høst 2018

AUT-1001 Programmering med mikrokontroller - 10 stp

Sist endret: 16.12.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kurset tar for seg "Embedded C" og mikrokontrollere, ved bruk av Atmel AVR og Atmel Studio. Vi går gjennom konfigurering og bruk av AVR,  herunder registre, interrupts, Timere, ADC, analoge komparatorer, seriell og parallell kommunikasjon med blant annet USART, SPI og I2C, sleep modes osv.

Anbefalte forkunnskaper

TEK-1010 Innføring i ingeniørfaglig yrkesutøvelse og arbeidsmetoder

Hva lærer du

Etter endt kurs har kandidaten godt faglig grunnlag og forståelse i de temaene som gjennomgås, og som andre emner kan bygge videre på.

Kunnskaper og forståelse: Har grunnleggende kunnskaper om mikrokontrollere og sammensatte systemer. Har forståelse for hvordan mikrokontrollere fungerer som et sammensatt system av flere integrerte komponenter. Har detaljkunnskap om flere typer digitale komponenter som eksempelvis timere, ADC, komparatorer, USART-motorer, SPI-motorer og minnetyper.

Ferdigheter: Mestrer embedded C-programmering. Kan bruke mikrokontrollere som en fleksibel «problemløser» i anvendte systemer. Kan dokumentere og argumentere for valgte løsninger.

Generell kompetanse: Kan bruke datablad til å søke kunnskap om andre / tilsvarende mikrokontrollere utover den/de som benyttes i kurset. Har erfaring i prosjektdokumentasjon.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

36 t undervisning og 48 t øvinger. Obligatorisk arbeid.

Eksamen

Eksamensform: 4 timers skriftlig skoleeksamen.

Karakterskala: Det gis bokstavkarakterer på en skala fra A til F, hvor F er ikke-bestått.

Kontinuasjon: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Tillatte hjelpemidler ved eksamen: Ingen.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 14.12.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

AS208 Programmering med mikrokontroller 10 stp

Pensum

Oppgis ved studiestart "Embedded C Programming and the Atmel AVR", 2. utg. Forelesningsnotater fra Canvas. Øvinger og obligatoriske oppgaver.
Undervisning Høst 2018
Forelesning uni.lekt. Bernt Inge Hansen
f.kons. Janne Elisabet Strømmesen
overing. Ståle Antonsen
Gruppe 1 Automat uni.lekt. Bernt Inge Hansen
Gruppe 2 Drone uni.lekt. Bernt Inge Hansen