høst 2018

BED-1010 Logistikk og forsyningsledelse - 10 stp

Sist endret: 15.12.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag)

Innhold

Emnet gir innføring i logistikk og vektlegger begrepsapparatet som blir brukt og innlært via PBL-metodikk. Emnet tar for seg logistikksystemet for enkeltvirksomheter, integrerte verdikjeder samt utvikling mot helintegrerte forsyningskanaler. Logistikkaktivitetene for enkeltvirksomheter fra innkjøp via lager, produksjon, emballering, transport/distribusjon og kundeservice blir gjennomgått. Emnet gjennomgår også utviklingen av elektroniske standarder som et ledd i utviklingen mot integrerte verdikjeder.

Hva lærer du

Kunnskaper

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om intern-, kanal- og konkurranseperspektivene i logistikkfaget
 • Har kunnskap om prognose- og lagerstyringsteknikker
 • Har kunnskap om totalkostnadsperspektivet i logistikken
 • Har kunnskap om innkjøps-, produksjons- og distribusjonsplanlegging
 • Har kunnskap om returlogistikk samt miljøperspektivet i logistikkfaget
 • Har kunnskap om utvikling av leverandørrelasjoner
 • Kjenner til FoU-prosjekter innenfor logistikkområdet
 • Kan oppdatere sin kunnskap om logistikk ved bruk av autoritative kilder
 • Har kunnskap om logistikkfagets praktiske og teoretiske utvikling over tid
 • Har kunnskap om logistikkfagets egenart og betydning i samfunnet.

Ferdigheter (det kandidaten kan gjøre)

Kandidaten

 • Kan analysere en praksis ved bruk av logistikk-kunnskaper og foreslå forbedringer av logistikkrelaterte problemer på ulike trinn i en verdikjede eller en forsyningskjede
 • Kan evaluere egne ferdigheter i logistikk som grunnlag for justering av egen praksis
 • Kan etablere en teoretisk referanseramme for et logistikkproblem og drøfte problemet på en vitenskapelig måte med basis i referanserammen.

Generell kompetanse (det kandidaten kan gjøre selvstendig)

Kandidaten

 • Har innsikt i logistikkrelaterte problemstillinger og yrkesetiske dilemmaer som en yrkesutøver vil kunne møte
 • Kan planlegge og gjennomføre varierte logistikkoppgaver og prosjekter
 • Kan utføre logistikkoppgaver selvstendig eller i samarbeid med andre og i tråd med etiske krav og gjeldende retningslinjer
 • Kan formidle løsninger på praktiske logistikkproblemer med basis i teorigrunnlag fra logistikkfaget, skriftlig og muntlig
 • Kan utveksle synspunkter og erfaringer med andre innen logistikkfaget og bidra til utvikling av god praksis
 • Kjenner til teknikker for forbedring og nyskaping av logistikkprosesser og tjenester.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Eksamen

Arbeidskrav: To caseoppgaver som løses i gruppe og vurderes til godkjent/ikke godkjent. For å få avlegge ordinær eksamen og kontinuasjonseksamen i emnet er det en forutsetning at caseoppgavene er godkjent. Eksamensform: To timers skriftlig eksamen med påfølgende 48 timers hjemmeeksamen som teller 100% på karakter. Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.,

Eksamen arrangeres i Tromsø. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 12.11.2018
Hjemmeoppg utlevering 12.11.2018 innlevering 14.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-1005 Logistikk I 10 stp
BED-1095 Innføring i logistikkledelse 5 stp
BED-2115 Forsyningskjedeledelse og logistikk 5 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademika Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no.
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Tromsø f.lekt. Gunnar Ottesen