vår 2019

ARK-3014 Tingenes tale: Nye perspektiv på materiell kultur - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Valgfritt masteremne for studenter på masterprogrammet for arkeologi. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende med fordypning i arkeologi.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Materiell kultur har lenge vært et neglisjert felt innenfor samfunnsvitenskapene, men har i den seinere tid fått en helt ny aktualitet. Faktisk snakkes det i dag om en ”vending mot tingene” der objekter og materielle strukturer sees på som medaktører i skaping og vedlikehold av samfunn og kultur. Dette emnet tar for seg denne materielle vendingen og hvordan den har påvirket arkeologisk og samfunnsvitenskapelig forskning. Ulike teoretiske tilnærminger presenteres og diskuteres, og gjennom varierte eksempler belyses det hvordan disse tilnærmingene har vært anvendt til gi en ny forståelse av samfunn, av menneskets forhold til tingene, og av tingene selv.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper og forståelse:

  • Emnet skal gi en oversikt over nye perspektiv på materiell kultur innenfor ulike disipliner og gi en forståelse av de viktigste teoretiske tilnærminger som har vært anvendt.

Ferdigheter:

  • Gi kunnskap om tingenes egenart og deres betydning som kilde til forståelse av fortid og samtid.
  • Gi kunnskap om tingenes betydning for skaping og vedlikehold av samfunn og kultur.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og/eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet.

Undervisning

Forelesninger og seminarer, til sammen 12 doble timer. Det legges opp til og forventes aktiv studentdeltagelse.

Eksamen

Eksamen:

Eksamen består av en hjemmeoppgave på ca. 3500 ord (ca.10 sider). Tema for oppgaven velges i samråd med faglærer og skal godkjennes av denne. Karakterer fra A-E for bestått og F for ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen:

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F, dersom det arrangeres utsatt prøve.

Eksamensdato

Godkjent oppgave innlevering 24.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

ARK-3014 Materiell kultur og samfunn 10 stp

Pensum

Pensum våren 2019

Pensum er om lag 700 sider.

Pensumliste finnes også i Leganto.

 

Merk: med unntak Olsen 2010 (bok) vil all litteratur være tilgjengelig online

Bangstad, T. R. 2017. Nærvær og presentisme: Om synet på fortiden i nyere historieteori. Vitenskapelig artikkel i Tidsskrift for kulturforskning, vol. 16, 02/2017.

 

Barrett, J. og I. Ko 2009. A phenomenology of landscape: A crisis in British landscape archaeology? Journal of Social Archaeology 9 (3): 275-94

 

Bryant, L. 2010. Actants, ontology, and epistemology. https://larvalsubjects.wordpress.com

 

Bryant, L. 2012. Five types of objects: Gravity and Onto-Cartography. https://larvalsubjects.wordpress.com

 

Burström, N. M. 2014. Things in the eye of the beholder. Norwegian Archaeological Review 47 (1), 65-82

 

Costall, A. og A. Richard 2013. Canonical affordances: the psychology of everyday things. I Graves-Brown, P., ‎R. Harrison og ‎Angela Piccini (red), The Oxford Handbook of the Archaeology of the Contemporary World. Oxford: Oxford University Press, s. 82-93

 

Edgeworth, M. 2012. Follow the Cut, Follow the Rhythm, Follow the Material. Norwegian Archaeological Review 45 (1): 76-92

 

Edgeworth, M. 2016. Grounded objects. Archaeology and speculative realism. Archaeological Dialogues 23 (1): 93-113

 

Gillings, M. 2011. Chorography, Phenomenology and the Antiquarian Tradition. Cambridge Archaeological Journal 21(1): 53-63

 

Harman, G. 2016. Immaterialism. Objects and social theory. Cambridge: Polity Press (del 1: 23 s)

 

Hodder, I. 2014. The Entanglements of Humans and Things: A Long-Term View. New Literary History 45 (1):19-36.

 

Ingold, Tim 2007 Materials against materiality, Archaeological Dialogues, 14(1) (2007): 1-16. (se også påfølgende diskusjon)

 

Introna, L.D. 2014. Ethics and flesh: Being touch by the otherness of things. In B. Olsen and Þ. Pétursdóttir (eds), Ruin memories: Materialities, aesthetics and the archaeology of the recent past, pp. 41-61. London: Routledge

 

Kopytoff, I. 1986. The cultural biography of things. I A. Appadurai (red), The social life of things, Cambridge University Press, s. 64-91

 

Latour, B. 1992. Where Are the Missing Masses? The Sociology of a Few Mundane Artifacts. Wiebe E. Bijker and John Law, eds., Shaping Technology/Building Society: Studies in Sociotechnical Change (Cambridge, Mass.: MIT Press, 1992), pp. 225–258.

 

Latour, B. 2012. Love Your Monsters. Why We Must Care for Our Technologies As We Do Our Children. The Breakthrough Journal winter 2012. http://thebreakthrough.org

 

Malpas, J. 2012. Beginning in wonder: the origins of philosophy (publisert som Epilogue I Malpas, J. Heidegger and the Thinking of Place, MIT Press) www.acadmeia.edu

 

Morton, T. 2013. A Quake in Being: An Introduction to Hyperobjects. In Morton, T. Hyperobjects: Philosophy and Ecology after the End of the World. Minneapolis: University of Minnesota Press, s. 1-24

 

Olivier, L. 2001. Olivier, L. 2001. Duration, memory and the nature of the archaeological record. In H. Karlsson (ed.), It’s about time: The concept of time in archaeology. Gothenburg: Bricoleur Press, s. 61-70.

 

Olsen, B. 2010. In Defense of Things. Archaeology and the ontology of objects. Lanham: Alta Mira Press

 

Pétursdóttir, Þ. 2012. 'Small Things Forgotten Now Included, or What Else Do Things Deserve? International Journal of Historical Archaeology 16, s. 577–603

 

Pétursdóttir, Þ. 2014: Things out-of-hand: the aesthetics of abandonment, in B. Olsen and Þ. Pétursdóttir (eds.) Ruin Memories: Materiality, Aesthetics and the Archaeology of the Recent Past, London: Routledge.

 

Pétursdóttir Þ. and B. Olsen 2014. Imagining Modern Decay: The Aesthetics of Ruin Photography. Journal of Contemporary Archaeology vol 1, no. 1.: 7-23

 

Puig de la Bellacasa, M. 2011. Matters of Care in Technoscience. Assembling Neglected Things. Social Studies of Science, 41(1): 86-106. journals.sagepub.com

 

Reno, J. O. 2014. Toward a New Theory of Waste: From ‘Matter out of Place’ to Signs of Life, Theory, Culture & Society vol 31 (6): 3-27

 

Stewart, K. C. 2008. 2008. “Weak Theory in an Unfinished World”. Journal of Folklore Research, volume 45, issue 1, 71-82.

 

Williams, D. 2010. Underworld, Underground, Underhistory: Towards a counterhistory of waste and wastelands. Performance Research 15 (4): 131-142

 

 

 

 Kontakt
P2160088.JPG

Bjørnar Julius Olsen


Professor i arkeologi
Telefon: +4777645597 bjornar.olsen@uit.no

Marie Nystuen Berger

Marie Berger Nicolaysen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646326 marie.n.berger@uit.no