høst 2018
NOR-3115 Forskingstema i nordisk litteraturvitenskap - 10 stp

Sist endret: 29.01.2019

Emnetype

Emnet er et valgemne i litteratur for studenter på lektorutdanningen 8-13, studieretning nordisk,  eller master i litteratur/språk, studieretning nordisk.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.


Innhold

Emnet behandler et avgrensa tema innafor nordisk litteraturvitenskap bestemt av den læreren som underviser i emnet, og definert av det pensumet som settes opp. Dette temaet kan være henta fra ulike perioder, sjangere, forfatterskap eller anna. Materialet for emnet skal være et antall litterære verk. Disse verka vil bli belyst gjennom faglitteratur som viser hvordan et litterært materiale kan analyseres og fortolkes ut fra ulike teorier og metoder, og som dermed gir innblikk i nordiskfagets historie.

 

Tema for høsten 2018: Noveller og kortprosa

Kortprosa er en marginalisert sjanger som fortjener mer oppmerksomhet. Dette emnet vil gi en innføring innenfor et avgrenset område av nordisk kortprosa, for eksempel ta for seg en periode i nordisk litteratur, et eller flere kortprosa-forfatterskap eller en undersjanger i nordisk kortprosa. Fokus vil variere etter hvem som underviser i emnet det aktuelle semesteret, se pensumliste som legges ut i forkant.


Hva lærer du

Etter bestått emne har studenten følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har: 

  • kunnskap om sentrale nåværende og historiske begrep i diskusjonen rundt novellesjangeren og kortprosa- tekster.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • analysere en kortprosatekst, en kortprosasamling, en periodestil og/eller en poetikk, i tillegg til å vise kjennskap til undersjangre i kortprosaen. Evnen til komparasjon vektlegges, dvs. at studentene skal kunne sammenlikne teksttyper,
  • diskutere hovedkjennetegnene ved sjangeren kortprosa, samt drøfte den kontrastivt til sjangrene dramatikk og epikk.

 

Kompetanse

Studenten har:

  • kompetanse innen sjangeren kortprosa, med vekt på formelle virkemidler i tillegg til en historisk forståelse av kortprosaens plass og betydning. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråk er norsk eller et annet skandinavisk språk.

Eksamensspråk er norsk, målform: nynorsk eller bokmål.


Undervisning

Undervisningen blir gitt i form av forelesninger, filmvisninger og seminar med forberedte studentinnlegg. Antall undervisningstimer: ca. 26. Pensumlitteraturen kan være på norsk, andre skandinaviske språk og engelsk.

 

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.


Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent til fastsatt frist før man kan framstille seg for eksamen:

  • et muntlig framlegg, aleine eller i gruppe
  • en kortere skriftlig oppgave

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

 

Eksamen består av:

En semesteroppgave på 12 - 15 sider (eksklusiv litteraturliste og appendiks). Temaet for semesteroppgaven, der studentene skal vise at de kan beskrive et språklig materiale og/eller vurdere kritisk faglitteratur om et slikt materiale, skal godkjennes på forhånd av faglærer. Eksamensspråk er norsk. Målform: bokmål eller nynorsk.

Alle skriftlige arbeider er basert på følgende standard: Times New Roman, 12 pkt., 1,5 linjeavstand, 2,5 cm marg.

 

Vurderingsuttrykk:

Bokstavkarakterer:

Emnet blir vurdert med bokstavkarakter fra A-F, der F er "ikke bestått".

 

Kontinuasjonseksamen:

Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere. En semesteroppgave som har fått karakteren F (ikke bestått), kan leveres inn til ny vurdering i omarbeidet form. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan


Pensum

Primärlitteratur:

 

En detaljerad lektionsplan med läsanvisningar publiceras i början av terminen. Enskilda svenska och danska skönlitterära verk distribueras elektroniskt. Samtliga norska skönlitterära verk återfinns i nedanstående antologier.

 

Henning Howlid Wærp (red.): Prosadiktet i Norge. En antologi. Oslo: Aschehoug, 2002.

Steinar Gimnes & Jorunn Hareide (red.): Norske tekster. Prosa. Oslo: Cappelen, 2009.

 

Sekundärlitteratur:

 

Marit Grøtta: Litterære bagateller. Introduksjon til litteraturens korttekster. Oslo: Cappelen, 2009.

Annemette Hejlsted: Novellen. Teori og analyse. Frederiksberg: Samfundslitteratur, 2016.

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: NOR-3115