høst 2018

PED-1012 Lærevansker i individ- og systemperspektiv - 20 stp

Sist endret: 01.03.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på studieretning spesialpedagogikk, på bachelorprogrammet i pedagogikk. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.Anbefalte forkunnskaper: Ex.phil., Ex. fac. og PED-0001 Innføring i pedagogikk. Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Undervisningen vil gi en innføring i temaene:

- Begrepene læring og lærevansker.

- Ulike teoretiske perspektiver på lærevansker.

- Ulike kategorier av lærevansker: - spesifikke lærevansker (som språk- og kommunikasjonsvansker: lese- og skrivevansker, matematikkvansker), - generelle lærevansker (som utviklingshemning), - sammensatte lærevansker, - psykisk betingede lærevansker (sosiale og emosjonelle vansker), - sensorisk betingede lærevansker (syns- og hørselsvansker), - migrasjonsrelaterte lærevansker.

 

Emnet vil gi et innblikk i lærevansker hos barn og unge i gruppene som er nevnt ovenfor og i grupper med sammensatte vansker. Det vil bli gitt en oversikt over vanskenes ytringsformer, årsaksforhold og tiltak, samt eventuelle følgetilstander. Begreper relatert til lærevansker vil bli diskutert.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

 • Kjennskap til ulike kategorier av lærevansker hos barn og unge
 • Kjennskap til ytringsformer, omfang, årsaksforhold og følgetilstander av ulike typer lærevansker
 • Kjennskap til sentrale begreper i studiet av lærevansker

 

Ferdigheter:

 • Kunne redegjøre skriftlig og muntlig for problemstillinger fra det spesialpedagogiske fagfeltet.
 • Kunne identifisere ulike kategorier av lærevansker og legge til rette for tiltak i forhold til disse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesning og seminar. I seminarene vil det jobbes med case/refleksjonsoppgaver og eventuelt praktiske øvinger knyttet til det fagstoffet som gjennomgås på forelesningene. Undervisning gis i høstsemesteret og er samlingsbasert.

Eksamen

Arbeidskrav: Innlevering av skriftlig oppgave på ca. 8 sider. Arbeidskravet må være bestått før studenten kan melde seg til eksamen.

Eksamen/vurdering: 6 timers skoleeksamen. Det gis bokstavkarakter etter en skala fra A til F, der F er ikke bestått. Ved karakteren F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 22.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PED-1012 Lærevansker i individ og systemperspektiv 10 stp

Pensum

 • Befring, E. & Tangen, R. (red.) (2012). Spesialpedagogikk. Oslo: Cappelen Damm Akademisk Forlag. Kap. 18, 24 og 28.
 • Lund Ingrid. (2012). Det stille atferdsproblemet. Innagerende atferd i barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget.
 • Hansen, A. og Koppen, K. 2015. En smakebit på systematisk begrepsundervisning. Psykologi i kommunen nr. 3, 39 - 49.
 • Haugen, R. (red.) (2006). Barn og unges læringsmiljø 1. Grunnleggende prosesser i læring og utvikling. Kristiansand: Høyskoleforlaget.
 • Haugen R. (red.) (2010). Barn og unges læringsmiljø 4. med vekt på lærevansker. Kristiansand: Høyskoleforlaget. (med unntak av kap. 5 og 6).
 • Lyster, S.A.H. (2012). Elever med lese- og skrivevansker. Oslo: Cappelen Damm.
 • Nilsen, V.D. (red.) (2014). Spesialpedagogisk hjelp i barnehagen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Rygvold, A.L., & Ogden, T. (red.) (2017). Innføring i spesialpedagogikk. Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 1, 3 og 9.