høst 2018

PED-1014 Relasjonsvansker og psykososial problematferd - 10 stp

Sist endret: 01.03.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni

Emnetype

Emnet er obligatorisk på studieretning spesialpedagogikk, på bachelorprogrammet i pedagogikk. Emnet inngår også  i Fordypningspakke 3 i Spesialpedagogikk for lærere. Kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Forkunnskapskrav: Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

Emnet vil gi studentene kunnskaper om barns vansker i relasjon og samspill med andre barn og voksne. Det gis et innblikk i ulike årsaksfaktorer til vanskene, vanskenes ytringsformer samt innsikt i hvordan skole og barnehage kan forebygge og tilrettelegge for læring og utvikling for barn med relasjonsvansker og psykososiale atferdsvansker. Faktorer både på individ og systemnivå vil bli vektlagt. 

Anbefalte forkunnskaper

EXF-0710 Examen facultatum ved HSL-fakultetet, FIL-0700 Examen philosophicum, Tromsøvarianten, FIL-0702 Examen philosophicum, nettbasert, FIL-0704 Examen philosophicum, nettbasert med samlinger, PED-0001 Innføring i pedagogikk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende kunnskap om:

 • Sentrale begreper og teorier innen vanskeområdet.
 • Årsaksfaktorer på individ- og systemnivå.
 • Risiko- og beskyttelsesfaktorer
 • Vanskenes ytringsformer i praksis.
 • Innadvendte- og utagerende barn og unge.
 • Svikt i sosial kompetanse.
 • Omsorgssvikt
 • Skolevegring
 • Mobbing.
 • Tidlig innsats
 • Tiltak og tiltaksevaluering på individ- og systemnivå.

Studenten skal gjennom undervisningen utvikle ferdigheter til å:

 • Reflektere over egen kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet.
 • Kunne begrunne sine valg av tiltak og tilrettelegging i spesialpedagogisk praksis.
 • Anvende faglige kunnskaper på praktiske problemstillinger.

Studenten skal gjennom undervisningen utvikle kompetanse til å:

 • Planlegge tiltak på individ og systemnivå.
 • Utdype og søke ny kunnskap og innsikt innen det spesialpedagogiske fagområdet.
 • Kunne analysere konkrete problemer i spesialpedagogisk praksis

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger og seminar. Undervisningen gis i høstsemesteret. Undervisningen er samlingsbasert.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Muntlig framlegg på seminar, ca. 15 min. Tema for framlegg avtales med emneansvarlig. Nærmere opplysninger om gjennomføring av arbeidskravet gis på forelesninger og Fronter.

Eksamen består av en 6 timers individuell digital skriftlig eksamen.

Eksamen vurderes med en karakterskala fra A-F, hvor A er beste karakter, E er dårligst og F regnes som stryk/ikke bestått. 

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 12.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

 • Befring, E. (2012). Forebygging - tidlig innsats til barns beste (kap 2) I; Bjørnsrud, H. & Nilsen, S. (red.). Tidlig innsats. Bedre læring for alle. Oslo: Cappelen Damm Akademisk
  13 sider
 • Gunnestad, A. (2014). Resilliens som tilnærming i arbeid med barn som trenger særskilt hjelp (kap 14). I; Sjøvik, P. (red.). En barnehage for alle. Spesialpedagogikk i førskolelærerutdanningen (3. utg.). Oslo: Universitetsforlaget.
  21 sider
 • Kearney, C.A. & Bates, M. (2005). Addressing School Refusal Behavior: Suggestions for Frontline Professionals. In; Children & Schools, Volume 27, number 4, October 2005, pp. 207-216.
  Lastet ned 30. mai 2017 fra: http://search.proquest.com/docview/210943474/fulltextPDF/A65C6CF15DC94A59PQ/1?accountid=17260
  9 sider
 • Ingul, J.M., Havik, T. & Heyne, D. (2018). Emerging School Refusal: A School-Based Framework for Identifying Early Signs and Risk Factors. In; Cognitive and Behavioral Practice. Lastet ned 11.06.2018 fra: https://reader.elsevier.com/reader/sd/00E413B222ABFC980BCEB651CE51635BB333508B02881777BC9EF7F0C0ECA56C2730E2EA858CAF15BF20231266F75BA9
  14 sider
 • Killén, K. (2008) Omsorgssvikt og barnemishandling. i; Kvello, Ø. (red.). Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal akademisk.
  24 sider
 • Kvello, Ø. (2008). Sentrale begreper i sosialiseringsteorier. (kapittel 2) i; Kvello, Ø. (red.). Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal akademisk.
  24 sider.
 • Kvello, Ø. (2008). Transaksjonsmodellen: Mennesker og miljø utvikler hverandre. (kapittel 8) i; Kvello, Ø. (red.). Oppvekst. Om barns og unges utvikling og oppvekstmiljø. Oslo: Gyldendal akademisk.
  29 sider
 • Lund, I. (2012). En sosialpsykologisk forståelse i møte med innagerende atferd (kap 3) i; Lund, I. (red.). Det stille atferdsproblemet. Innagerende atferd i barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget.
  17 sider
 • Lund, I. (2012). Tiltak i møte med barn og unge som viser innagerende atferd, (s 102-136) i; Lund, I. (red.). Det stille atferdsproblemet. Innagerende atferd i barnehage og skole. Bergen: Fagbokforlaget
  34 sider
 • Nordahl, T. Sørlie, M-A., Manger, T. & Tveit, A. (2005). Atferdsproblemer blant barn og unge. Teoretiske og praktiske tilnærminger. Bergen: Fagbokforlaget.
  267 sider Hele boka
 • Nordahl, T. (2012). Pedagogisk analyse. Beskrivelse av pedagogisk analysemodell til bruk i grunnskolen (hefte i serien Dette vet vi om). Oslo: Gyldendal Akademisk.
  57 sider Hele boka
 • Ogden, T. (2015). Atferdsproblemer blant barn og unge (kap 1). i; Ogden, T. Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Oslo: Gyldendal akademisk.
  20 sider
 • Ogden, T. (2015). Kartlegging og risikovurdering. (kap 2). i; Ogden, T. Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Oslo: Gyldendal akademisk.
  27 sider
 • Ogden, T. (2015). Elevperspektivet - alvorlige atferdsproblemer. (kap 7) i; Ogden, T. Sosial kompetanse og problematferd blant barn og unge. Oslo: Gyldendal akademisk.
  30 sider
 • Roland, E. (2014): Mobbingens psykologi. Hva kan skolen gjøre? (Kapittel 3, 7, 9, 10, 18 og 19). Oslo: Universitetsforlaget.
  84 sider Store deler av boka
 • Rønhovde, L.I. (2004): Kan de ikke bare ta seg sammen? Om barn og unge med AD/HD og Tourette syndrom (2.utgave), Oslo: Gyldendal Akademisk. Kap. 2, 3, 8, 9, 10)
  99 sider Store deler av boka

 

769 sider totalt