vår 2019

ARK-1006 Arkeologisk metode I - 10 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelorstudenter i arkeologi.

Emnet passer også som valgemne i historie og sosialantropologi og kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå (ikke realfag).

Innhold

Emnet gir en innføring i grunnleggende arkeologisk metoder relatert til studier av boplassstruktur, dateringsmetoder, økonomi og landskap, samt analysen av materiell kultur. Emnet omhandler blant annet formasjonsprosesser og stratigrafi, strandlinjedatering, radiokarbon datering, ressursutnyttelse, landskapsforståelse, typologi og stilistisk variasjon.

Anbefalte forkunnskaper

ARK-1014 Hva er arkeologi?

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

  • Kunnskap om en rekke grunnleggende arkeologiske metoder
  • Forståelse av hvordan disse kan bidra til løsning av arkeologiske problemstillinger
  • Forståelse av forholdet mellom metode, teori og empiri innen arkeologisk problemløsning
  • Analytiske ferdigheter og skrivetrening i forberedelsen av empiriske rapporter
  • Forståelse for forholdet teori-metode-empiri i arkeologien

 

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • Bruke dataprogram som er vanlige for å bearbeide resultater fra radiokarbondatering og strandlinjedatering
  • Gjenkjenne og forstå ulike metoder for fremstillingen av stratigrafiske og økologisk data
  • Kunne vurdere basale metoder or resultater anvendt i arkeologiske tolkninger

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av 10-12 dobbelttimer med forelesninger og ca. 4-5 timer praktisk innføring. Forelesningene vil gi studenten basiskunnskap i metodenes utvikling og bakgrunn, mens den praktiske innføringen gir studentene egen erfaring med bruken av metodene. Mappeoppgavene bygger på den praktiske innføringen og bidrar til problembasert læring av metoder, samt trening i skriftlig formulering av arkeologiske analyser.

Eksamen

Arbeidskrav:

Innlevering av to skriftlige oppgaver/mapper. Det understrekes at prosjektarbeidet i mappeoppgavene er vanskelig å gjennomføre uten oppmøte til de tre relevante temaene: relativ datering, absolutt datering, og boplass-struktur. For å kunne fremstille seg til eksamen, må studentene ha fått godkjent begge innleveringene.

Eksamen:

Karaktergivende eksamen er en mappevurdering som består av 2 skriftlige innleveringer, hver på ca. 5 sider (ca. 1750 ord), som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Studenten vil få en tilbakemelding på oppgavene. Den samlede mappen på 2 ev. reviderte oppgaver leveres på gitt dato i slutten av semesteret. Endelig karakter settes etter innlevering av hele mappen med ev. reviderte oppgaver. Oppgavene har karakter av prosjektarbeid, der studentene anvender utvalgte metoder på arkeologisk materiale.

Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Dersom de to skriftlige besvarelsene samlet vurderes til F, vil det være mulig å kontinuere ved å fremstille seg til ny eksamen. Kontinuasjonseksamen gjennomføres ved at hele mappa leveres inn på nytt. Studenten vil få en tilbakemelding på hvilke oppgaver som har ført til karakteren F. Disse skal bearbeides og suppleres før mappa leveres på nytt.

Eksamensdato

Mappevurdering innlevering 13.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ARK-2002 Problemløsning i arkeologi 10 stp

Pensum

Pensum vår 2019 for ARK-1006

Pensumliste finnes også i Leganto.

 

Binford, Lewis R. 1968. Archaeological Perspectives. I New Perspectives in Archaeology, red. av. S.R. Binford og L.R. Binford, s. 5-32. Aldine, Chicago.

Binford, Lewis R. 1983a. Hunters in a Landscape. I In Pursuit of the Past, s.109-143. Thames& Hudson, London.

Binford, Lewis R. 1983b. People in their Lifespace. I In Pursuit of the Past, s.144-159, 165-176. Thames & Hudson, London.

Blankholm, Hans Peter. 1998. Geografiske informasjonssystemer. Ottar 221(3):34-42.

Booth, Wayne C., Gregory G. Colomb, og Joseph M. Williams. 2003. Making Good Arguments. An Overview. I The Craft of Research. University of Chicago Press. s.114-123.

Damm, Charlotte. 1996. Fortidsminner og strandlinjer på Slettnes. Ottar 212(4):18-24.

Eriksen, Berit Valentin. 2000. Chaine opératoire - den operative proces og kunsten at tænke som en flinthugger. I B. V. Eriksen (red.), Flintstudier. En håndbog i systematiske analysser af flintinventarer, s. 75-100. Aarhus Universitetsforlag, Aarhus.

Harris, Edward. 1989. Principles of Archaeological Stratigraphy. Academic Press. London.

Haakanson, Sven, & Jordan, Peter. 2011. “Marking” the Land: Sacrifices, Cemeteries and Sacred Places Among Iamal Nenetses. I Landscape & Culture in Northern Eurasia, red. av Peter Jordan, s.161-177. Left Coast Press, Walnut Creek CA.

Hodder, Ian. 1982. "The Use of Analogy", og "Ethnoarchaeology". I The Present Past: An Introduction to Anthropology for Archaeologists, (kap. 1 og 2, s.11-46. Batsford, London.

Hodder, Ian. 1999. Towards Reflexive Method. I: The Archaeological Process. An Introduction. Blackwell, Oxford.

Hood, Bryan C. 2008. Utsnitt fra: Attu’s Point: A Pre-Dorset “Central Place” on Webb Bay. I Towards an Archaeology of the Nain Region, Labrador, s.287-295. Contributions to Circumpolar Anthropology 7, National Museum of Natural History, Smithsonian Institution, Washington D.C.

McGovern, Thomas, et al. 2007. Landscapes of Settlement in Northern Iceland: Historical Ecology of Human Impact and Climate Fluctuation on the Millennial Scale. American Anthropologist 109:27–51.

Møller, Jakob. 1996. Issmelting og strandforskyving. Ottar 212(4):4-13.

Naumann, Elise, Krzewinska, Maja, Götherström, Anders, og Eriksson, Gunilla. 2014. Slaves as Burial Gifts in Viking Age Norway? Evidence from Stable Isotope and Ancient DNA Analyses. Journal of Archaeological Science 41:533-540.

Renfrew, Colin og Bahn, Paul. 2016. Archaeology: Theories, Methods and Practice. [7e utgave]. Thames and Hudson, London. (spesifiserte kapitler)

Reitz, Elizabeth J., & Wing, Elizabeth S. 2008. Gathering Primary Data. I Zooarchaeology. Utgave 2, s. 153-181. Cambridge University Press.

Sillar, B. & Tite, M.S. 2000. The Challenge of “Technological Choices” for Materials Science Approaches in Archaeology. Archaeometry 42:2-20. (nedlastes selv!!)

Skandfer, Marianne. 2003. Tidlig, nordlig kamkeramikk. Typologi-kronologi-Kultur. Dr.Art avhandling i arkeologi, Universitetet i Tromsø.

Skandfer, Marianne, & Høeg, Helge Irgens. 2012. Bácheveaj/Pasvikdalens eldre historie belyst ved pollenanalyser og arkeologisk materiale. Viking LXXV:27-52.

Tilley, Christopher. 2010. Outline of A Phenomenological Perspective. I: Interpreting Landscapes. Geologies, Topographies, Identities. S. 25-31, 38-40. Left Coast Press, Walnut Creek, CA.Kontakt
Marie Nystuen Berger

Marie Berger Nicolaysen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646326 marie.n.berger@uit.no

BHpic-newAug2012V2.jpg

Hood, Bryan


Professor i arkeologi
Telefon: +4777645612 bryan.hood@uit.no