vår 2019

ARK-3015 Arkeologi og historiske kilder - 10 stp

Sist endret: 30.08.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1.juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Vår eller høstemne

Emnet er et valgemne for masterstudenter i arkeologi. Emnet kan inngå som støtteemne i andre kulturhistoriske masterprogram og kan tas som enkeltemne.

Emnet er relevant for alle studenter på masternivå med interesse for historisk og arkeologisk forskning på jernalder, middelalder og nytid.

Opptakskrav

Bachelorgrad eller tilsvarende i arkeologi eller annet kulturhistorisk fag.

Søknadskode 9371 enkeltemner på masternivå.

Innhold

Emnet vil gi studentene innsikt i og erfaring med teoretiske og metodiske problemstillinger knyttet til hvordan arkeologi kan kombineres med historiske kilder. Dette belyses gjennom konkrete eksempler, med hovedfokus på forhold i Skandinavia og Europa, men med utblikk til arkeologi i andre verdensdeler.

Hva lærer du

Etter bestått eksamen skal studenten ha oppnådd følgende læringsresultat:

Kunnskap og forståelse

Studenten skal ha:

  • kunnskap om relevant forskningshistorie og hvordan arkeologi og historiske fag har forholdt seg til hverandre
  • kunnskap om hvordan teoretiske og metodiske valg former kildekategorier og problemstillinger i skjæringspunktet mellom arkeologi og historiske fag
  • fordypet kunnskap om sentrale temaer der det er fruktbart å kombinere arkeologi med historiske kilder og utfordringer knyttet til dette

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • bruke historiske og arkeologiske kilder i kombinasjon for å diskutere relevante forskningsspørsmål
  • foreta selvstendige kildekritiske vurderinger av de ulike historiske og arkeologiske kildetypene som kombineres

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Eksamensspråket er norsk, svensk eller dansk. Søknad om å få skrive besvarelsen på engelsk og / eller få engelsk oppgavetekst rettes til instituttet

Undervisning

Undervisningen består av forelesninger og seminarer på til sammen ca. 12 dobbeltimer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

For å fremstille seg til eksamen, må studenten ha deltatt på minst seks av seminarene, samt innlevert begge mappeoppgavene til nærmere angitte frister underveis i semesteret.

Eksamen:

Eksamen består av en mappevurdering av to skriftlige innleveringer, hver på ca. 5 sider (ca. 1700 ord) som leveres til nærmere oppgitte frister i løpet av semesteret. Studenten vil få en tilbakemelding på oppgavene. Den samlede mappen på to oppgaver leveres på oppgitt dato i slutten av semesteret. Endelig samlet karakter settes etter innlevering av hele mappen med evt. reviderte oppgaver, hvor begge oppgaver vektes likt.

Karakterer fra A- E for bestått og F for ikke bestått.

Studentene inviteres til å ta kontakt med faglærer umiddelbart etter at sensur er falt for å få en begrunnelse for eksamensresultatet.

Kontinuasjonseksamen:

Studenter som pga gyldig frafall (sykdom og lignende) ikke har kunnet gjennomføre ordinær eksamen, kan søke om å få avlegge utsatt eksamen.

Dersom det arrangeres utsatt eksamen, gis det anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen ved karakteren F.

Frist for oppmelding til utsatt eksamen/kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Mappeevaluering innlevering 20.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Pensum for ARK-3015 Arkeologi og historiske kilder, våren 2019

De fleste tekstene er tilgjengelige på nett via oria.no (husk å logge inn) eller spesifiserte lenker i pensumlisten.

*I kompendium eller tilgjengeliggjøres på annen måte

**Lånes (eller kjøpes)

 

Forskningshistorie og teori

META 1992:4, s. 3-87 (tilgjengelig på nett her: www.histark.se) 84 sider

*Deetz, J. 1996: Recalling Things Forgotten: Archaeology and the American Artefact. In Small Things Forgotten: An Archaeology of Early American Life. 2nd edition. Knopf Doubleday Publishing Group. 1-37. 38 sider

**Andrén, A. 1998: Mellan ting och text. En introduktion till de historiska arkeologierna. Symposion. Stockholm, 11-45 og 112-187. 111 sider

Moreland, J. 2006: Archaeology and Texts: Subservience or Enlightenment, Annual Review of Anthropology 35:1, 135-151 (tilgjengelig på nett via oria.no). 17 sider

Orser, G. 2010: Twenty-First-Century Historical Archaeology, Journal of Archaeological Research 18: 111–150 (tilgjengelig på nett via oria.no). 40 sider

290 sider

 

Sagaer

*Helle, K. 2001: Hovedlinjer i utviklingen av den historiske sagakritikken, i Hagland J. R. og S. Supphellen (red.): Leiv Eriksson, Helge Ingstad og Vinland, kjelder og tradisjonar. Det Kng. Norske Videnskabers Selskab, skrifter 1.Trondheim, 13-48. 28 sider

Hansen, G. 2008: Konger og byfolk i det eldste Bergen - byoppkomst i et aktørperspektiv, i Andersson, H., Hansen, G. og Øye, I.: De første 200 årene - nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer, UBAS Nordisk 5. Bergen: Universitetet i Bergen, 15-39. http://bora.uib.no 25 sider

Myhre, B. 2013: Viken – Sveariket – Rus-riket. Viken omkring år 900 i lys av en nytolking av Borre-funnet. Viking 76:151-180. http://hdl.handle.net/10852/43696 30 sider

Klevnäs, A. 2016: ‘Imbued with the Essence of the Owner’: Personhood and Possessions in the Reopening and. Reworking of Viking-Age Burials. European Journal of Archaeology, 19:3, 456-476 (tilgjengelig på nett via oria.no). 22 sider

105 sider

 

Myter

*Hedeager, L. 2011: Introduction, i Hedeager, L.: Iron Age Myth and Materiality, 1-4. Oxon: Routeledge. 4 sider

Kristoffersen, S. 2010: Half beast - half man. Hybrid figures in animal art. World Archaeology 42:2, 261-272 (tilgjengelig på nett via oria.no) 12 sider

Hedeager, L. 2015: For the Blind Eye Only? Scandinavian Gold Foils and the Power of Small Things. Norwegian Archaeological Review. ISSN 0029-3652. 48(2): 129- 151 (tilgjengelig på nett via oria.no). 23 sider

39 sider

 

Runer og runesteiner

Andrén, A. 2000: Re-reading Embodied Texts – an Interpretation of Rune-stones. Current Swedish Archaeology 8: 7-32 (tilgjengelig på nett via oria.no). 26 sider

Zachrisson, T. 2017: The background of the odal rights: an archaeological discussion, Danish Journal of Archaeology, 6:2, 118-132 (tilgjengelig på nett via oria.no). 15 sider

41 sider

 

Lov og rett

Bjarkøyretten. Nidaros eldste bylov. 1997. Oversatt av J. R. Hagland og J. Sandnes. Innleiing, s. IX-XXX (tilgjengelig via nb.no). 22 sider

Solberg, B. 1985: Social status in the Merovingian and Viking periods in Norway from archaeological and historical sources. Norwegian Archaeological Review 18(1-2), 61-76 (tilgjengelig på nettet via oria.no). 16 sider

Iversen, F. 2015: Hålogaland blir en rettskrets, Heimen 52: 101–120 (tilgjengelig på nett via oria.no). 20 sider

58 sider

 

Diplomer og rettsprotokoller

*Hamre, L. 2004: Innføring i diplomatikk. Oslo, 1-23. 18 sider

Vorren, Ø. 1978: Siida-områder på "Sör-Fieldit" under veidekulturens siste fase. I: Kultur på karrig jord. Festskrift til Asbjørn Nesheim. By og Bygd XXVI, 259-274 (tilgjengelig på nett via nb.no). 16 sider

Bertelsen, R. 2008: Vágar i de første to hundreårene – en annerledes bydannelse. I: G. Hansen (red.): De første 200 årene - nytt blikk på 27 skandinaviske middelalderbyer. UBAS Nordisk 5. Universitetet i Bergen: Bergen, 125-134. https://bora.uib.no/handle/1956/11363) 10 sider

Brendalsmo, J. og P. Molaug 2014: To norske byer i middelalderen – Oslo og Tønsberg før ca. 1300, Collegium Medievale 27, 136-202 (tilgjengelig på nett via oria.no). 67 sider

111 sider

 

Kart

*Hansen, L. I. 1998: J.A. Friis' etnografiske kart over Troms og Finnmark, Ottar 221, 1993(3):43-48. 6 sider

Bergman, I., O. Zackrisson og L. Östlund, 2014: Travelling in boreal forests: routes of communication in pre-industrial northern Sweden. Fennoscandia archaeologica XXXI, 45-60. http://www.sarks.fi/fa/faxxxi.html 16 sider

Mehler, N. 2015: The Sulphur Trade of Iceland from the Viking Age to the End of the Hanseatic Periodi I. Baug, J. Larsen og S. S. Mygland (red.): Nordic Middle Ages – Artefacts, Landscapes and Society. Essays in Honour of Ingvild Øye on her 70th Birthday. UBAS 8. Bergen: Universitetet i Bergen, 193-212. http://bora.uib.no/handle/1956/15435 20 sider

42 sider

 

Skatt og eiendomsforhold

*Holmsen, A. 1952-1954: Matrikkel, skyld og skatt, Heimen IX, 165-175. 11 sider

Trædal, V. 2008: Innledning: 10-17, Kirkenes plassering – gård, tun og gravfelt: 78-83, Nord-Troms: 151-165, Konklusjon: 230-238. I: V. Trædal: Kirkesteder og kirkebygninger i Troms og Finnmark før 1800, PhD-avhandling. Tromsø: Universitetet i Tromsø (tilgjengelig på nett via oria.no). 38 sider

Hansen, L. I. 2011: Nyrydning, gjenrydning og finnerydninger. Ottar 286, 2011(3), 22-28 PDF Ottar uit.no) 7 sider

*Hansen , L. I. 2013: Skattelister som kilde til mobilitet blant samene på 1500-tallet, i: H.P. Blankholm, H.D. Bratrein, J. E. Arntzen og K. Lind (red.): Nord-Norge i Europa - Arkeologi, historie og kulturvern: Venneskrift til Reidar Bertelsen. Tromsø: Tromsø Museum – Universitets­museet, 77-94. 18 sider

74 sider

 

Stedsnavn

Vikstrand, P. 2012: Ortnamn och arkeologi - en stormig affär. Namn och bygd 100, 201- 208. 8 sider

Gräslund, B. 2010: Om relationen mellan arkeologi och ortnamnsforskning. Med en diskussion om ägonamn, plurala bebyggelsenamn och begrepet gård. Namn och bygd 98:45–63. 19 sider

Ødegaard, M. 2018: Tinginstitusjonens alder i Skandinavia belyst ved arkeologi og stedsnavnsgransking – samsvar eller ikke? Viking LXXXI, 89–116. Tilgjengelig på https://journals.uio.no/index.php/viking 28 sider

Bertelsen, Reidar, 2014: Omð og det nordligste Hálogaland - et nytt blikk på P.A. Munchs tanker. I: Alhaug, G., T. Bull og A-K. Pedersen (red): Endre-boka. Postfestumskrift til Endre Mørck. Oslo: Novus Forlag, 17-36 (tilgjengelig på nett via academia.edu). 20 sider

Sveen, S. 2013: Muntlig tradisjon og samiske stedsnavn på Stuoranjárga/Tromsø fastland, Ottar 295, 2013(2): 41-48. PDF Ottar uit.no 8 sider

83 sider

 

Muntlige tradisjoner

Damm, C. 2005: Archaeology, Ethno-history and Oral Traditions: Approaches to the Indigenous Past, Norwegian Archaeological Review, 38:2, 73-87 (tilgjengelig via oria.no). 15 sider

Barlindhaug, S. 2012: Mapping Complexity, Fennoscandia archaeologica XXIX, 105-124. Tilgjengelig via www.sarks.fi/julkaisut_fa.html 20 sider

*Ljungdahl, E. 2017: Bengömman - en samisk kökkenmödding. I Nielsen, A-R., K-Å. Aronsson, O. Andersen (red.): Arkeologi og historie i lule- og sørsamisk område. Tjálaráddjo - Árran juvelsáme guovdásj 2, 22-40. 19 sider

54 sider

TOTALT: 897 sider

 

Et utvalg nyttige oppslagsverk og databaser (ikke pensum):

Kulturhistorisk leksikon for nordisk middelalder (i hylla på pauserommet)

www.dokpro.uio.no (bl.a. Diplomatarium Norvegicum, Regesta Norvegicum, Friis etnografiske kart 1861)

Historiske kart (https://www.kartverket.no/kart/historiske-kart/)

Norges gamle Love (https://no.wikisource.org/wiki/Norges_gamle_Love)

http://heimskringla.no/wiki (sagaer og andre primærkilder i ulike oversettelser)Kontakt
Marie Nystuen Berger

Marie Berger Nicolaysen


Studiekonsulent arkeologi
Telefon: +4777646326 marie.n.berger@uit.no

Marte Spangen

Spangen, Marte


Førsteamanuensis i middelalderarkeologi
Telefon: +4777646765 marte.spangen@uit.no