Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2019

REL-1021 Levende religioner i Norge - 10 stp

Sist endret: 21.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er valgfritt for studenter på bachelorprogram i religionsvitenskap og teologi, og for studenter på lektorutdanning med studieretning eller fag 2 i religionsvitenskap. Emnet kan også tas som enkeltemne, og passer som støtteemne for humanistiske og samfunnsvitenskapelige fag.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Anbefalte forkunnskaper: Kunnskaper om religion tilsvarende pensum i grunnskole og videregående skole. Det vil være en fordel å ha avlagt eksamen i REL-1000.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

Emnet handler om levende religioner i dagens Norge, med særlig fokus på kristendom, islam og nyreligiøsitet. Foruten en oversikt over grunntrekkene i religionenes historie, er vekten lagt på deres nåværende tro og praksis, på lokale og globale impulser og betingelser, samt på pluralisme og religionsmøter. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • sentrale begreper og problemstillinger og teorier knyttet til det religionsvitenskapelige studiet av samtidsreligion i Norge
  • relevant religionsvitenskapelig kunnskap om religiøst mangfold i dagens Norge, deriblant de enkelte religionenes tro, praksis og historie

Ferdigheter

Studenten kan

  • analysere fagstoff om emnet
  • skrive en faglig resonnerende tekst om emnet og beherske fagområdets normer for saklig dokumentasjon

Kompetanse

Studenten kan

  • planlegge å gjennomføre arbeidsoppgaver knyttet til studiet av levende religioner i Norge
  • videreutvikle sine kunnskaper, ferdigheter og forståelse gjennom videre studier i faget 
  • kommunisere med andre om faglige problemstillinger innenfor emnet 

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.  Eksamensspråket kan være enten norsk eller engelsk.

Undervisning

Emnet består av 20 timer forelesning/seminar i tilknytning til pensum og eksamen. Det forutsettes aktiv deltakelse av studentene på forelesningene. Studentene oppfordres til egenaktivitet, for eksempel i form av etablering av kollokviegrupper. 

Undervisningen, som gis i løpet av semesteret, er en del av det kunnskapsgrunnlaget studentene kan prøves i til eksamen.

Kvalitetssikring av emnet

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: En skriftlig oppgave på 6 sider, ca. 2500 ord, over tema fra pensum. Tema avtales med faglærer. 

Eksamen består av: 6-timers skriftlig eksamen. 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk. 

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 06.06.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

REL-1017 Levende religioner i Norge 10 stp

Pensum

Bengt-Ove Andreassen og James R. Lewis, 2014: Textbook Gods: genre, text and teaching studies, Equinox publishing (264 sider). 

Døving, Cora Alexa og Kraft, Siv Ellen, 2013: Religion i pressen, Oslo: Universitetsforlaget (235 sider). 

Jacobsen, Knut A. (red.), 2018: Verdensreligioner i Norge, Oslo: Universitetsforlaget (309 sider). 

Plesner, Ingvill Thorson, 2016: Religionspolitikk, Oslo: Universitetsforlaget (224 sider).Kontakt

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no

SIV ELLEN KRAFT copy.jpg

Siv Ellen Kraft


Professor, religionshistoriker
Telefon: +4777644390 siv.ellen.kraft@uit.no