vår 2019
MUS-2303 Liturgisk spill 1 - 5 stp

Sist endret: 12.08.2019

Emnetype

Emnet er et obligatorisk emne og er forbeholdt studenter med studierett på årsstudium i kirkemusikk.

Kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Hovedvekten legges på innstudering av arbeid med liturgiske ledd og innføring i Den norske kirkes liturgier.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal kandidaten ha følgende læringsutbytte:

Kandidaten

- kan lede og stimulere menighetens salmesang og liturgiske sang

- kan bruke forspillsamlinger, ledsagesatser og orgelkoraler

- kan beherske koralspillets teknikk og rytme.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Samlingsbasert over to semester. Undervisning i mindre grupper. Planlegge og delta som organist på øvings- gudstjenester, samt delta i evalusering og etterarbeid. Stor grad av egen- øving og selvstendig arbeid på instrumentet og med oppgaver gitt foran hver samling. Utarbeide repertoarliste. Oppgaver og beskrivelse av studentens deltakelse i ulike obligatoriske aktiviteter beskrevet i semesterplan, samles i ei arbeidsmappe. Praksis knyttet til samlinger og praksis i menighet. Se praksisplan MUS-2311.

Eksamen

Arbeidskrav som må være godkjent før kandidaten kan avlegge eksamen i emnet:

Arbeidsmappe

- Deltakelse i planlegging, gjennomføring og evaluering av øvingsgudstjenester

- Repertoarliste over innstuderte liturgiske serier.

- Bestått praksis.

Eksamen:

Utøvende eksamen. Forarbeid og gjennomføring av gitte oppgaver knyttet til en del av en gudstjeneste. Forberedelsestid: 1 uke. Vurderes med Bestått/Ikke bestått. Kontinuasjonseksamen påfølgende semester med nytt eller bearbeidet program og ny utøvende prøve.


Timeplan


Pensum

Den norske kirkes gudstjenestebok, liturgisk musikk for Den norske kirke, Norsk salmebok og Norsk koralbok.
  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 5
  • Emnekode: MUS-2303