Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

ARK-1020 Registrering av kulturminner - 5 stp

Sist endret: 23.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Sommerkurs/valgemne. Emnet kan tas som enkeltemne.

Studentene må melde seg opp til emnet innen den vanlige registreringsfristen, 1. februar.

Det kreves at man har gjennomført ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn og ARK-1014 Hva er arkeologi?

Det er også anbefalt å ha gjennomført emnene ARK-1006 Arkeologisk metode I og ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere.

I tillegg må man ha gjennomført og godkjent sikkerhetskurs (1 1/2 dag) som tilbys ved begynnelsen av vårsemesteret.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Obligatorisk forkunnskapskrav

ARK-1013 Høvdingdømmer og stater, samer og nordmenn, ARK-1014 Hva er arkeologi?

Innhold

Som arkeolog er det viktig å kunne finne og gjenkjenne ulike typer kulturminner ute i terrenget, som for eksempel graver, hustufter, fangstanlegg, lokaliteter for utvinning av råstoff osv. Her må man også ha forståelse for i hvilke typer av landskap vi kan forvente å finne ulike typer av kulturminner. Deretter må disse innmåles, slik at de kan gjenfinnes og de må dokumenteres, slik at informasjonen kan brukes i forvaltning og forsking.

Det blir undervist i bl.a.:

 • Identifisering av ulike typer av fortidsminner
 • Bruk av kart og GPS
 • Ulike landskapstyper
 • Registrering (beskrivelse, oppmåling, fotografering, og stedfesting) i felt.

Anbefalte forkunnskaper

ARK-1006 Arkeologisk metode I, ARK-1012 Fra istidsjegere til jordbrukere

Hva lærer du

Etter bestått emnet skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

Studenten skal ha:

 • Kunnskap om ulike metoder og teknikker for registrering og dokumentasjon av kulturminner i felt.
 • Forståelse for begrepet kulturhistorisk landskap
 • Innsikt i hvordan det arkeologiske kulturminnematerialet fremskaffes og dokumenteres  

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • Utføre grunnleggende registrerings- og dokumentasjonsprosedyrer for fortidsminner
 • Beskrive et kulturminne og dets lokalisering
 • Lese kart, bruke GPS og stedfeste kulturminner
 • Kompetanse:
 • Kompetanse til å fungere som feltassistent i et større team
 • Kan gjenkjenne og dokumentere kulturminner

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Emnet har et obligatorisk sikkerhetskurs over 1 1/2 dag i begynnelsen av semesteret (felles for ARK-1020 og ARK-1021).

Undervisning gis hver sommer som et 1-ukes kurs i begynnelsen av sommeren. Studentene samles til et intensivkurs med forelesninger og øvelser (2 dager) på instituttet og praktiske øvelser (3 dager) med kulturminneregistrering i felt. Tidspunkt kan variere fra år til år.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Gjennomført og godkjent sikkerhetskurs på 1 1/2 dag (identisk med kravet for ARK-1021). Studenter som har et godkjent førstehjelpskurs som ikke er eldre enn tre år, kan søke om fritak fra denne delen av sikkerhetskurset. Søknad med gyldig kursbevis/diplom rettes til instituttet.

All opplæring som omhandler feltkurset er obligatorisk. Det er obligatorisk oppmøte på all undervisning og samtlige feltekskursjoner (3 dager).

Gyldig fravær, for eksempel pga. sykdom, må ikke overstige 1 dag av undervisningen på instituttet. Studenter som har fravær utover det vil ikke få godkjent emnet.

Eksamen:

Eksamen består av lærernes evaluering av studentenes arbeid i felt samt innlevering av rapport fra praktisk registrering i felt. Denne må vurderes som godkjent.  

Vurderingene som blir gitt er bestått/ikke bestått.

Kontinuasjonseksmen:

Det er ikke anledning til å kontinuere i emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ARK-1010 Arkeologi feltkurs. Kulturminneregistrering 5 stp

Pensum

Pensum består av ca. 300 sider.


Kontakt
Marie Nystuen Berger

Marie Berger Nicolaysen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646326 marie.n.berger@uit.no

Johan-Eilertsen-Arntzen-6750-RED.jpg

Johan Eilertsen Arntzen


Universitetslektor med ansvar for arkeologisk laboratorium
Telefon: +4777660422 johan.arntzen@uit.no