høst 2018
BED-3073 Fordypningsemner - 10 stp

Sist endret: 04.03.2019

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som masterenkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.


Innhold

Kurset er to-delt, hvor første del gir studentene et felles grunnlag for arbeidet med masteroppgaven. Den andre delen gir studentene individuell fordypning innen fagfelt/tematikk relevant for egen masteroppgave. Kurset avsluttes med en semesteroppgave, master thesis proposal (MTP), som danner grunnlaget for skriving av masteroppgave påfølgende semester.

 

Del 1 (40%):

I kurset første del gis studentene en praktisk og teoretisk innføring i arbeidet med en masteroppgave. Studentene forberedes på skriving av sin masteroppgave, og kurset skal derfor gi praktiske råd for oppgaveskriving, samt gi studentene trening i å presentere sine egne oppgaveideer på en gjennomarbeidet måte.

Denne delen vil inneholde skrivekurs, kurs i forskningsetikk, plagiering, referering og bruk av referanseverktøy m.m. Det vil bli forelesninger hvor aktører fra næringsliv og forvaltning presenterer mulige problemstillinger for masteroppgaver. I tillegg vil det bli en forelesning hvor tidligere masterstudenter forteller om sin erfaring fra arbeidet med masteroppgaven.

Obligatorisk arbeidskrav for denne delen vil være et gruppearbeid (grupper på 3 studenter) hvor det skal skrives et notat på minimum 2 sider. Her skal studentene lære seg å utforme en faglig problemstilling basert på ideer fra næringslivs- og forvaltningspresentasjonene. Problemstillingen(e) skal begrunnes og forankres i et faglig perspektiv / tilnærming.

 

Del 2 (60%): (fra primo oktober)

Denne delen av kurset har som formål å gi studentene innsikt i aktuell forskning innenfor relevante fagfelt, samt bidra til at studentene kan utarbeide et selvstendig forslag til problemstilling med faglig tilnærming til sin masteroppgave. Studentene vil i samarbeid med veileder utarbeide individuell pensumliste med et utvalg vitenskapelige artikler og sentrale empiriske arbeider. Gjennom forelesninger og egen fordypning får de en oversikt over problemstillinger, teorier og metoder som gir bredde og dybde i utvalgte deler av fagfeltet. Studentene vil i kurset legge frem egne forslag til temaer/fenomener og problemstillinger for potensielle masteroppgaver. Disse forslagene vil drøftes i felleskap og videre utvikles til en semesteroppgave som leveres inn ved slutten av kurset.

Obligatoriske arbeidskrav er her basert på utvikling av egen master thesis proposal (MTP). Det skal individuelt eller i grupper på 2 studenter utarbeides et forslag til problemstilling for masteroppgave, hvor det skal leveres en rapport, minimum 2 sider, samt at forslaget skal presenteres/diskuteres i relevant faggruppe.


Hva lærer du

En kandidat med fullført kvalifikasjon skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

 

Kunnskap:

Kandidaten..

 • har bred og generell kunnskap om forskning innenfor spesifisert fagområde og en dybdekunnskap om et avgrenset fordypningsområde som kan danne basis for en masteroppgave
 • har avansert kunnskap om teoretiske konsepter og ideer relevant innenfor eget fordypningsområde
 • har inngående kunnskaper og forståelse av hvordan praktiske problemstillinger kan forankres i teoretiske begreper, teorier og modeller innen spesifisert fagområde
 • kan utvikle og presentere en problemstillinger med utgangspunkt i spesifisert fagfelts tradisjon og historie.

 

Ferdigheter:

Kandidaten..

 • kan analysere eksisterende teorier, metoder og fortolkninger innenfor spesifisert fagområde og kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning
 • kan formulere problemstilling og skriftlig fremstille og analysere relevante teorier relatert til problemstillingen
 • kan analysere og anvende ulike informasjonskilder/teoretiske bidrag til å formulere og strukturere relevante resonnementer for problemområdet en velger som fordypning og fokus i sin master thesis proposal (semesteroppgave)
 • kan utvikle et selvstendig, avgrenset og gjennomførbart forskningsprosjekt på grunnlag av faglige kunnskaper

 

Generell kompetanse:

Kandidaten..

 • kan analysere relevante forskningsetiske problemstillinger innenfor spesifisert fagområde
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye områder for å gjennomføre en senere masteroppgave
 • kan formidle en problemstilling i form av en senere masteroppgave innenfor eget fordypningsområde både til spesialister og til allmennheten
 • kan kommunisere med ulike målgrupper om faglige og anvendte problemstillinger, analyser, konklusjoner og anbefalinger innenfor emnet
 • kan på selvstendig grunnlag fortsette egen kompetanseutvikling og spesialisering i emnet


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger, samlinger, presentasjoner, gruppevis og individuell veiledning.

Obligatorisk oppmøte på minimum 75% av undervisningen.


Eksamen

Eksamen:

Semesteroppgave - Master Thesis Proposal - (100 %) Karakterregel A - F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Arbeidskrav (obligatorisk):

1 skriftlig arbeidskrav på del 1 (gruppevis 3 studenter)

1 skriftlig arbeidskrav på del 2 (individuelt eller grupper på 2 studenter)

1 muntlig presentasjon på del 2 (presentasjon av skriftlig arbeidskrav del 2)

Det tilbys ikke kontinuasjonseksamen i emnet.

Eksamenssted: Tromsø


Timeplan

Studiepoengreduksjon

SOK-3073 Fordypningsemner i samfunnsøkonomi 10 stp
SOK-3050 Advanced topics in economics 7 stp
BED-3046 Fordypning i ledelse og innovasjon 10 stp

Pensum

Individuelt pensum på fordypningsdel
 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: BED-3073
 • Undersider