høst 2018
NOR-1111 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig - 10 stp

Sist endret: 27.02.2019

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne og er obligatorisk for årsstudiet i nordisk, bachelorgrad i språk og litteratur, studiretning nordisk, bachelor i nordisk språk og litteratur og lektorutdanning 8 - 13, studieretning nordisk eller nordisk som fag 2.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse

Søknadskode 9199 - Enkeltemner lavere grad (ikke realfag). Du trenge ikke oppgi hvilket emne du søker opptak til.


Innhold

Emnet skal gi kunnskap om norsk og nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig. Arbeidet med pensumtekstene skal skje i nær tilknytning til arbeid med litteraturhistorisk og litteraturvitenskapelig sekundærlitteratur. Arbeidet med metodelære skal ikke bare gi et arbeidsredskap, men også sette studentene i stand til å se hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:  

 • norsk/nordisk litteratur og litteraturhistorie fra 1880 til andre verdenskrig
 • litteraturteori
 • litterær analyse
 • hvordan en tekstanalyse eller et annet forskningsresultat henger sammen med en bestemt
 • litteraturvitenskapelig metode og eventuelt med et verdistandpunkt

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for sentrale nordiske, særlig norske, forfatterskap fra 1880 til andre verdenskrig
 • gjøre rede for innhold, form og tematikk i den enkelte litterære teksten
 • drøfte den litteraturhistoriske plasseringen av pensumtekstene
 • demonstrere kunnskap og evne til faglig drøfting i mindre skriftlige arbeider i et klart og korrekt språk

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk eller et annet skandinavisk språk.

Eksamensspråket er norsk. Målform: valgfri, bokmål eller nynorsk.


Undervisning

Undervisningen blir gitt i høstsemestret i form av forelesninger og seminar med forberedte studentinnlegg. Antall undervisningstimer: ca. 52. Pensumlitteraturen kan være på norsk, skandinaviske språk og/eller engelsk.  

Kvalitetssikring:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

For å gå opp til eksamen må studenten ha fått godkjent følgende arbeidkskrav av faglærer til fastsatt frist:

 • et forberedt muntlig innlegg på ca. 15 minutter.
 • gjennomføre Universitetsbibliotekets nettbaserte informasjonskompetansekurs, 'Ikomp'. Kursbevis må legges fram. I dette arbeidskravet inngår en innføring i akademisk skriving.

 

Eksamen består av:

 • 6- timers digital hjemmeeksamen. Eksamensspråket er norsk. Målform: bokmål eller nynorsk. Oppgavebesvarelsen skal være på 5-6 sider (ca 2000 ord), eksklusiv litteraturliste.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

Ved alle eksamener i nordisk blir rett og god språkføring vektlagt. 

 

Vurderingsutrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter A - F, hvor F er "ikke bestått".

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

Studiepoengreduksjon

NOR-1111 Nordisk litteraturvitenskap: Nordisk litteratur fra 1870 til andre verdenskrig 10 stp
NOR-1121 Nordisk litteratur fra 1880 til andre verdenskrig. Spesialemne for internasjonale studenter. 10 stp
NOR-1121 Nordisk litteratur fra 1870 til 2. verdenskrig. Spesialemne for utenlandske studenter. 10 stp
NOR-1114 Nordisk litteraturvitenskap: Overgangsemne høst-03 10 stp
NORD-103 Nordisk grunnfag, litteratur del 10 stp
NORDGFL Nordisk grunnfag, litterær del 10 stp

Pensum

Primærlitteratur

Hele verk (kjøpes):

Knut Hamsun: Pan (1894)

Tom Kristsensen: Hærverk (1930) NB! Dansk utgave

Amalie Skram: Professor Hieronimus (1895)

Cora Sandel: Alberte og Jakob (1926)

Tarjei Vesaas: Sandeltreet (1933)

Hela verk (distribueres elektronisk):

Henrik Ibsen, Rosmersholm (1886) & Når vi døde vågner (1899)

August Strindberg, Fadren (1887) & Spöksonaten (1907)

Et kompendium med kortere tekster (noveller, dikt, essay) distribueras elektronisk i begynnelsen av semseteret.

Sekundærlitteratur

Litteraturhistorie:

Per Thomas Andersen: Norsk litteraturhistorie. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2012.

M. Petersson & R. Schönström (red.): Nordens litteratur. Lund: Studentlitteratur, 2017.

Litteraturteori:

P.T. Andersen, G. Mose & T. Norheim (red.): Litterær analyse. En innføring. Oslo: Pax forlag, 2012.

Rolf Gaasland: Fortellerens hemmeligheter. Innføring i litterær analyse. Oslo: Universitetsforlaget, 1999.

Frode Helland & Lisbeth Pettersen Wærp: Å lese drama. Innføring i teori og analyse. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2015.

Christian Janss & Christian Refsum: Lyrikkens liv. Innføring i diktlesning. 2. utg. Oslo: Universitetsforlaget, 2010.

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: NOR-1111