Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

REL-1019 Jesus - i historien og religionene - 10 stp

Sist endret: 21.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan også tas som enkeltemne, og passer som støtteemne for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag. 

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Neppe har noen person hatt samme innflytelse i vestlig kultur som Jesus fra Nasaret. Selv om kristne fortolkninger har bidratt sterkest til oppfatningen av hvem han var, finner vi også ulike oppfatninger av Jesus-skikkelsen i andre religioner. Det eksisterer en understrøm av alternative Jesusbilder: i jødedom, islam, hinduisme og buddhisme - så vel som i nåtidens vestlige populærkultur og i nyreligiøse bevegelser. Gjennom historisk-kritiske, kulturhistoriske og religionsvitenskapelige tilnærmingsmåter vil kurset belyse de mangfoldige forståelsene av mannen fra Nasaret. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • prinsipper for forskning knyttet til den historiske Jesus og generell kjennskap til Jesus i kulturhistorien
  • å gjøre rede for og drøfte Jesus slik han blir forstått i andre religioner og alternative religiøse bevegelser

Ferdigheter

Studenten kan:

  • presentere muntlig og skrive en faglig resonnerende tekst om ulike Jesusforståelser

Kompetanse

Studenten kan:

  • selvstendig utvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse av fagområdet gjennom videre studier og yrkesliv
  • redegjøre for historisk-kritiske, kulturhistoriske og religionsvitenskapelige forståelser av Jesus-skikkelsen

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråket kan være enten norsk eller engelsk.

Undervisning

Emnet består av 20 timer forelesning/seminar i tilknytning til pensum og eksamen. Det forutsettes aktiv deltakelse av studentene på forelesningene. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper.

Undervisningen, som gis i løpet av semesteret, er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden.  Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:  En skriftlig oppgave på 3-5 sider, ca. 1000-2000 ord, over et gitt tema fra pensum.

Eksamen består av: 6-timers skriftlig eksamen. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt prøve er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 03.05.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Pensum

Hammer, Olav. 2009. Alternative Christs edited by Olav Hammer. Cambridge: Cambridge University Press.

Moxnes, Halvor. 2017. Historien om Jesus Halvor Moxnes. [Oslo]: Verbum.

Burkett, Delbert, and Burkert. 2010. “Jesus historie, religioner og i samtid.” In The Blackwell Companion to Jesus, 143–473. Oxford, UK: Wiley Blackwell ilt;a href="https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781444327946"</a


Kontakt
Espen Dahl, AHR

Espen Dahl


Professor i systematisk teologi
Telefon: +4777644363 espen.dahl@uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no