikke tillatt å lime inn ekstra ark. Det er heller ikke tillatt å ta med seg egne notater eller løse ark.

Kontinuasjons­eksamen

 • Studenter som oppnår vurdering F får adgang til kontinuasjonseksamen.
 • Studenter som oppnår «TRUKKET» får ikke adgang til kontinuasjonseksamen. Jfr. «Forskrift for eksamener ved UiT - Norges Arktiske Universitet» §16 - Trekk fra eksamen.
 • Studenter som har oppnådd vurdering E eller bedre får ikke adgang til kontinuasjonseksamen.


Pensum

 • Hb-N200 Vegbygging (ikke kopi av Hb-N200).  
 • Hb-R610 Standard for drift og vedlikehold (ikke kopi av Hb-R610).  
 • Hb-365 Lærebok i Drift og vedlikehold av veger.  
 • Hb-V261 Skadekatalog for bituminøse vegdekker
 • For øvrig se oppgitt rapportmal.

 • Om emnet
 • Studiested: Narvik | Alta | Nettbasert |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: ITE1877