vår 2019

ARK-3011 Kunnskapsarkeologi: Kritiske perspektiver på disiplinærhistorie - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er et valgfritt emne for studenter på masterprogrammet i arkeologi. Det passer også som støtteemne i historie og sosialantropologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad hvor det inngår en fordypning på minimum 90 studiepoeng i arkeologi. Det stilles faglig minstekrav for opptak om karaktersnitt på C.

Emnet forutsetter gode kunnskaper i engelsk.

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet gir en innføring i forskjellige teoretiske perspektiver og metoder som kan anvendes i studiet av arkeologiens og andre disipliners historie. Dette vil omfatte perspektiver på kunnskapsproduksjon, tekstproduksjon, kartlegging av begrepsstruktur og lignende (Kuhn, Foucault, Latour o.a.). Eksamensoppgaven rettes mot et disiplinærhistorisk problem.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse

  • ha fått kritiske innblikk i arkeologiens faghistorie og kunnskapsproduksjon
  • ha innsyn i hvordan ulike teoretiske/filosofiske og historiografiske perspektiver kan avvendes til analyse av forsknings/-disiplinærhistorie
  • ha innsikt i sentrale teorier og teoretiske debatter i vår tid, samt i begreper som objektivisme, konstruktivisme, paradigmer, narrativitet, retorikk og diskurs

Ferdigheter

  • kunne anvende ulike begreper og teoretiske perspektiver for en problematiserende og kritisk drøfting av fagtradisjoner i arkeologi og beslektede disipliner

Kompetanse

  • ha oversikt over ulike begreper og teoretiske perspektiver som belyser faghistorie og kunnskapsproduksjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk. 

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer på til sammen 12 dobbelttimer.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å kunne fremstille seg til eksamen må studenten ha deltatt på minimum 70% av seminarene.

Eksamen:

Eksamen består av en selvvalgt hjemmeoppgave på ca. 10 sider. Eksamensoppgave velges i samråd med faglærer. Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur er falt for å få begrunnelse for eksamensresultatet.

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom og lignende) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen. Utsatt eksamen arrangeres tidlig i semesteret etter ordinær eksamen.

Studenter som ønsker å forbedre sin opprinnelige karakter, får ikke mulighet til å ta utsatt eksamen, men må ta eksamen neste gang det gis ordinær eksamen i emnet.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen innlevering 29.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

ARK-3011 Kunnskapsarkeologi: Kritiske perspektiver på disiplinærhistorie

Pensum, vår 2019

Med forbehold om endringer

 

Perspektiver på arkeologisk forskningshistorie

Baudou, E.

1998 "The Problem-Oriented Scientific Biography as a Research Method". Norwegian Archaeological Review, 31(2):79-118. www.tandfonline.com

 

Gustafsson, Anders

1996 Arkeologins egna historier. Reflexioner kring arkeologihistoria, dess historiografi och andvändningar. GOTARC, Serie C. Arkeologiska Skrifter No 12, Institutionen för arkeologi, Göteborgs Universitet. s.16-29.

 

Moser, Stephanie, og Clive Gamble

1997. "Revolutionary Images: the Iconic Vocabulary for Representing Human Antiquity." I The Cultural Life of Images. Visual Representation in Archaeology, red. Brian L. Molyneaux. Routledge, London. S. 184-212

 

Nordenborg Myhre, Lise

1994 Arkeologi og politikk. En arkeo-politisk analyse av faghistoria i tida 1900-1960. Varia 26, Universitets Oldsaksamling, Oslo.

 

Patterson, Thomas C.

1986. The Last Sixty Years: Toward a Social History of Americanist Archeology in the United States. American Anthropologist, 88(1):7-26.

 

Svestad, Asgeir

1995. Oldsakenes orden: Om tilkomsten av arkeologi. Universitetsforlaget, Oslo. S. 13-52.

 

Trigger, Bruce G.

1985 "Writing the History of Archaeology. A Survey of Trends". I Objects and Others. Essays on Museums and Material Culture, red. George W. Stocking, s.218-235. University of Wisconsin Press, Madison.

 

Trigger, Bruce G.

1994. The Coming of Age of the History of Archaeology. Journal of Archaeological Research, 2:113-136.

 

Paradigmer, vitenskapssosiologi og “science studies”

Andersen, Hanne

2001. On Kuhn. Wadsworth, Belmont, Calif. S. 18-35.

 

Golinski, Jan

1998. Making Natural Knowledge. Constructivism and the History of Science. University of Chicago Press, Chicago. S. 13-46.

 

Hacking, Ian

1999. The Social Construction of What? Harvard University Press, Cambridge, Mass. S. 1-35

 

Hoyningen-Huene, Paul

1993. Reconstructing Scientific Revolutions. University of Chicago Press.

 

Latour, Bruno

1987. Science in Action. Harvard University Press. S. 21-62.

 

Meltzer, David J.

1979. Paradigms and the Nature of Change in American Archaeology. American Antiquity, 44:644-657.

 

Rustad, Linda M.

1998. Kunnskap som delvise forbindelser. I Betatt av viten. Bruksanvisninger til Donna Haraway, red. K. Asdal, A.J. Berg, B. Brenna, I. Moser og L.M. Rustad, s.120-144. Spartacus Forlag, Oslo.

 

Shapin, Steven

1995. "Here and Everywhere: Sociology of Scientific Knowledge". Annual Review of Sociology, 21:289-321. www.jstor.org

 

Kunnskapsarkeologi, genealogi og dekonstruksjon

Barthes, Roland

2008. “The death of the Author”. I: B.K.Grant (red.), Auteurs and authorship. A film reader. Blackwell Publishing, Oxford. S. 97-100

 

Derrida, Jacques

1981. Positions. Overs. Alan Bass 1981.University of Chicago Press, Chicago. FRONTER

 

Feit, Harvey A.

1991 The Construction of Algonquian Hunting Territories. In Colonial Situations: Essays on the Contextualization of Ethnographic Knowledge, red. George W. Stocking. University of Wisconsin Press, Madison. S. 109-134.

 

Foucault, Michel

1989. “The Archaeology of Knowledge” og “The Birth of a World”. Foucault Live. Interviews, 1966-84. Semiotexte(e) Foreign Agents Series, New York. S. 45-61.

 

Hastrup, Kirsten

1999. Viljen til viden. En humanistisk grundbog. Gyldendal, København. S. 133-149 (Humanistisk teori i praksis) og 211-238 (Videnskabelig fremstilling: orientalisering.)

 

Landau, Misia

1991. Narratives of Human Evolution. Yale University Press. S. 1-16.

 

Olsen, Bjørnar

1991. Kjelmøyfunnenes (virknings) historie og arkeologi. Viking, LLIV:65-87.

 

Svestad, Asgeir

1995. Oldsakenes orden. Universitetsforlaget, Oslo. S. 53-224.

 

Tilley, Christopher

1989. "Discourse and Power: The Genre of the Cambridge Inaugural Lecture". I: Daniel Miller, Mike Rowlands og Christopher Tilley (eds.), Domination and Resistance. One World Archaeology 3. Routledge, London. S. 41-62.

 

Narrativitet og retorikk

Barthes, Roland

1977. “The Photographic Message”. Image Music Text. Utvalgte essays. Fontana Press, Glasgow. S. 15-31.

 

Domanska, Ewa

1998. Hayden White: Beyond Irony. History and Theory, 37(2): 173-181. www.jstor.org PDF

 

Joyce, Rosemary A.

1996. Dorothy Hughes Popenoe: Eve in an Archaeological Garden. I: R.W.Preucel & I. Hodder (red.) Contemporary Archaeology in Theory. A Reader. Blackwell Publishers, Oxford. S. 501-516.

 

White, Hayden

1978. The Historical Text as Literary Artifact, I Tropics of Discourse. Essays in Cultural Criticism. Johns Hopkins University Press, Baltimore. S. 81-100.

 

Wienberg, J. m.fl.

2004 og 2005. Artikler i Meta 3 (2004), s. 26-47; Meta 1 (2005), s. 21-63; Meta 4 (2005), s. 14-17.

 

 

Alternativ litteratur (ikke pensum)

Callon, Michel, John Law og Arie Rip

1986 "Qualitative Scientometrics". I Mapping the Dynamics of Science and Technology. Sociology of Science in the Real World. Macmillan, Basingstoke. s.103-123.

 

Foucault, Michel

1972 The Archaeology of Knowledge and the Discourse on Language. Tavistock, London.

 

Foucault, Michel

1999. Diskursens orden. Spartacus forlag, Oslo. S. 7-42.

 

Haraway, Donna J.

1991 "The Past is the Contested Zone: Human Nature and Theories of Production and Reproduction in Primate Behaviour Studies", I: D. Haraway, Simians, Cyborgs, and Women. Free Association Books, London. S. 21-42 og 183-201.

 

Kuhn, Thomas S.

2002 Vitenskapelige revolusjoners struktur. Spartacus, Oslo.

 

Lakatos, Imre, og Alan Musgrave (red.)

1970 Criticism and the Growth of Knowledge. Cambridge University Press.

 

Latour, Bruno

2005 Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network Theory. Oxford University Press, Oxford.

 

Molyneaux, Brian (red.)

1997 The Cultural Life of Images. Visual Representation in Archaeology. Routledge, London.

 

Pinsky, Valerie, og Alison Wylie

1989 Critical Traditions in Contemporary Archaeology. Essays in the Philosophy, History and Socio-Politics of Archaeology. Cambridge University Press, Cambridge.

 

Schaanning, Espen

1997 Vitenskap som skapt viten: Foucault og historisk praksis. Spartacus, Oslo.

 

Et godt sted å finne vitenskapshistoriske bibliografier:

Department of History and Philosophy of Science, University of Cambridge, http://www.hps.cam.ac.uk/research/hs.htmlKontakt

Asgeir Svestad


Førsteamanuensis i arkeologi
Telefon: +4777646403 asgeir.svestad@uit.no

Marie Nystuen Berger

Marie Berger Nicolaysen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646326 marie.n.berger@uit.no