høst 2018

HEL-6317 Nasjonal videreutdanning i barnevernfaglig veiledning - 30 stp

Sist endret: 01.03.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø | Oslo | Annet | Bergen | Trondheim |

Søknadsfrist

2. mai 2018

Emnetype

Etter og -videreutdanningsemne på masternivå.

Opptakskrav

Søkere må ha fullført bachelor eller tilsvarende 3-årig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid. Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og relevant faglig fordypning innenfor barnevernsfeltet kan også gis opptak.

Det stilles krav om minimum 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern under videreutdanningen, med mulighet for å drive veiledning som arbeidsoppgave. Bekreftelse på arbeidsforhold fra arbeidsgiver må foreligge.

Det stilles krav om minimum 3 års erfaring fra arbeid i barnevernet.

Søkere med barnevernfaglig utdanning utover bachelorgrad og relevant arbeidserfaring utover 3 år priotiteres.

Søkere som kan dokumentere at de allerede har veilederansvar i organisasjonen prioriteres.

Vi ønsker en geografisk fordeling av studentene, og prioriterer derfor å fylle opp gruppene ved de ulike regionene.

Ved mange søkere som fyller opptakskravene vil vi i tillegg ta i bruk følgende prioriteringer:

 • Ved mange søkere fra samme tjeneste/kommune vil vi begrense opptaket til 2 kandidater.
 • Dersom to kandidater stiller likt prioriteres kandidaten uten lederansvar.

Kvalifiserte søkere rangeres i tråd med forskrift om opptak av studier ved UiT, §13: https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347791&dim=179017

Det inngås avtale mellom arbeidsgiver (studentens tjenestested) og RKBU Nord ved UiT Norges arktiske universitet om tilrettelegging og vilkår for deltagelse i videreutdanningen. Det er derfor et opptakskrav at studenten jobber i barnevernet og at arbeidsgiver har lagt til rette for å øve på rollen som kollegaveileder i sin tjeneste. I løpet av den ettårige videreutdanningen blir samspillet mellom arbeidssted og studiested avgjørende. Aksept av studieplass vil medføre at arbeidsgiver kan få innvilget tilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med ansatts deltagelse i videreutdanningen. Denne ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet.

Søknad om opptak registreres her: EVU-web

Innhold

Utdanningen er en satsing fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Utdanningen skal bidra til å øke kompetansen, forebygge utbrenthet og redusere turnover i barnevernet gjennom at den nyutdannede eller nytilsatte mottar veiledning gjennom sitt første arbeidsår. Målet med videreutdanningen er derfor å kvalifisere erfarne barnevernsarbeidere til å inneha rollen som kollegaveileder for nytilsatte.

Utdanningen legger vekt på å skape sammenheng mellom teori og kunnskap om veiledning på den ene siden, og praktisk veilederkompetanse og ferdigheter på den andre. Det settes av mye tid i løpet av utdanningsåret til praktiske øvelser og trening på ferdigheter slik at studentene kan bli dyktige kollegaveiledere. Den nasjonale videreutdanningen i barnevernfaglig veiledning skal stimulere og øve opp kandidatene til en kunnskapsbasert, analytisk, og trygg tilnærming til egen utøvelse av kollegabasert veiledning. Utdanningskandidatene skal kunne utøve saksveiledning for å fremme kvalitet i barnevernsarbeidet, og gi prosessveiledning for å fremme den nyutdannete/nytilsattes trygghet i yrkesrollen.

Hva lærer du

KUNNSKAP

 • Ha kunnskap om ulike veiledningsformer.
 • Ha oversikt over ulike profesjonelle beskyttelses- og resiliensstrategier i møte med belastende arbeidsoppgaver.

FERDIGHETER

 • Kunne analysere konkrete veilednings- og praksisutfordringer på grunnlag av teori og modeller.
 • Kunne analysere ulike barnevernfaglige situasjoner og få fram helhetsperspektiver.
 • Kunne beskrive egen faglig utøvelse i veiledning, samt justere veiledningen underveis ved behov.
 • Kunne bruke ulike veiledningsmodeller, individuelt og i grupper.
 • Kunne anvende rollespill, deltagende observasjon og andre teknikker i veiledning.
 • Kunne bruke ulike evalueringsformer og gi systematisk tilbakemelding i veiledning.

GENERELL KOMPETANSE

 • Ha kompetanse til å vurdere komplekse og etiske utfordringer som kan oppstå i veiledning.
 • Kunne redegjøre for egen veilederkompetanse i praksis, i lys av teoretiske og etiske problemstillinger.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Studiet er organisert som et deltidsstudium med 30 studiepoeng over ett år (to semestre). I løpet av perioden vil det være to felles nasjonale samlinger i Oslo, digitale læringsstier og lokale/regionale samlinger. Regionale samlinger vil foregå parallelt i Tromsø, Oslo, Trondheim og Bergen. Studenten deltar på regional samling som er geografisk nærmest. Veiledningsgrupper hvor ferdigheter og trygghet i rollen som veileder utvikles vil bli vektlagt både regionalt og nasjonalt. I tillegg kommer individuelle arbeidskrav og veiledningsøvelser på eget tjenestested. Til sammen er det 19 hele dager med samling.

Veilederutdanninga er fundert på deltakeraktive læringsformer. Det forventes at studentene tar medansvar både for egen og medstudenters faglige utvikling og læring, blant annet ved å bringe problemstillinger og videoklipp fra egen praksis/veilederpraksis med til undervisning. Arbeidsformene er forelesninger, seminar/gruppearbeid med veileder, veiledning på veiledningen, litteraturstudier og skriftliggjøring (f.eks. refleksjonsnotater).

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før eksamen kan gjennomføres:

 • Det er obligatorisk deltagelse på minimum 75 % på alle samlinger, både de nasjonale og de regionale.
 • Det vil bli gitt digitale oppgaver som skal besvares mellom samlingene.
 • Kandidatene skal trene på kollegaveiledning i egen praksis. Kollegaveiledning skal filmes for å bringes med til samlingene, hvor det vil bli gitt veiledning på veiledning.

Eksamen:

 • Individuell muntlig eksamen der studenten skal ha med video av seg selv mens de veileder. Videoen skal ha en varighet på 7-10 minutter. Under den muntlige eksamen legger studenten fram en problemstilling fra veiledningen. Problemstillingen må knyttes til teori og praksis. Intern og ekstern sensor stiller spørsmål og eksaminerer kandidaten.

Eksamen vurderes til bestått/ikke bestått.

Studenter som ikke består får adgang til kontinuasjonseksamen. Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste ordinære eksamen, og vil ikke arrangeres senere enn et år etter ordinær eksamen. Studenter med gyldig frafall tilbys utsatt eksamen ved neste ordinære eksamen, og vil ikke arrangeres senere enn et år etter ordinær eksamen.

Viser til forskrift for eksamener for Universitetet i Tromsø, Norges Arktiske universitet:

https://uit.no/utdanning/art?p_document_id=347697&dim=179005

Timeplan

Pensum

Backe-Hansen, E. (2010). Hva innebærer et kunnskapsbasert barnevern? Fontene forskning. 2, side 4-16. (12 sider).

Bjørndal, C. (2017). Det vurderende øyet. Observasjon, vurdering og utvikling i pedagogisk praksis. 3. utgave. (160 sider) Gyldendal Akademisk.  

Eide & Eide (2004). Kommunikasjon i praksis. Relasjoner, samspill og etikk i sosialfaglig arbeid. Kapittel 1-3 (95 sider). Gyldendal Akademisk.

Ekeland, T.J. (2004). Konflikt og konfliktforståelse for helse- og sosialarbeidere. Gyldendal akademisk. Kapittel 3, 4, 5 og 7. 101 sider

Gjems, L. (2001). Veiledning i profesjonsgrupper. Et systemteoretisk perspektiv på veiledning. (110 sider) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Hennum, N. (2017). Kunnskapens makt i beslutninger. Christiansen & Kojan (red). Beslutninger i barnevernet. Oslo: Universitetsforlaget (14 sider).

Herberg, E.B. (2007). Kunnskap og læring i praksis. Universitetsforlaget. Kapittel 3, 4, 5 og 7, 96 sider.

Isdal, P. (2017). Smittet av vold. Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelperyrkene.  Bergen: Fagbokforlaget. 280 sider.

Johannessen, E., Kokkersvold, E., Vedeler, L.(2010). Rådgivning: Tradisjoner, teoretiske perspektiver og praksis. Gyldendal Akademisk. Kapittel 8 & 9. (54 s).

Killen, K. (2017). Profesjonell utvikling og faglig veiledning. Et fellesfaglig perspektiv for helse-, sosiale og pedagogiske profesjoner. 5. utgave.  Oslo: Gyldendal Akademisk. (273 s.)

Lauvås, P., & Handal, G. (2014). Veiledning og praktisk yrkesteori. Kapittel 2-11. Oslo: Cappelen Damm. (254s.)

Nordby, H. (2013). Kollegaveiledning om etiske dilemmaer. Kapittel 4, 6 og 7 i: Etikk i Barnevern. (88 s). Gyldendal Akademisk.

Skagen, K. (2014). I veiledningens landskap. 2. utgave. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. Kapittel 1, 2, 6 og 8. (57 s.)

Skau, G. (2017). Gode fagfolk vokser. Personlig kompetanse i arbeid med mennesker. 5.utgave. Kapittel 1-5 (109 sider). Cappelen Damm Akademisk.

Smith, K., & Ulvik, M. (red) (2010). Veiledning av nye lærere. Nasjonale og internasjonale perspektiver. Kapittel: 1, 3, 5, 6, 11. (63 s.)

Strømfors, G., & Edland-Gryt, M. (2013). Jeg visste ikke at jeg kunne så mye. Praksisrefleksjon på arbeidsplassen. Kapittel 1, 2 og 3. (61 sider) Oslo: Gyldendal Akademisk.

Tveiten, S. (2008): Veiledning mer enn ord. Bergen: Fagbokforlaget. (288 s.)

Ulvestad A. K. (2012). Veiledningskrakken. I: Kärki Ulvestad og Ulvestad Kärki (red.). Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk. (19 sider)

Ulvestad A. K. (2012). Makt i og rundt veiledningsrommet. I: Kärki Ulvestad og Ulvestad Kärki (red.). Flerstemt veiledning. Oslo: Gyldendal Akademisk. (13 sider)NB! Emneside for Høst 2018 gjelder kun for kull 2018 og utgår våren 2019.

DOKUMENTASJON SOM MÅ lastes opp i søknadsweb:

- Vitnemål bachelorgrad eller tilsvarende 3-årig utdanning i barnevern eller sosialt arbeid. Studenter med annen utdannelse av minimum tre års omfang og relevant faglig fordypning laster opp dokumentasjon på det. 

- Dokumentasjon på at du har minimum 3 års erfaring fra arbeid innenfor barnevernet.

- Dokumentasjon fra arbeidsgiver på at du har minimum en 50 % stilling innenfor kommunalt-, statlig- eller privat barnevern under videreutdanningen, med mulighet for å drive veiledning som arbeidsoppgave.

- Dokumentasjon på at du har generell studiekompetanse (vitnemål fra VGS)

- Eventuell dokumentasjon på barnevernfaglig utdanning utover bachelorgrad (gir prioritet).

- Eventuell dokumentasjon på relevant arbeidserfaring utover 3 år (gir prioritet).

- Eventuell dokumentasjon på veilederansvar i organisasjon (gir prioritet). 

 

økonomisk tilskudd:

Arbeidsgiver kan få innvilget økonomisk tilskudd for å dekke utgifter i forbindelse med ansattes deltagelse i videreutdanningen. Denne ordningen forvaltes av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet. Les mer og søk om økonomisk tilskudd på bufdir sine hjemmesider.

Det kan søkes om tilskudd på inntil kr 100 000,-, 

Fristen for å søke økonomisk tilskudd:  22. mai 2018

 

SAMLINGSDATOER OG EKSAMENSDAG:

 

DATO SAMLING STED
24.09.18-27.09.18 Nasjonal fellessamling Oslo, RBUP Øst- og Sør (Nydalen)

05.11.18- 08.11.18

Regionale gruppesamlinger

Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo

21.01.19- 24.01.19

Regionale gruppesamlinger

Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo

18.03.19- 21.03.19

Regionale gruppesamlinger

Tromsø, Trondheim, Bergen eller Oslo

06.05.19- 08.05.19

Nasjonal fellessamling

Oslo, RBUP Øst- og Sør (Nydalen)
08.05.19 Eksamen Oslo, RBUP Øst- og Sør (Nydalen)

 

KONTAKTPERSONER:

Prosjektkoordinator:
Ida Grepperud
77 64 59 48

Studiekonsulent:
Kjærsti Magnussen 
77 64 69 83

 

For spørsmål angående studiet, kontakt oss på e-post : bvfv@helsefak.uit.no

 

MÅLSETTING, GJENNOMFØRING OG INNHOLD I UTDANNINGEN:

 

Erfaringer fra tidligere studenter