høst 2018

BED-2023 Regnskapsteori og verdsetting - 10 stp

Sist endret: 16.12.2018

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø | Alta |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter i utgangspunktet tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet gir kunnskap om sentrale deler av det teoretiske fundamentet i finansregnskapet, samt innsikt i teori og praktisk anvendelse av regnskapsinformasjon til analyser og verdsettingsformål.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Kandidaten kjenner til det konseptuelle rammeverket for IFRS
 • Kandidaten har bred kunnskap om de grunnleggende regnskapsprinsipper og god regnskapsskikk
 • Kandidaten har bred kunnskap om brukergruppenes informasjonsbehov og behovet for god regnskapsregulering
 • Kandidaten kjenner til forskjellen mellom resultat- og balanseorienterte regnskap
 • Kandidaten har kunnskap om sentrale måleproblemer i finansregnskapet utarbeidet etter norsk regnskapslovgivning (regnskapsloven og god regnskapsskikk) og internasjonale regnskapsstandarder (IFRS)
 • Kandidaten kjenner til diverse verdsettelsesmetoder for eiendeler og foretak
 • Kandidaten har innsikt i forskjellen mellom regnskapsmessig og økonomisk rentabilitet.
 • Kandidaten har innsikt i begrensningene i regnskapet og forskjellen mellom økonomiske og regnskapsmessige kostnader. 

 

Ferdigheter

 • Kandidaten kan innregne og måle sentrale regnskapsposter ved hjelp av nasjonale og internasjonale regnskapsstandarder (NRS og IFRS)
 • Kandidaten kan analysere og anvende regnskapsinformasjon til verdsettingsformål
 • Kandidaten behersker diverse teknikker for å avdekke regnskapsmanipulasjon
 • Kandidaten kan utføre regnskapsanalyser for et foretak, både over tid og for detaljerte deler av virksomhetens verdiskapning
 • Kandidaten kan utarbeide kontantstrømoppstilling og anvende denne i analyse- og verdsettelsesformål

 

Generell kompetanse

 • Kandidaten kan formidle kunnskap om nasjonal og internasjonal regnskapsregulering til ulike målgrupper
 • Kandidaten har innsikt i regnskapsfaglige etiske problemsstillinger slik som manipulasjon og juks.
 • Kandidaten har innsikt i utviklingen av regnskapet både etter nasjonale og internasjonale standarder.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid.

Eksamen

Hjemmeeksamen som varer tre dager. Bokstavkarakter A-E, med F som stryk.

For å få avlegge skriftlig eksamen må studentene fått godkjent på to obligatoriske innleveringsoppgaver. Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen består av en hjemmeoppgave hvor studentene får en ny problemstilling som skal besvares i løpet av tre dager. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 23.11.2018 innlevering 26.11.2018

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2023F Regnskapsteori og verdsetting 10 stp

Pensum

Pensumlitteratur oppgis i UiTs digitale læringsplattform ved semesterstart eller fås ved henvendelse til bokhandelen Akademia Tromsø eller Narvik. Bøkene kan kjøpes på www.akademika.no
Undervisning Høst 2018
Første gang:se timeplan på nett
Forelesninger Alta øvinglær. Trond Munkvold
Forelesninger Tromsø f.aman. Tine Degerstrøm Stenvold
f.aman. Sverre Braathen Thyholdt